2023031901

发布时间:2023-3-19 | 杂志分类:其他
作者: Tina
免费制作
更多内容

2023031901

ᠮᠠᠯᠴᠢᠳᠤᠨᠬᠡᠪᠯᠡᠯᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠥᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠥᠨᠠᠮ ᠤᠨᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨᠭᠤᠤᠯᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭᠠ ᠵᠢᠨᠰᠤᠨᠢᠨ中共锡林郭勒盟委员会机关报№ 17018 ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠳᠠᠤᠯᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠡᠳᠤᠷ2023- 03-19ᠤᠯᠤᠰ᠎᠎ᠤᠨᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ᠎᠎ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢᠳᠠᠨᠭᠰᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠨᠭᠰᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠎᠎ ᠳᠤᠭᠠᠷCN15 - 0018/⁃M 15 - 45ᠰᠢᠤᠳᠠᠨᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠵᠢᠨᠤᠷᠤᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠠᠬᠤ᠎᠎ ᠳᠤᠭᠠᠷᠡᠨᠡᠡᠳᠤᠷᠨᠢᠭᠤᠷ4ᠴᠢᠬᠢᠨ᠎᠎ ᠤᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨᠤ ᠬᠥᠥᠷᠨᠢᠯ ᠬᠥᠥᠷᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪ... [收起]
[展开]
2023031901
粉丝: {{bookData.followerCount}}
文本内容
第1页

ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ

ᠤᠨ

ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ

ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠥ

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ

ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠥ

ᠨᠠᠮ ᠤᠨ

ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ

ᠭᠤᠤᠯ

ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ

ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ

ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭᠠ ᠵᠢᠨ

ᠰᠤᠨᠢᠨ

中共锡林郭勒盟委员会机关报

№ 17018 ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠ

ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠳᠠᠤᠯᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ

ᠭᠠᠷᠠᠭ

ᠤᠨ

ᠡᠳᠤᠷ

2023- 03-19

ᠤᠯᠤᠰ᠎᠎ᠤᠨ

ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ

ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠ

ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ

ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ᠎᠎ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ

ᠳᠠᠨᠭᠰᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠨᠭᠰᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

᠎᠎ ᠳᠤᠭᠠᠷ

CN15 - 0018/⁃M 15 - 45

ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ

ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠯᠳᠠ

ᠵᠢᠨ

ᠤᠷᠤᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠠᠬᠤ

᠎᠎ ᠳᠤᠭᠠᠷ

ᠡᠨᠡ

ᠡᠳᠤᠷ

ᠨᠢᠭᠤᠷ

4

ᠴᠢᠬᠢᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠴᠢᠮᠡᠭ

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ

ᠤ ᠬᠥᠥᠷᠨᠢᠯ ᠬᠥᠥᠷᠨᠢᠯ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠨᠠᠢᠬᠢᠨ ᠠᠨᠳᠠᠬᠤ

ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠤᠷᠤᠳ᠂ ᠰᠢᠷᠠ ᠲᠤᠰᠤ᠂

ᠵᠦᠭᠡᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠷᠦᠮ ᠠ᠂ ᠪᠢᠰᠢᠯᠢᠭ᠋ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠠᠢᠷᠠᠭ᠂

ᠲᠠᠷᠠᠭ᠂ ᠴᠡᠭᠡ ᠭᠡᠭᠦ

ᠮᠡᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ

ᠤᠯᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠮ ᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ

ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠵᠢᠨᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ

ᠡᠷᠳᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠡᠭ ᠢᠯᠠᠡᠭᠭᠤᠶᠠ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ

ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ

ᠤᠯᠤᠰ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠴᠦ᠍ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠬᠤ

ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠮ ᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ

ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠦᠶᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ᠂ ᠵᠠᠬᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ

ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠵᠦ ᠲᠡᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ

ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠤᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠡᠡᠭ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠦ᠂

ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠦ ᠬᠤᠷᠤᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ᠂ ᠴᠤᠺᠤᠯᠠᠳ᠋ ᠵᠡᠷᠭᠡ

ᠠᠮᠳᠠᠯᠢᠭ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠯᠭᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠷᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ᠋ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠮᠳᠠᠳᠦ

ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠴᠤ ᠬᠢᠬᠦ

ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ

ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠ

ᠪᠤᠢ︖

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠯᠠᠮ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠪᠠ

ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠲᠠᠢ

ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠯᠠᠮ ᠵᠢᠨᠷ

ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠡᠭ ᠢᠯᠠᠡᠭᠭᠤᠶᠠ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ

ᠭᠦᠭ ᠠᠶᠠᠰ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠠᠪᠴᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠦᠭᠦᠮ᠂

ᠰᠢᠮ ᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷ᠂ ᠦᠯ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ

ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ

ᠰᠢᠨᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠡᠭᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠷᠬᠦ

ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠨᠡᠡᠭ ᠢᠯᠠᠡᠭᠭᠤᠶᠠ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠳ

ᠬᠢᠭᠡᠳ

ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠰᠢᠷᠠ ᠤᠰᠤ ᠪᠡᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ

ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ

ᠡᠴᠦᠰᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠭᠠ ᠬᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ

ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠭᠦᠮᠦᠰ

ᠰᠢᠷᠠ ᠤᠰᠤ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠦ ᠰᠢᠷᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠬᠢᠷ᠂ ᠰᠢᠷᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ

ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠵᠠᠬᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ᠍ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠳ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ

ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠠᠵᠢ᠃

ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠮ ᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ

ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠦ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠠ ᠰᠢᠨᠠ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ

ᠠᠷᠪᠠ

ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ

ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨᠠ᠃ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠦ

ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠨᠡᠡᠭ ᠴᠦ᠍ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ

ᠠᠡᠭᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠭᠦᠷᠴᠦ ᠪᠠᠢᠯᠠ᠃ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨᠳᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠ᠄︽ᠮᠠᠨ ᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ

ᠵᠢᠨ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠰᠢᠨᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠦ ᠬᠤᠷᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ

ᠲᠡᠭᠡᠷᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ

ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠬᠤᠷᠤᠳ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ

ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ

ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠢᠵᠦ ᠢᠳᠡᠭᠦ

ᠦᠶᠡᠰ 1 — 2

ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ

ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨᠠ᠃ ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ

ᠤᠷᠠᠮᠠᠯ

ᠬᠤᠷᠤᠳ ᠭᠡᠮᠡᠵᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠬᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ

ᠤᠷᠠᠵᠦ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠦ ᠬᠤᠷᠤᠳ

ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠢᠪᠠᠯ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠦ

ᠬᠠᠢᠯᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠡᠭᠦ

ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠢᠮᠦᠷᠭᠦᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ

ᠦᠭᠡᠢ᠂ 1 — 2 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ

ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠱᠦᠬᠦᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠳ

ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠳᠡᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠦ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠰᠤᠨᠤᠵᠦ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠮᠠᠬᠠᠢ

ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠠᠮᠳᠠ ᠰᠢᠮᠳᠠ ᠨᠢ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ︾ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠠ᠃

ᠲᠤᠰ

ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠬᠤᠷᠤᠳ ᠵᠢᠨᠨ

ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠦ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ 8 ᠰᠠᠷᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠦ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭᠠ

ᠲᠤᠤᠷᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ 3 ᠰᠠᠷᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ

ᠡᠯᠸᠺᠲᠷᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ

ᠲᠦ᠍ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ

ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ᠂ ᠲᠤᠰ

ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ

ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠢᠵᠦ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠬᠤᠷᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠ ᠰᠢᠷᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ᠋ ᠰᠢᠬᠢᠷ᠂

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠦ ᠠᠭᠠᠷᠤᠤᠯ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷᠦᠮ ᠠ᠂ ᠭᠡᠷᠴᠢᠵᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠬᠤᠷᠤᠳ᠂ ᠮᠦᠰᠦᠯᠢᠭ ᠰᠢᠡᠭᠭᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢᠯᠠᠭ᠋ ᠵᠡᠷᠭᠡ

ᠠᠷᠪᠠ

ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠠ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠠᠵᠢ᠃

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠭᠯᠠᠭᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠠᠮᠳᠠ ᠰᠢᠮᠳᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠦ

ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠭᠯᠠᠭᠠ ᠴᠦ᠍ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯᠠ

ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨᠠ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ

ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠳ

ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠵᠢᠡᠨ ᠲᠤᠪᠤᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠠᠢᠷᠴᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠠᠪᠴᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠦᠭᠦᠮ᠂

ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠡᠪᠳᠡᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ

ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠯᠠ᠃

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ

ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠭᠯᠠᠭᠠ ᠵᠢᠨ

ᠵᠢᠨᠨ ᠲᠠᠯᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠠᠡᠭᠬᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠴᠤᠭ᠂ ᠰᠢᠷᠠ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠤ

ᠯᠤᠡᠭᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠯᠤᠡᠭᠬᠤ᠂ ᠴᠦᠴᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠯᠤᠡᠭᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ

ᠪᠡᠨ

ᠶᠠᠡᠭᠵᠦ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠡᠭᠬᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ

ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠂

ᠦᠡᠭᠭᠡ

ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠲᠦ᠍ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ

ᠲᠦ᠍ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ

ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠡᠭᠭᠢ ᠵᠢ ᠴᠦ᠍

ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠷᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠡᠷ

ᠨᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠢ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠦᠯᠵᠠᠢᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠡᠶᠡᠯᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ

ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠭᠯᠠᠭᠠ ᠵᠢ

ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠰᠢᠨᠠ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠭᠯᠠᠭᠠ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭᠠ ᠪᠡᠨ

ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠨᠡᠡᠭ ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠨ

ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ

ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠰᠢᠨᠡᠳᠤᠶᠠᠭᠠ ᠵᠢᠯ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ

ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠵᠢ ᠰᠡᠷᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠰᠢᠨᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠰᠡᠯᠳᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ

ᠬᠠᠢᠷᠴᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ

ᠲᠦ᠍ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ

ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠭᠯᠠᠭᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠨ

ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ

ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠳᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨᠠ᠃

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠵᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠯ

ᠪᠠᠭᠯᠠᠭᠠ ᠵᠢ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ

ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠠᠵᠢ᠃

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠢᠡᠭᠬᠢᠵᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ

ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠ ᠲᠠᠪᠴᠠᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠰᠢᠨᠠ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠤᠪᠤ

ᠪᠤᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠬᠢᠬᠦ

ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠ ᠪᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠢ

ᠤᠷᠴᠢᠮᠬᠠᠨ ᠠᠡᠭᠬᠠᠷᠤᠯᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ

ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠳᠦᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠢ᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠦ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠠ

ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠰᠤᠭ

ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠮᠠᠲᠸᠷᠢᠶᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠤᠤᠪᠤ

ᠪᠤᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠠᠨᠠᠢᠬᠢᠨ

ᠰᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠢᠡᠭᠭᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠡ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠵᠢᠨᠷ

ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠮᠡᠯᠳᠡ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳ᠋ᠦ

ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨᠨ

ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠭᠦ

ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯᠠ᠃

ᠡᠢᠨᠬᠦ

ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠵᠢᠨᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ

ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠰᠢᠨᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠴᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠤᠪᠤ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠷᠰᠤᠭ᠂

ᠮᠠᠨᠳᠠᠤ᠂ ᠪᠢᠡᠭᠭᠠᠨ᠂ ᠮᠢᠶᠠᠨᠪᠤᠤ᠂ ᠦᠯᠵᠠᠢᠳᠦ ᠪᠤᠤᠪᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ

ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠ ᠲᠠᠪᠴᠠᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷᠠ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ

ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ᠋ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ

ᠲᠦ᠍ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂

ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠬᠤᠷ ᠹᠢᠯᠢᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠ 65

ᠲᠦᠮᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠠᠢᠨᠠ᠃

ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠤ᠋ ᠰᠦ

ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠳᠠᠳᠦ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠵᠢᠨᠷ

ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠢᠷᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡ

ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ

ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠤ᠋ ᠰᠦ

ᠪᠡᠷ ᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠦ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠭᠦ᠂ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠵᠠᠬᠠ ᠳ᠋ᠦ

ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠳ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠦᠨᠢᠳ

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ

ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨᠳᠡᠯᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠢ

ᠠᠷᠪᠢᠨᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠨᠨ

ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠰᠢᠨᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠷᠠ

ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ᠂ ᠦᠨᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦᠨ ᠤ᠋ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤ᠂ ᠰᠠᠪᠤᠡᠭ

ᠵᠡᠷᠭᠡ

ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠯ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠸᠢᠴᠠᠲ

ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠ ᠲᠠᠪᠴᠠᠡᠭ ᠵᠢᠨᠷ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ

ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠶᠤᠮ

ᠪᠠᠢᠨᠠ᠃ ᠴᠤᠯ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠰᠦ᠂ ᠰᠢᠷᠠ ᠲᠤᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠢ ᠮᠠᠲᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ

ᠳ᠋ᠦ ᠭᠦᠷᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨᠠ᠃

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠤ᠋ᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ

ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ

ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠ ᠪᠡᠨ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠤᠤᠭᠤᠨ ᠤᠢᠷᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠰᠡᠯᠳᠡ

ᠪᠡᠷ ᠭᠦᠷᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠡᠭᠡᠳ

ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ

ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠳᠠ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠭᠦᠯᠴᠢᠭᠡᠭᠡᠳ

ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠢᠯ ᠤᠳ ᠵᠢᠨᠷ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠭᠦᠮᠦᠰ

ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ

ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠡᠭᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠳᠤ ᠦᠶᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠ ᠪᠡᠷ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠭᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ

ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠷᠨᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ

ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭᠠ ᠴᠦ᠍

ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠠ᠃ ᠠᠡᠭᠬᠠ ᠡᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠬᠢᠶᠠ ᠲᠠᠪᠴᠠᠡᠭ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠦ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠨᠨ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠦ

ᠲᠠᠪᠴᠠᠡᠭ ᠦᠷᠭᠡᠵᠢᠵᠦ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠ ᠲᠠᠪᠴᠠᠡᠭ᠂ ᠪᠤᠰᠢᠭᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠪᠴᠠᠡᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ

ᠪᠡᠷ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠵᠢᠨᠷ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠ

ᠶᠤᠮ᠃

ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠ᠂ ᠪᠤᠰᠢᠭᠤ ᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ

ᠲᠠᠪᠴᠠᠡᠭ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠭᠦ

ᠪᠦᠭᠦᠢᠯᠡ

ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠡᠭᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠤᠬᠤᠷ ᠰᠢᠡᠭᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ

ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠵᠢᠨᠨ

ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠵᠢᠨᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠪᠦᠭᠦ

ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠡᠡᠭ

ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦ

ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠭᠦᠷᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠨᠡᠡᠭ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠠᠢᠨᠠ᠃ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠪᠴᠠᠡᠭ

ᠳ᠋ᠦ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠦ

ᠬᠢᠷᠢ ᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠦ ᠭᠦᠷᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠠᠷᠠᠢ ᠴᠦᠭᠡᠨ

ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠤᠯᠠᠡᠭᠭᠢ ᠨᠢ ᠡᠨᠡᠭᠦ

ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠲᠤᠷᠰᠢᠬᠤ ᠪᠤᠶᠦ

ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠡᠭᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ

ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠨᠡᠡᠭ ᠦᠷᠭᠡᠨ

ᠪᠤᠯᠤᠨᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠦ᠍ ᠭᠦᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ

ᠦᠭᠡ

ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ

ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ

ᠮᠠᠨᠢ

ᠡᠷᠳᠡ

ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ

ᠡᠴᠡ

ᠪᠡᠨ

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠢᠳᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠢᠳᠡ ᠪᠤᠷᠤ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠨᠨ

ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ

ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ

ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠮ᠎᠎ᠡ

ᠰᠢᠮ

ᠵᠢ

ᠨᠢ

ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠦ

ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠦ

ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠦᠪ

ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠢᠨᠨ

ᠤᠳᠤ

ᠳ᠋ᠦ

ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎᠎ᠠ

ᠭᠦᠷᠳᠡᠯᠠ

ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ

ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠦ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠦ

ᠪᠠᠢᠭ᠎᠎ᠠ

ᠪᠠᠢᠭᠠ

ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠴᠠᠭ

ᠦᠶ᠎᠎ᠠ ᠵᠢᠨ

ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ᠎᠎ ᠢ

ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢ

ᠲᠠᠭᠠᠵᠦ

ᠲᠠᠭᠠᠵᠦ

ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ

ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠵᠠᠬ᠎᠎ᠠ

ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠎᠎ᠤᠨ

ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ

ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ

ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ

ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎᠎ᠠ

ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭᠠ ᠵᠢ

ᠬᠠᠡᠭᠭᠠᠵᠦ

ᠬᠠᠡᠭᠭᠠᠵᠦ ᠶᠡᠭᠡ

ᠰᠠᠢᠨ

ᠦᠷ᠎᠎ᠠ

ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢᠳᠠᠢ

ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢᠳᠠᠢ

ᠪᠠᠢᠭ᠎᠎ᠠ

ᠪᠠᠢᠭᠠ

ᠨᠢ

ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ᠎᠎ᠤ

ᠮᠠᠨᠢ

ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ

ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ

ᠪᠠᠢᠭ᠎᠎ᠠ

ᠪᠠᠢᠭᠠ

ᠪᠤᠢ

ᠴᠠᠭ

ᠦᠶ᠎᠎ᠡ ᠵᠢᠨ

ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ

ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠵᠢ

ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠳ

ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠳ

ᠠᠯᠢ

ᠠᠯᠢ

ᠳᠠᠯ᠎᠎ᠠ

ᠳᠠᠯᠠ

ᠪᠡᠷ

ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠨ

ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠨ

ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ

ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ

ᠪᠠᠢᠭ᠎᠎ᠠ

ᠪᠠᠢᠭᠠ

ᠪᠤᠢ

ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠡ

ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ᠎᠎ᠤ᠋ᠨ

ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠯ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠵᠢ

ᠠᠡᠭᠬᠠᠷᠬᠤ

ᠠᠡᠭᠬᠠᠷᠬᠤ

ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ

ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ

ᠪᠠᠢᠭ᠎᠎ᠠ

ᠪᠠᠢᠭᠠ

ᠪᠤᠢ

ᠮᠠᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠮᠠᠨ

ᠰᠤᠨᠢᠨ

ᠨᠢ

ᠲᠤᠰ

ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ

ᠡᠴᠡ

ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ

ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ

ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ᠎᠎ᠤᠨ

ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ

ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠰᠢᠨ᠎᠎ᠠ

ᠰᠢᠨᠠ

ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ

ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ

ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ

ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ

ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠎᠎ᠤ

ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ

ᠰᠢᠷᠢᠰ

ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠵᠢᠨᠷ

ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦ

ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠡᠷ

ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠯᠤᠯᠠ᠃ ᠲᠠ

ᠪᠦᠭᠦᠨ

ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠨ

ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠨ

ᠪᠤᠯᠭᠤᠮᠤ

ᠪᠤᠯᠭᠤᠮᠤ

ᠤᠢᠷᠠ ᠵᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠪᠠᠭᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢᠴᠤᠳ ᠢ ᠠᠰᠠᠷᠠᠬᠤ

ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠪ ᠨᠢ︽ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ︾ᠤ᠋ᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ

ᠦᠵᠡᠭᠦ᠂ ᠤᠷᠠᠨ

ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠳᠦ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ

ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ

ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢᠴᠤᠳ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠵᠢᠨᠷ ᠵᠢᠨᠨ

ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠠᠪᠠᠭᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ ᠤᠨ

ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠦᠯᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠭᠤᠴᠤᠯᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂

ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ᠂ ᠨᠠᠢᠷᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ

ᠭᠤᠴᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ᠂

ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠳ ᠵᠢᠨᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠲᠤᠰ

ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ︽ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠵᠢᠨᠨ

ᠭᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠦ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ︾ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨᠠ᠃

ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠳᠦᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ

ᠠᠷᠰᠯᠠᠡᠭᠳᠦ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 120

ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠦᠡᠭᠭᠦ

ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ 300

ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠸᠲᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ

ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠠ

ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠠᠰᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠡᠨ ᠰᠢᠨᠠ ᠠᠰᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ

ᠨᠡᠭᠦᠵᠦ ᠤᠷᠤᠯᠠ᠃ ᠤᠳᠤ ᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠢ 1600

ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠨᠢ᠂ 400

ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠦᠭᠡᠷ᠂

ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠳ

ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯᠵᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠨᠠ᠃

ᠰ●

ᠦᠨᠢᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠷᠳᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠡ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠭᠦᠴᠦᠨ

ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠠᠷᠭᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠠ ᠠᠪᠴᠦ ᠲᠦᠯ ᠲᠤᠰᠴᠦ ᠪᠤᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠳᠠᠢ

ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠪᠦᠭᠦ

ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠵᠢᠨᠷ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯᠠ ᠪᠦᠭᠦ

ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠨᠨ

2.18

ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠯ ᠲᠤᠰᠴᠦ᠂ 99.96

%

ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨᠠ᠃

ᠠᠪᠠᠭᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠡᠭ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠨᠡᠢᠳᠡ 300

ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠤᠳᠤ 100

ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠ

ᠲᠤᠰᠴᠦ᠂ ᠪᠤᠢᠵᠢᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠷᠮ ᠠ ᠨᠢ 99

%

ᠭᠦᠷᠴᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠨᠷ᠂ ᠡᠳᠡᠨ ᠤ

ᠬᠢ

ᠲᠦᠯ ᠮᠠᠯ ᠵᠢᠨᠨ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠬᠠᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ 30

ᠲᠤᠨ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭᠠ ᠪᠠ 45

ᠲᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ

ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠨᠦᠭᠡᠴᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨᠠ᠃

ᠤᠢᠷᠠ ᠵᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠷᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ 3 ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ︽ᠲᠠᠯᠠ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡ︾ᠳ᠋ᠦ ᠨᠡᠢᠳᠡ 12

ᠲᠦᠮᠡ 5400

ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ

ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ︽ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠢᠨ

ᠨᠤᠮ ᠤᠡᠭᠰᠢᠬᠤ︾ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠬᠠᠡᠭᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨᠠ᠃

ᠰ●

ᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡ

ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠢᠨᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠤᠬᠤᠵᠢᠷ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ

ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠨ

ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ

ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠳ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠦ ᠠᠷᠭᠠ ᠪᠡᠷ

ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷᠦᠮ ᠠ᠂ ᠰᠢᠷᠠ ᠲᠤᠰᠤ᠂ ᠪᠢᠰᠢᠯᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭᠦ

ᠳ᠋ᠦ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠮ ᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠵᠢᠨᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ

ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠷᠠ ᠳ᠋ᠦ 3000

ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ᠃

(ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ

ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠬᠢᠶᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠡᠭ)

ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢᠴᠤᠳ

ᠤ᠋ᠨ

ᠰᠤᠶᠤᠯ

ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤ᠋ᠨ

ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠ

ᠴᠠᠭ

ᠦᠶ᠎᠎ᠠ

ᠵᠢᠨ

ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ

ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ

ᠵᠢᠨ

ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ

ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ

ᠪᠤᠯᠤᠨ

ᠴᠠᠭᠠᠨ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ

ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ

ᠬᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ

ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ

ᠤᠶᠠᠬᠠᠨ

ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠤᠳᠬᠠᠨᠬᠤᠸᠠᠷ

ᠦᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠭᠦ

ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ

ᠪᠤᠢ

ᠭᠡᠵᠦ

ᠤᠯᠠᠨ

ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ

ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ

ᠡ ᠵᠢᠨ

ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠵᠢ

ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠳ

ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ

ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭᠠ

ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ

ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ

ᠨᠢ ᠵᠠᠬᠠ

ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦᠷ ᠤᠨ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠵᠠᠬᠠ

ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦᠷ ᠤᠨ

ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ

ᠭᠡᠳᠡᠭ

ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ

ᠳᠠᠯᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ

ᠨᠡᠢᠴᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢ

ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ

ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ

ᠨᠡᠢᠴᠡᠬᠦᠯᠦᠮᠡᠨᠵᠢᠨ

ᠤᠯᠠᠨ

ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠰᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ

ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ

ᠨᠢ

ᠵᠢᠮ

ᠡ ᠶᠤᠮ᠃

ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ

ᠳᠠᠯᠠ ᠳᠤ

ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ

ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠷᠤᠨ

ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ

ᠤᠯᠠᠨ

ᠳᠠᠯᠠ

ᠡᠴᠡ

ᠪᠡᠨ

ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠳ

ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤ᠋ᠨ

ᠳᠡᠤᠬᠡᠨ

ᠡᠴᠡ

ᠪᠡᠨ

ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ

ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ

ᠴᠠᠭᠠᠨ

ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠨᠢ

ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ

ᠳᠠᠯᠠ

ᠪᠡᠷ

ᠤᠯᠠᠨ

ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ

ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ

ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠵᠢᠡᠷ

ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ

ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭᠠ

ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ

ᠮᠠᠰᠢ

ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ

ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠦᠨᠡ

ᠬᠠᠡᠭᠰᠢ

ᠵᠢᠨ

ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ

ᠬᠦᠮᠦᠰ

ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ

ᠠᠪᠴᠤ

ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ

ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠷᠤᠰᠢᠳᠠᠭ ᠢ

ᠲᠠ

ᠪᠢᠳᠡ

ᠠᠨᠳᠠᠬᠤ

ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠵᠢᠱ᠌ᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡ

ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠠᠮ

ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠤᠷᠴᠠ 400

ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ

ᠬᠦᠷᠴᠦ

ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠡᠭ ᠵᠢᠡᠷ

ᠠᠪᠬᠤ

ᠪᠡᠷ

ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ 200

ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ

ᠬᠦᠷᠦᠨᠡ᠃ ᠡᠨᠡ

ᠨᠢ

ᠵᠠᠷᠢᠮ

ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ

ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ

ᠠᠪᠬᠤ

ᠬᠦᠷᠢᠶ

ᠴᠠᠷᠠᠭᠠᠨ

ᠡᠴᠡ

ᠬᠡᠳᠦᠷᠡᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ

ᠪᠢᠳᠡ

ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠤᠷᠴᠠ

ᠪᠡᠨ

ᠬᠤᠶᠠᠷ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ

ᠯᠠᠡᠭ

ᠪᠤᠶᠤ

ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠡᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠨ

ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠤᠯᠠᠡᠭᠬᠢ

ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ

ᠠᠪᠴᠤ

ᠳᠡᠢᠯᠦᠨᠡ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ

ᠯᠠᠡᠭ

ᠠᠪᠬᠤ

ᠪᠡᠷ

ᠪᠤᠳᠤᠪᠠᠯ 60

ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠡᠭ

ᠠᠪᠬᠤ

ᠪᠡᠷ

ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠴᠤ 100

ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ᠃ ᠤᠯᠬᠤ ᠵᠤᠭᠤᠰ

ᠨᠢ

ᠡᠭᠡᠭᠡ

ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ

ᠬᠢᠪᠡᠯ ᠯᠡ

ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨᠠ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤ᠋ᠨ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ

ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ

ᠭᠡᠳᠡᠭ

ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠡᠬᠦᠨ

ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠤᠷ

ᠠ ᠵᠢ

ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠡᠭ

ᠵᠢᠡᠷ

ᠠᠪᠤᠪᠠᠯ 70 ᠊ 80

ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ

ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ

ᠯᠠᠡᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠴᠢᠭᠡᠪᠡᠯ ᠤᠯᠠᠨ

ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠰᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ

ᠤᠷᠤᠬᠤ

ᠨᠢ

ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ᠃

ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ

ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ

ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭᠠ ᠵᠢᠨ

ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠬᠢᠬᠦ ᠡᠴᠡ

ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ

ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ

ᠬᠦᠷᠳᠡᠯᠡ

ᠪᠦᠬᠦ

ᠭᠤᠭᠴᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ

ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠮᠠᠨ

ᠬᠢᠨ︽ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠬᠡᠳᠦᠢ

ᠬᠡᠳᠦ︾ᠢ

ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ

ᠳᠡᠬᠦᠨ

ᠪᠡᠨ

ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠭᠡᠳ

ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ

ᠪᠠᠢᠭᠠ

ᠨᠢ

ᠴᠦᠭᠡᠨ᠃ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠵᠦ

ᠤᠭᠤᠳᠠᠯᠠᠬᠤ

ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠵᠦᠪ

ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢᠳᠡ

ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ

ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠵᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠡᠷ

ᠤᠯᠠᠨ

ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ

ᠨᠢᠭᠡᠨ

ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠡ

ᠨᠢ

ᠦᠨᠡ

ᠬᠠᠡᠭᠰᠢ ᠵᠢᠨ

ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ

ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ

ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ

ᠠᠪᠴᠤ

ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶ

ᠴᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ

ᠤᠷᠤᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ

ᠰᠤᠡᠭᠭᠤᠵᠦ

ᠠᠪᠬᠤ

ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠤᠯᠠᠮ ᠵᠢᠡᠷ

ᠤᠯᠠᠨ

ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ

ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ

ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ

ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ

ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠴᠢᠭᠡᠪᠡᠯ

ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ

ᠤᠯᠠᠮ

ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠵᠠᠮ

ᠳᠠᠢ

ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠨ

ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠬᠠ

ᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦᠷ ᠤᠨ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ

ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭᠠ ᠳᠤ

ᠨᠡᠢᠴᠡᠳᠡᠭ

ᠪᠢᠳᠡ

ᠦᠵᠡᠵᠦ

ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ

ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ

ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠷ

ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠨ

ᠬᠢᠵᠦ

ᠪᠠᠢᠭᠠ

ᠬᠦᠮᠦᠰ

ᠴᠤ

ᠡᠳᠦᠷ

ᠡᠴᠡ

ᠡᠳᠦᠷ

ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ

ᠪᠠᠢᠭᠠ

ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠨ

ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ

ᠵᠢᠡᠨ

ᠤᠷᠤᠨ

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠡᠴᠡ

ᠪᠡᠨ

ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ

ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠪᠡᠯ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭᠠ

ᠤᠯᠠᠮ

ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠵᠦ

ᠪᠠᠢᠭᠠ

ᠵᠢᠱ᠌ᠢᠶ

ᠴᠤ

ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠵᠦ

ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ

ᠨᠢ

ᠮᠠᠨ

ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ

ᠨᠢᠭᠡᠨ

ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠵᠠᠮ

ᠪᠤᠯᠬᠤ

ᠤᠴᠢᠷᠳᠠᠢ᠃

ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠨ

ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ

ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ

ᠪᠤᠯ

ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ

ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠮ

ᠨᠤᠮᠤᠵᠢᠨ

ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨᠰᠤᠷᠠᠭ

ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ

ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠰᠢᠨᠠ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠳᠡ

ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ

ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ(ᠨᠢᠭᠡ)

ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ

ᠵᠢᠨ

ᠠᠵᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ

ᠠᠵᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ

第2页

ᠦᠨᠭᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡ

ᠦᠨᠭᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡ

ᠶᠠᠮᠠᠷ

ᠶᠠᠮᠠᠷ

ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ

ᠴᠤ

ᠴᠤ

ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ

ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ

ᠴᠤ

ᠴᠤ

ᠰᠢᠨ

ᠰᠢᠨ

ᠲᠠᠨ ᠎᠎ᠦ

ᠲᠤᠰᠡ᠎᠎ᠳᠦ

ᠡᠳᠦᠷ

ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ

ᠨᠢᠭᠡ

ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠ

ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠴᠤ

ᠠᠮᠢ

ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯ

ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯ

2 ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ

ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ

ᠡᠲᠤᠷ ᠤᠨ

ᠰᠤᠨᠢᠨ

ᠭᠠᠷᠠᠭ

ᠤᠨ

ᠡᠳᠤ

2023 - 03-19 ᠷ

ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠴᠢ᠄

ᠱᠢᠷᠤᠨᠴᠢᠮᠡᠭ

ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠴᠢ᠄

ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ

ᠪᠡᠷ

ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠴᠢ᠄

ᠭᠡᠷᠡᠯ

ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄

᠊ᠳᠦᠢᠡᠭᠱᠸᠡᠭ

ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶᠡᠷᠦ᠍ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠪᠡᠶᠡ

ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷᠵᠢᠬᠦ᠂ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠭᠡᠮᠲᠦᠬᠦ

ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠠᠷᠢᠬᠢ

ᠳᠠᠷᠠᠰᠦ ᠶᠡᠭᠡ

ᠤᠤᠭᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠬ᠍ᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠠᠷᠬᠠᠭ

ᠪᠣᠯᠣᠨᠠ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ

ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ

ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ᠍ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠢ

ᠲᠠ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠤᠤ︖ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ

ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠭ᠍ᠴᠠ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠ

ᠠᠷᠢᠬᠢ

ᠤᠤᠭᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠴᠦ᠍ ᠶᠡᠭᠡ

ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ

ᠠᠪᠴᠢᠵᠤ

ᠮᠡᠳᠡᠨᠡ᠃ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠶᠡᠭᠡ

ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ

ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠡᠳᠦᠢ

ᠶᠡᠭᠡ

ᠪᠠᠷ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠦ

ᠪᠥᠭᠡᠳ

ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠡᠭᠡ

ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠢᠵᠤ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠥᠲᠡᠯᠳᠡᠭ

ᠪᠠᠢᠨᠠ᠃

ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ᠌

ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ

ᠪᠠᠨ

ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠥᠲᠡᠯᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠶᠡ ᠭᠡᠪᠡᠯ

ᠡᠢᠮᠦ᠍ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃

ᠳᠠᠷᠣᠢ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠲᠤ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠ ᠴᠠᠭᠠ ᠶ᠋ᠢ

ᠢᠯᠡᠭᠦᠬᠡᠨ ᠢᠳᠡᠵᠦ᠍᠂ ᠵᠢᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂

ᠦᠳᠡ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠢᠩᠭᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ

ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ᠍᠂ ᠨᠣᠮ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠢᠯᠡᠭᠦᠬᠡᠨ

ᠤᠩᠱᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ

ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦ᠌ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃

(ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡ)

ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠵᠢᠡᠨ

ᠲᠦᠷᠦᠬᠦ ᠡᠴᠡ

ᠡᠮᠦᠨᠡ

ᠰᠦ

ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ

ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ

ᠦᠬᠡᠢ

ᠡᠴᠡ

ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠦ

ᠡᠮᠨᠡᠯᠬᠡ ᠳᠦ

ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ

ᠪᠡᠷ

ᠬᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ

ᠰᠦ ᠵᠠᠨᠭᠬᠢᠷᠠᠭᠠᠳ

ᠪᠦᠬᠡᠮᠨᠡᠷᠡᠯ ᠡᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ

ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ

ᠮᠡᠳᠡᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠡ

ᠨᠢ

ᠪᠦᠷ

ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠵᠢᠡᠨ

ᠰᠦ

ᠡᠴᠡ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠲᠠᠷᠠᠭᠠ᠂ ᠰᠦ

ᠪᠡᠨ

ᠰᠠᠢᠨ

ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠵᠦ

ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠦᠬᠡᠢ

ᠡᠴᠡ

ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠡᠵᠦ

ᠡᠮᠴᠢ

ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ

ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃

ᠤᠯᠠᠨᠭᠬᠢ

ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢᠴᠤᠳ

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ

ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ

ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠦᠬᠡᠢ

ᠪᠤᠶᠤ

ᠴᠠᠭ ᠵᠠᠪ

ᠦᠬᠡᠢ

ᠡᠴᠡ

ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂

ᠬᠦᠨᠭᠭᠡᠵᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ

ᠪᠡᠶ

ᠡ ᠵᠢᠨ

ᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠢᠯ ᠪᠤᠶᠤ

ᠰᠦ

ᠪᠡᠨ

ᠰᠠᠢᠨ

ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠢᠯᠢᠯᠬᠡ

ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠵᠢ

ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠬᠦᠨ

ᠡᠴᠡ

ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠶᠠᠰᠦ

ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ

ᠦᠬᠡᠢ

ᠲᠠᠷᠭᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠰᠢᠶ

ᠦᠷᠬᠡᠨ

ᠪᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠦᠨᠭᠭᠡᠵᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ

ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ

ᠡᠬᠦᠰᠳᠡᠭ

ᠪᠠᠢᠨᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠦ

ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠨ

ᠰᠦ

ᠪᠡᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠤ᠋

ᠲᠠᠷᠠᠭᠠ

ᠰᠠᠢᠳᠤᠷ

ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ

ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠦᠬᠡᠢ

ᠡᠴᠡ

ᠬᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ

ᠰᠦ

ᠪᠦᠬᠡᠮᠨᠡᠷᠡᠵᠦ

ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠦᠬᠦᠨ

ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠡᠬᠦᠰᠬᠦ

ᠵᠡᠷᠬᠡ

ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ

ᠡᠬᠦᠰᠳᠡᠭ

ᠪᠠᠢᠨᠠ᠃

ᠡᠬᠦᠨ

ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ

ᠴᠤ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠪᠬᠤ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠨᠢᠬᠡᠨ

ᠲᠠᠨᠢᠯ

ᠲᠡᠬᠦᠦ

ᠮᠠᠨᠢ

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ

ᠲᠦᠷᠦᠬᠦ ᠡᠴᠡ

ᠪᠡᠨ

ᠡᠮᠦᠨᠡ

ᠬᠦᠬᠦᠨ

ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ

ᠪᠦᠬᠡᠮᠨᠡᠷᠡᠯ ᠳᠠᠢ

ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠬᠢᠯᠬᠡᠵᠦ

ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ

ᠨᠢ

ᠤᠷᠳᠤ

ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠ

ᠪᠦᠬᠦᠢᠵᠦ

ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠠ ᠶᠡᠬᠡ

ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ

ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠲᠠᠢ

ᠰᠢᠭᠤᠳ

ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠ

ᠲᠠᠢ

ᠬᠡᠵᠦ

ᠡᠮᠴᠢ

ᠤᠨᠤᠰᠢᠯᠠᠵᠦ

ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠢᠮᠦ

ᠡᠴᠡ

ᠡᠵᠢ

ᠨᠠᠷ

ᠮᠠᠨᠢ

ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯ

ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠶᠡᠬᠡ

ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ

ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠤᠬᠤ

ᠡᠴᠡ

ᠵᠠᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠ

ᠪᠡᠨ

ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠨᠭᠭᠤᠢ

ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ

ᠪᠠᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢᠨ

ᠬᠠᠮᠳᠤ

ᠰᠦ

ᠪᠡᠨ

ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠲᠠᠷᠠᠭᠠ

ᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ

ᠰᠦ

ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠢᠨ

ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ

ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ

ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ᠳᠡᠢ᠃ ᠡᠮᠡᠭ᠌ᠳᠡᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ

ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ

ᠤᠯᠠᠨ

ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ

ᠪᠦᠷ

ᠡᠳᠡᠬᠡᠷ

ᠪᠠᠭᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ

ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠴᠡ

ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢᠴᠤᠳ

ᠮᠠᠨᠢ

ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ

ᠪᠡᠶ

ᠪᠡᠨ

ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ

ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠢᠨ

ᠲᠦᠯᠦᠬᠡ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠ

ᠪᠡᠨ

ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ

ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ

ᠰᠤᠷᠬᠤ

ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ᠳᠡᠢ

ᠪᠦᠬᠡᠳ

ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ

ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ

ᠰᠠᠢᠳᠤᠷ

ᠠᠡᠭ᠌ᠬᠠᠷᠬᠤ

ᠤᠴᠢᠷᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ

ᠬᠡᠷ

ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠡᠳ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠴᠤ

ᠦᠪᠡᠷ

ᠪᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ

ᠴᠤ

ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠤ

ᠪᠤᠯᠬᠤ

ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠵᠢᠡᠨ

ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠦᠨᠡ᠂ ᠡᠮᠦᠰᠦᠬᠦᠯᠵᠦ

ᠵᠡᠬᠦᠯᠭᠡᠨᠠ᠂ ᠢᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠦ

ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠵᠤ

ᠳᠤᠳᠤᠮᠳᠠᠨᠠ

ᠭᠡᠳ

ᠡᠮᠡᠭ᠌ᠳᠡᠢ

ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ

ᠦᠬᠡᠢ

ᠴᠤ

ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ

ᠪᠡᠶ

ᠡ ᠵᠢᠨ

ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ

ᠪᠡᠨ

ᠠᠯᠳᠠᠪᠠᠯ ᠠᠯᠢ ᠵᠢ

ᠨᠢ

ᠴᠤ

ᠰᠠᠢᠬᠠ

ᠬᠢᠵᠦ

ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ

ᠦᠬᠡᠢ

ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠢᠮᠦ

ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠭᠤᠨ

ᠤᠷᠢᠳ

ᠰᠠᠷ

ᠠ ᠵᠢᠨ

ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ

ᠲᠦᠷᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ

ᠳᠠᠷᠠᠭᠠ

ᠡᠬᠦᠰᠴᠤ

ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ

ᠡᠴᠡ

ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠵᠦ

ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ

ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ

ᠪᠠᠰᠠ

ᠨᠢᠬᠡᠨ

ᠰᠠᠢᠨ

ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ

ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ

ᠪᠠᠢᠨᠠ

ᠬᠡᠰᠡᠨ

ᠦᠬᠡ

ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠬᠦ

ᠪᠡᠨ

ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ᠎᠎ᠤ

ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎᠎ᠠ

ᠲᠠᠷᠠᠭᠠ

ᠬᠦᠬᠦ

ᠪᠠᠨ

ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ

ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠬᠤ

ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ

ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ

ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠵᠢᠨ ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠵᠢᠨ

ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ

ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ

ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ

ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ

ᠪᠡᠷ

ᠰᠦ

ᠲᠤᠳᠠᠬᠤ

ᠲᠤᠳᠠᠬᠤ

ᠵᠢ

ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ

ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ

ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢᠴᠤᠳ

ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ

ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ

ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠦ

ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮᠠᠳ ᠨᠢ

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠵᠢᠡᠨ ᠴᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ

ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠱᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ

ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠱᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ

ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠷᠬᠦᠯᠡᠡᠭ ᠡᠮᠴᠢ ᠵᠢ

ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠰᠦ

ᠲᠤᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ

ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ᠌

ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠢᠯᠤᠮᠵᠢ ᠬᠢᠯᠬᠡᠶᠡ᠃

ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰᠦ

ᠲᠤᠳᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠶᠠᠭᠤ

ᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨᠠ ᠪᠤᠢ ︖

ᠰᠡ᠊ ᠡᠮᠴᠢ᠄ ᠰᠦ

ᠳᠤᠲᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠩᠭᠡᠵᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠬᠦᠨ ᠤ ᠰᠦᠨ ᠤ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠶᠢ

ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠯᠬᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠬᠦᠭᠦᠯᠦᠨ ᠴᠠᠳᠭᠠᠵᠤ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ᠌

ᠦᠭᠡᠢ

ᠪᠤᠯᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨᠡ᠃ ᠰᠠᠶᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠰᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠳᠭᠤ

ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠬᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠬᠦ᠌ ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠤᠷᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠤ᠌᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ

ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ

ᠪᠤᠯᠤᠬ᠍ᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠦ

ᠲᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ ︖

ᠰᠡ᠊ ᠡᠮᠴᠢ᠄ ᠰᠦ

ᠳᠤᠲᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠱᠢᠮ ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ

ᠳᠤᠲᠠᠭ᠍ᠳᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠴᠦᠪ

ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠶ᠋ᠢ

ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠮᠰᠧ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠳᠤᠷᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠰ

ᠪᠡᠶᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠰᠦᠯᠲᠡ ᠪᠤᠢᠵᠢᠯᠲᠠ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ

ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠱᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠬᠦᠨ ᠤ ᠰᠦ

ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠰᠦᠪᠡ ᠨᠢ

ᠪᠦᠭ᠌ᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠦᠩᠭᠡᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠦᠷᠬᠦ᠌᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠ ᠵᠤᠪᠠᠭ᠍ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠨᠤᠢᠷ

ᠳᠤᠲᠠᠭ᠍ᠳᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠲᠦᠷᠬᠡᠢ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠱᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ

ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ᠄ ᠶᠡᠷᠦᠨᠭᠭᠡᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ

ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ ︖

ᠰᠡ᠊ ᠡᠮᠴᠢ᠄ ᠬᠦᠩᠭᠡᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠ ᠰᠦ

ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ

ᠬᠦᠬᠦᠭᠦᠯᠵᠦ᠍ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ

ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨᠠ᠃

ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ ︖

ᠰᠡ᠊ ᠡᠮᠴᠢ᠄ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ᠂

ᠪᠠᠳᠭᠠᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠴᠦᠪ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢ

ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠡᠶᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠱᠢᠮᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠴᠢᠰᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠍᠂

ᠰᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠌ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠨᠡ᠃

ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ

ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ — 5 ᠊ᠢ

3g ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠤᠷᠠᠮ᠂ ᠱᠢᠬᠢᠷ ᠲᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂

ᠦᠳᠡ ᠳᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ — 18 ᠵᠢ ᠪᠤᠭᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠡᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩ

(5g ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪ)ᠵᠢᠡᠷ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠢ ᠨᠢ

ᠲᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠌ ᠰᠦᠭᠮᠧᠯ — 7 ᠶ᠋ᠢ ᠮᠦᠨ ᠪᠤᠭᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠡᠪᠡᠷ ᠤᠨ

ᠲᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨᠠ᠃

ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠨᠭᠵᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠳᠡ 24

— 30 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ

ᠵᠢᠷᠠ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ ᠢ 5 ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠ ᠪᠡᠷ

ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠦ ᠦᠨᠭᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ᠄ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠷ ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠢᠷᠢ

ᠪᠤᠯᠪᠠ

ᠰᠡ᠊ ᠡᠮᠴᠢ᠄ 69 ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠤᠤᠭᠤᠭᠠᠳ ᠰᠦ

ᠪᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠮ ᠤᠤᠭᠤᠭᠠᠳ

ᠰᠦ

ᠪᠠᠭᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠰᠦ ᠨᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ

ᠳ᠋ᠦᠨᠭᠨᠡᠬᠦ᠌ ᠳᠦ ᠪᠤᠭᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠡᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠶᠠᠷᠠ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ᠂

ᠴᠢᠰᠤ ᠬᠤᠷᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠴᠤᠯᠤ

ᠰᠠᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠷᠮᠤᠰᠤᠨ ᠦᠶᠡ ᠳᠤ ᠴᠢᠰᠤ

ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠬᠦᠬᠦ᠌

ᠬᠠᠪᠤᠳᠴᠤ᠌ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ᠌ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ

ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ — 5 ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢ — 18 ᠂ ᠲᠦᠯᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠌ ᠰᠦᠭᠮᠧᠯ —

7 ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠴᠦᠪ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢ

ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠪᠡᠶᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠱᠢᠮᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠍᠂ ᠴᠢᠰᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ᠂

ᠰᠦ

ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠍ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨᠠ᠃

ᠰᠦ

ᠲᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠦ

ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠵᠢ

ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠳ ᠤ᠋ᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦ ᠶᠡᠬᠡ

ᠲᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠦᠭᠬᠦ

ᠤᠴᠢᠷ

ᠲᠤᠯᠠ ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠨ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢᠴᠤᠳ

ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠨᠭᠭᠡᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢᠴᠤᠳ

ᠮᠠᠨᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠ ᠪᠡᠨ ᠠᠶᠠᠳᠠᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠨᠳᠠᠵᠦ

ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠡᠨ ᠡᠪᠯᠢᠭ ᠰᠠᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠦ

ᠲᠤᠳᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ

ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠡᠵᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷ

ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠴᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ

ᠵᠢᠡᠷ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠬᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ᠎᠎ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ

ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ

ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ

ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ

ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ

ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ

ᠡᠪ

ᠬᠠᠮᠲᠤ

ᠨᠠᠮ ᠤᠨ

ᠭᠡᠱᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ

ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ

ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭ᠌ᠴᠢ

ᠡᠮᠴᠢ᠂ ᠱᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ

ᠭᠤᠤᠯ

ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ

ᠱᠢᠯᠤᠭᠤᠨ

ᠬᠦᠬᠡ

ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ

ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ

ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ

ᠳᠡᠳ᠋

ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ

ᠳᠠᠷᠤᠭᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ

ᠲᠤᠱᠢᠶᠠᠯ ᠢ

ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠦ᠍

ᠪᠠᠢᠨᠠ᠃

ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠡᠭ

ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠡᠭ

ᠡᠮᠴᠢ

ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ

ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ

ᠬᠢᠵᠦ

ᠪᠠᠢᠭ᠎᠎ᠠ

ᠪᠠᠢᠭᠠ

ᠨᠢ᠃

(ᠰᠡᠷᠬᠦᠯᠡᠡᠭ

ᠰᠡᠷᠬᠦᠯᠡᠡᠭ

ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠪᠠ

ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠪᠠ)

ᠮᠡᠨᠳᠥ

ᠵᠢᠨ

ᠦᠷᠬᠥᠭᠡ

ᠡᠷᠡᠬᠥᠯ

ᠮᠡᠨᠳᠥ ᠵᠢᠨ

ᠵᠦᠪᠯᠡᠮᠵᠢ ᠵᠦᠪᠯᠡᠮᠵᠢ

第3页

3 ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ

ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ

ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ

ᠰᠤᠨᠢᠨ

ᠭᠠᠷᠠᠭ

ᠤᠨ

ᠡᠳᠤ

2023 - 03-19 ᠷ

ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠴᠢ᠄

ᠱᠢᠷᠤᠨᠴᠢᠮᠡᠭ

ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠴᠢ᠄

ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ

ᠪᠡᠷ

ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠴᠢ᠄

ᠬᠠᠰᠴᠡᠴᠡᠭ

ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄ ᠊ᠳᠦᠢᠡᠭᠱᠸᠡᠭ

ᠴᠣ᠊

ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ

ᠪᠠᠯᠾᠠ

ᠪᠣᠯᠣᠨ

ᠪᠣᠯᠣᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠤᠨ

ᠳᠤᠬᠠᠢ

ᠳᠤᠬᠠᠢ

ᠲᠦᠮᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷ

ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠱᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠠᠭ᠍ᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ

ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ 1946

ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠭ᠍ᠠᠨᠠᠷ ᠵᠡᠭᠦᠨ

ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭ᠌ᠴᠢ ᠭᠡᠱᠢᠭᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ

ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ

ᠳᠤᠱᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ᠂

ᠬᠡᠯᠡ ᠱᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠴᠤᠭ᠍ᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠬᠦ

ᠪᠠ

ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ

ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦ᠍ ᠬᠥᠯᠥᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂

ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠳᠡ ᠠᠪᠠᠭᠠ ᠠᠪᠠᠭ᠍ᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ

ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠍ᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠣᠮ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠱᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨᠱᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠃

ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠴᠣ᠊·ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ

ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾ (ᠠ 1920

—1992)᠂ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠱᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ

ᠠᠪᠠᠭ᠍ᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠱᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠠᠪᠱᠢᠯᠲᠠ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠠᠯᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ᠃ 1920

ᠣᠨ ᠤ 1 ᠳ᠋ᠦ᠍ᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 9 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠪᠠᠭ᠍ᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠢᠰᠡ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠲᠤ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ

ᠲᠥᠷᠥᠵᠦ᠍᠂ 13 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢᠵᠢ ᠤᠳᠤᠮᠲᠠᠢ ᠴᠣᠭ᠍ᠬᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠦᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭ᠌ᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠴᠣᠭ᠍ᠬᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠢ

ᠬᠤᠱᠢᠭᠤ ᠪᠡᠢᠰᠡ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠠᠢᠯ

ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠴᠣᠭ᠍ᠬᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠬᠦᠦ ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣᠭᠠᠲᠠᠨ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ

ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠡᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠪᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ᠂ ᠣᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠰᠠᠢᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠤ ᠵᠠᠩ

ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠯᠾᠠ

ᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠰᠤᠷᠴᠤ᠌᠂ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ᠍ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ

ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠡᠪᠡᠮ ᠪᠠᠭ᠍ᠰᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠣᠭᠤᠭ᠍ᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ

ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠳ

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠪᠠᠭ᠍ᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ

ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ

ᠡᠵᠡᠷᠬᠡᠭ᠌ᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠶᠡ ᠳᠤ᠂ ᠠᠪᠠᠭ᠍ᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨᠪᠤᠤ ᠮᠠᠱᠢᠨ ᠲᠠᠢ

ᠪᠣᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠶᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ᠌ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠱᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠱᠢᠨᠡ

ᠳᠥᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠳᠠᠷᠪᠠᠯ᠂ ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠯᠠ ᠳᠠᠳᠮᠠᠭᠠᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ᠯᠡᠵᠦ᠍ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃

ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠠᠪᠠᠭ᠍ᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠌ᠳᠡᠬᠦ

ᠦᠶᠡ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯᠠ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠭ᠍ᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ

ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠥᠰᠥᠭ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ᠂ ᠵᠥᠪ

ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤ ᠤᠩᠱᠢᠯᠭᠠ᠂ ᠴᠡᠪᠡᠷ

ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ

ᠭᠢᠭᠡᠳ

ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠢᠭ ᠲᠤ ᠭᠥᠷᠳᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠴᠢᠳ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠳᠠᠭ

ᠪᠥᠭᠡᠳ︽︿

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ﹀ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠮᠡᠪᠡᠰᠤ᠄ ᠨᠤᠮ ᠳᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠠᠨ᠂

ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠱᠢᠳᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠲᠠᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠳᠤ ᠵᠢᠰᠥᠷ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠳᠤ

ᠨᠠᠢᠷᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠤᠢᠷ ᠲᠤ ᠰᠡᠷᠭᠡᠭ᠂ ᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠴᠡᠨ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠴᠤᠪᠤᠭᠤ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ

ᠤᠰᠤᠴᠢ︾ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠲᠥᠷᠰᠦᠯᠢᠭ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ

ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠷᠤᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠭ

ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃

1946

ᠣᠨ ᠤ 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠ ᠳᠤ᠂ ᠠᠪᠠᠭ᠍ᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠍ᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡ ᠳᠤ ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠱᠢᠨᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭ᠍ᠳᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ

ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠍

ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ

ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠶᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ

ᠱᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠪᠠ᠃

1951

—1957

ᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠨᠳᠤ ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠰᠦᠭ

ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠍ᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭ᠍ᠳᠠᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ

ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯ ᠬᠤᠷᠱᠢᠶᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ

ᠥᠷᠨᠢᠵᠦ᠍ ᠪᠠᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ 1958

ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠪᠱᠢᠯᠲᠠ ᠶᠡᠭᠡ

ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠍ᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠨᠢᠭ᠍ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠠᠯᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠ

ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠍ᠳᠠᠬᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠵᠢᠯ ᠨᠢᠭ᠍ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠢ᠃

1978

ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠢᠰᠢ᠂ ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠪᠠᠷᠠᠢᠱᠢᠷᠢ᠂ ᠮᠠᠱᠢᠪᠠᠲᠤ᠌᠂ ᠰᠠᠷᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭᠠ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ

ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠤᠭ᠍ᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠬᠦ

ᠪᠠ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠨ

ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠴᠤᠭ᠍ᠯᠠᠭᠤᠯᠭᠠ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠴᠣ᠊·ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠪᠠᠭᠠ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠭ᠍ᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠍ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠥᠬᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ

ᠤᠤᠯ ᠤᠨ︽ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠠᠪᠠᠭᠠ︾ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠡᠮᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ

ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ

ᠪᠡᠶᠡ ᠭᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ᠂ ᠠᠪᠠᠭᠠ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ

ᠲᠥᠷᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ

ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠴᠤᠬᠠᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠌ᠪᠡ᠃

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠌ᠳᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡ᠂ ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ

ᠪᠠᠭ᠍ᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠶᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ︾ᠭᠡᠬᠦ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ᠌

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠱᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ

ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠲᠤ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ᠯᠡᠭ᠌ᠳᠡᠵᠦ᠍ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭ᠍ᠰᠢᠳᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ

ᠱᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠍᠂ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭᠠ ᠳᠤ

ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ

ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠱᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠍

ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠰᠠ︽ᠲᠠᠨᠢᠯᠭᠠ︾ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ 385 ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠺᠠᠷᠲ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠱᠢᠭ᠍ᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ᠴᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ

ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭ᠌ᠴᠢ ᠭᠡᠱᠢᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭ᠍ᠳᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ

ᠪᠠᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ︽ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠱᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ

ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ︾ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ(1983

ᠣᠨ ᠤ 1 ᠳ᠋ᠦ᠍ᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠ᠂ 139 ᠨᠢᠭᠤᠷ)ᠳᠦ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ

ᠦᠶᠡ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠳᠣᠰᠭᠠᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠍᠂

ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠷ 1981

ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠ᠂ ᠰᠤᠮᠤ᠂

ᠬᠤᠲᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭ᠌ᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭ᠍ᠳᠠᠵᠤ᠂ 1984

ᠣᠨ ᠳᠤ

ᠱᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ

ᠲᠥᠷᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠱᠢᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭ᠍ᠳᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ

ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠢᠴᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠱᠢᠶᠠᠯ ᠭᠥᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠯ ᠢ

ᠣᠯᠠᠨᠲᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ᠍ ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠢ᠃

ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠱᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠱᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨᠲᠠ ᠤᠷᠢᠭ᠍ᠳᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ

ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠍ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠱᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ

ᠬᠤᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ

ᠲᠥᠷᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠭᠠᠨ

ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ᠯᠡᠬᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠ ᠪᠤᠶᠤ

1997

ᠣᠨ ᠳᠤ︽ᠱᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ(ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ)︾

(ᠳᠣᠷᠣᠭ᠍ᠰᠢ︽ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ︾ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠨᠠ)ᠵᠢᠡᠨ ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ᠌

ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 13 ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ(ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠤᠭ᠍ᠯᠠᠭᠤᠯᠭᠠ)ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ

ᠪᠠᠭ᠍ᠲᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨ᠊· ᠪᠥᠬᠡᠠᠠᠠᠲᠠ᠂ ᠭᠠᠩᠭᠠᠩᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ︽ᠠᠪᠠᠭᠠ

ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ︾ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ 14

ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠴᠡᠪᠡᠭ᠌ᠮᠢᠳ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠱᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ

ᠲᠥᠷᠥᠵᠦ᠍᠂ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠠᠭ᠍ᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠌ᠳᠡᠵᠦ᠍ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠴᠡᠪᠡᠭ᠌ᠮᠢᠳ

ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷᠯᠡᠵᠦ᠍᠂ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠡᠷᠡ ᠬᠦᠷᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ

ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠱᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠲᠡᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ᠂

ᠴᠡᠪᠡᠭ᠌ᠮᠢᠳ

ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠬᠦᠦ ᠨᠢᠮᠠᠣ᠋ᠳᠣ ᠨᠢ

ᠱᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠥᠬᠢᠨ

ᠨᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭᠠ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ᠂ ᠣᠳᠣᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠠᠯᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ

ᠲᠤᠰ

ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠨ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠣᠳᠭᠠᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠯᠣᠮᠲᠠ ᠶ᠋ᠢ

ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠦ ᠥᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 2020

ᠣᠨ ᠳᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ

ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠱᠢᠯᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠠᠪᠠᠭ᠍ᠠᠨᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠤᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠲᠡᠨ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠨ

ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ᠴᠢ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ 1992

ᠣᠨ ᠤ 7 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 18 ᠊ᠳᠦ

ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ᠍ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡ

ᠪᠤᠰᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠢᠯ 73 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ᠃

ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠴᠣ᠊·ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠴᠣ᠊·ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠱᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠣᠷᠣᠨ

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠭ᠍ᠯᠠᠭᠤᠯᠭᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ

ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨᠠ᠃ ᠳᠣᠣᠷᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ᠌

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠶᠠ᠄

(ᠨᠢᠭᠡ)ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠱᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠃ ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ

ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠤᠷᠢᠳ

ᠬᠤᠵᠢᠳ

ᠬᠤᠶᠠᠷ

ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠪᠠ︽ᠲᠠᠨᠢᠯᠭᠠ︾ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠺᠠᠷᠲ

ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠱᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ

ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ᠍ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃

1︽. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ︾᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠌ᠳᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ

ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠶᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨᠠ᠃

ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ᠌

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠡᠳᠦᠢ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯᠠ ᠣᠯᠳᠠᠭᠠᠳᠤᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠍ᠰᠠᠭᠠᠷ᠃

2︽. ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ︾᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ᠴᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ

ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠳ

ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥ᠍ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠍ ᠪᠠᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ

ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ

ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠶᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠪᠠ

ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠱᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ︾ᠪᠠᠨ ᠣᠳᠣ

ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭᠠ ᠳᠤ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠪᠥᠭᠡᠳ

ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ

ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠶᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠱᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠯᠡ

ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠠᠢᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ

ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠬᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠳᠣᠰᠭᠠᠢ

ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ᠯᠡᠭ᠌ᠳᠡᠵᠦ᠍ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

3︽. ᠲᠠᠨᠢᠯᠭᠠ︾᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭ᠍ᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠱᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ

ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ︽ᠲᠠᠨᠢᠯᠭᠠ︾ᠪᠣᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ

ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠩ

ᠦᠶᠡ᠂ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠡᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠦᠶᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ

ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ 3.4cm ×3.4cm ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡ

ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠢᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠰᠡᠨ 385 ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠺᠠᠷᠲ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ

ᠺᠠᠷᠲ ᠢ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠ ᠪᠠᠨ 8 ᠳᠠᠰᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠦᠰ

ᠪᠣᠭ᠍ᠴᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ

ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠦᠰ

ᠪᠣᠭ᠍ᠴᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡ ᠨᠠᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ

ᠱᠤᠱᠢᠭᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠡᠯᠡᠭ᠌ᠳᠡᠵᠦ᠍ ᠬᠤᠯᠲᠣᠷᠠᠭᠠᠳ

ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ

ᠦᠰᠦᠭ ᠨᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭ᠍ᠳᠠᠬᠤ

ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠌ ᠨᠢᠭᠡ ᠱᠤᠱᠢᠭᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠠᠵᠢᠭ᠍ᠯᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠡ︽ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ

ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠭᠠ︾ᠭᠡᠬᠦ

ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠦᠷᠦᠭ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠲᠠᠨᠢᠭ᠍ᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ᠌ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ

ᠬᠢᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠰ

ᠪᠣᠭ᠍ᠴᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠣ᠊ · ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠳᠥᠰᠥᠪᠯᠡᠵᠦ᠍᠂ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠴᠡᠪᠡᠭ᠌ᠮᠢᠳ ᠨᠢ ᠣᠶᠣᠵᠤ

ᠥᠭ᠌ᠴᠡᠢ᠃ ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠨᠡ︽ᠬᠦ᠌

ᠲᠠᠨᠢᠯᠭᠠ︾ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠢᠯ ᠤᠨ

ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠠᠷᠭᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠶᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠱᠢᠨᠡ

ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠰᠠᠶᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ︾ᠪᠠ

︽ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ︾ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ

ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠷᠢᠳ

ᠬᠤᠵᠢᠳ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠠᠭ ᠦᠶᠡ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭ᠍ᠳᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠦ᠍ ᠴᠥᠮ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭᠠ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ

ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡ ᠱᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨᠠ᠃

4. ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭ᠌ᠳᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ᠃︽ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ︾᠊ᠳᠦ

ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ᠯᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠄︽ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ

ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠱᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨᠲᠠ ᠤᠷᠢᠭ᠍ᠳᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠷᠱᠢᠯᠭᠠ ᠪᠠᠨ

ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠶᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ﹀᠂︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ

ᠶᠣᠰᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠥᠭᠦᠮᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ﹀ᠵᠡᠷᠭᠡ

ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠢᠳ

ᠬᠤᠵᠢᠳ︿ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ

ᠱᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ

ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ﹀᠂︿ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ﹀᠂︿ᠣᠶᠣᠨ ᠳᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ﹀᠂︿ᠱᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ

ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ᠯᠡᠯ﹀᠁ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠳ

ᠳᠡᠭᠡᠷᠡ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ︾ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭ᠍ᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠶᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ︾ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠨᠢ

︽ᠱᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ︾(1980

ᠣᠨ ᠤ 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ

ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠ)ᠳᠦ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭ᠌ᠳᠡᠵᠡᠢ᠃︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠥᠭᠦᠮᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ

ᠲᠣᠪᠴᠢ︾ᠨᠢ ᠣᠯᠳᠠᠭᠠᠳᠤᠢ ᠪᠠᠢᠨᠠ᠃

(ᠬᠤᠶᠠᠷ)ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠ ᠪᠠᠷ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭ᠍ᠴᠢ ᠳᠤ

ᠣᠯᠳᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠴᠣ᠊·ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 7 ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠠᠴᠠ 6 ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠪᠠᠭᠠ ᠠᠪᠠᠭ᠍ᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ

ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭ᠌ᠳᠡᠵᠦ᠍᠂ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︽ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ

ᠲᠡᠦᠭᠡ︾ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠬᠠᠰᠤᠸᠠᠳᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ︽ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ︾(

ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ·2014

ᠣᠨ)ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭ᠌ᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ 7 ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠨ

ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ᠄

1︽. ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠪᠠᠭ᠍ᠠᠨᠠᠷ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠢᠮᠣ︾᠃ ᠴᠣ᠊·ᠪᠠᠯᠾᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠢᠱᠢᠷᠢ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ᠌

ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠠᠪᠠᠭᠠ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ

ᠲᠥᠷᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ

ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠠᠴᠠ 1986

ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ︽ᠠᠪᠠᠭᠠ

ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ(ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ)︾ᠳᠦ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭ᠌ᠳᠡᠨ

ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ

ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠦ᠂︽ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ

ᠠᠪᠠᠭᠠ︾ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ

ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠡᠯᠭᠦᠳᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠠᠳ

︽ᠠᠪᠠᠭᠠ ᠠᠢᠮᠠᠭ︾᠂︽ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠶᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠨᠢ︾᠂

︽ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ︾᠂︽ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠨᠣᠳᠤᠭ

ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ︾᠂︽ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ︾᠂︽ᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ

ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ︾︽᠂ ᠱᠠᠱᠢᠨ ᠱᠢᠳᠦᠯᠭᠡ᠂ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠬᠡᠢᠳ︾᠂︽ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠣᠭᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ︾ᠵᠡᠷᠭᠡ 8 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠦ᠍᠂ 17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ

ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠦᠶᠡ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠭ᠍ᠠᠨᠠᠷ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠴᠢᠩ

ᠤᠯᠤᠰ

ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠ ᠣᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ 1946

ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠍ᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ 300 ᠱᠢᠬᠠᠮ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ

ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠣᠢᠮᠣᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠡᠢ᠃

2︽. ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠪᠠᠭ᠍ᠠᠨᠠᠷ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠍ᠳᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ︾᠃ ᠡᠨᠡ

ᠪᠣᠯ ᠴᠣ᠊·ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠍ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ

ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠪᠠᠭ᠍ᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ

ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ

ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠍ᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡ ᠳᠤ ᠱᠢᠨᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ

ᠪᠠᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠍ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭ᠍ᠰᠨᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ

ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ᠌ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︽ᠠᠪᠠᠭᠠ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ

(ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ)︾ᠳᠦ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭ᠌ᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭᠠ ᠨᠢ︽ᠴᠠᠭ

ᠥᠶᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ︾᠂︽ᠥᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠱᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠬᠠᠰᠠᠨ

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ︾᠂︽ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ

ᠠᠵᠢᠯ︾᠂︽ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠪᠠᠭ᠍ᠠᠨᠠᠷ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠳ᠋ᠬᠠᠰᠠᠨ︾᠂

︽ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠤᠱᠢᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠥᠨ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ︾ᠵᠡᠷᠭᠡ

ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ

ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠡᠢ᠃

3︽. ᠠᠮᠲᠠ ᠱᠢᠮ ᠡ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠠᠢᠷᠠᠭ ᠴᠡᠭᠡ︾᠃ ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ᠌ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ

1982

ᠣᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ᠍᠂ 1983

ᠣᠨ ᠳᠤ︽ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ

ᠱᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ

ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ︾ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ︽ᠴᠡᠭᠡ

ᠬᠢᠭᠡᠳ

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ

ᠨᠠᠢᠷ︾ᠨᠡᠷᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ﹇10﹈᠃︽ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ︾ᠳᠦ

ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠤᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ︽ᠴᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯᠲᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠢᠮᠣ︾᠂

︽ᠡᠬᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠢᠰᠭᠡᠬᠦ

ᠠᠷᠭᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ︾᠂︽ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠣᠳᠣᠮᠳᠠᠯᠭᠠ︾᠂

︽ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠ︾᠂︽ᠰᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ ᠠ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭᠠ︾᠂

︽ᠴᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠱᠢᠮ ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ︾᠂︽ᠴᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮ︾ᠭᠡᠬᠦ

ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃︽ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠱᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ

ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ︾ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ︽ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠴᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯᠲᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ

ᠲᠣᠢᠮᠣ︾ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ

ᠪᠠᠭᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠪᠠ ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ︽ᠪᠡᠯᠭᠡ

ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠨ

ᠰᠦ

ᠪᠠᠨ᠄︿ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠣᠰ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠬᠡᠱᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠨ

ᠳᠠᠯᠠᠢ﹀ᠭᠡᠵᠦ᠍ ᠪᠠᠭ᠍ᠠᠳᠤᠮ ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠩᠱᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳᠤ︾ᠭᠡᠬᠦ

ᠮᠥᠷ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠢ

ᠬᠠᠰᠤᠭᠠᠳ

ᠪᠤᠰᠤᠳ

ᠠᠭᠤᠯᠭᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠤᠭ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠵᠦ᠍ ᠥᠭ᠌ᠴᠡᠢ᠃

4︽. ᠣᠪᠣᠭᠠ ᠳᠠᠬᠢᠬᠤ ᠲᠣᠢᠮᠣ ᠲᠥᠯᠥᠪ︾᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ᠌ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠪᠠᠭᠠ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ

ᠲᠥᠷᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠨ

ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠠᠴᠠ 1984

ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ︽ᠠᠪᠠᠭᠠ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ

ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠌ᠳᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ

ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠠ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ

ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ(ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ)︾ᠳᠣᠪᠬᠢᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭ᠌ᠳᠡᠨ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠤᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠩᠭᠦᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠪᠣᠭᠠ ᠳᠠᠬᠢᠬᠤ ᠵᠠᠩ

ᠦᠢᠯᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠬᠢ

ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠠᠳ︽ᠣᠪᠣᠭᠠ ᠳᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ︾︽᠂ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠦ

ᠳᠠᠬᠢᠯᠭᠠ︾᠂︽ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷ ᠬᠢᠬᠦ︾᠂︽ᠣᠪᠣᠭᠠᠳ

ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ︾ᠭᠡᠬᠦ

ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ

ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠪᠡ᠃

5︽. ᠪᠡᠢᠰᠡ ᠪᠡᠯᠭᠦᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ︾᠂︽ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ

ᠨᠧᠴᠢᠨ︾ᠭᠡᠬᠦ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃︽ᠪᠡᠢᠰᠡ ᠪᠡᠯᠭᠦᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ︾ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ

︽ᠠᠪᠠᠭᠠ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ(ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ)︾ᠳᠦ

ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭ᠌ᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ᠌ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠭ᠍ᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ

ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠡᠢᠰᠡ ᠪᠡᠯᠭᠦᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ(1899

—1948)᠊ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ

ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠢᠮᠣᠯᠠᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃︽ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠨᠧᠴᠢᠨ︾ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ

︽ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ︾ᠳᠦ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭ᠌ᠳᠡᠨ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ

ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦᠶᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠱᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ᠂ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ

ᠠᠪᠠᠭ᠍ᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠠᠪᠠᠭ᠍ᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ

ᠱᠢᠨᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠ ᠨᠧᠴᠢᠨ(1907

—1977)ᠦ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ

ᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ

ᠪᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠠᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

6︽. ᠠᠪᠠᠭᠠ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠥᠨᠡ ᠵᠠᠬᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢᠴᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ

ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ᠯᠡᠯ︾᠃︽ᠱᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠱᠢᠯᠢ

ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ᠂ ᠵᠤᠤ ᠤᠳᠠ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠱᠢᠭ᠌ᠳᠡᠨ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠬᠠ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ 1977

ᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ

ᠲᠣᠮᠣᠭᠠᠲᠠᠳ ᠠᠴᠠ

ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠢ ᠴᠤ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠨ ᠡᠮᠭᠢᠳᠭᠡᠵᠦ᠍᠂ 1981

ᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ

(ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠠᠪᠠᠭᠠ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ

ᠲᠥᠷᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ — ᠡᠱᠢᠯᠡᠭ᠌ᠴᠢ)᠊ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ

ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠺᠤᠮᠢᠰ

ᠲᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ︾ᠡᠨᠡ ᠬᠦ᠌ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ᠯᠡᠯ ᠨᠢ︽ᠠᠪᠠᠭᠠ

ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ(ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ)︾ᠳᠦ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭ᠍ᠳᠠᠨ

ᠬᠡᠪᠯᠡᠭ᠌ᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠤᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠪᠠᠭᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ

ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠡᠪᠠᠯᠠ᠂ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠪᠠᠭᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ

ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠴᠡᠳᠡᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ

ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠶᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ 12 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ (53

—76

ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ)ᠦ ᠶᠠᠷᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ᠌

ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠨᠢ

ᠬᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ︽ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ︾ᠭᠡᠵᠦ᠍ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠦ᠍ ᠠᠭᠤᠯᠭᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ

ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ

ᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃

7︽. ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠡᠦᠭᠡ︾᠃ ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ᠌

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠳᠤ︽ᠡᠨᠡ ᠬᠦ᠌

ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠬᠡᠢᠳ ᠤᠨ ᠱᠠᠪᠢ

ᠽᠠᠨᠢᠳᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠳᠣᠷᠣᠮᠪᠠ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠵᠢᠮᠪᠠ 1957

ᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ

ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭ᠌ᠴᠢᠳ

ᠲᠤ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ

ᠵᠣᠷᠢᠯᠭᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ᠯᠡᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠪᠡ᠃ ᠮᠢᠩᠭᠠ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ

ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ︾ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

(ᠭᠤᠷᠪᠠ)ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠭ᠍ᠯᠠᠭᠤᠯᠭᠠ᠃ ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ

ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠭ᠍ᠯᠠᠭᠤᠯᠭᠠ ᠪᠠᠨ 1979

ᠣᠨ ᠠᠴᠠ︽ᠱᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠍ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠣᠣᠷᠠ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ 7 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠭ᠍ᠯᠠᠭᠤᠯᠭᠠ ᠨᠢ ᠴᠥᠮ︽ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ︾ᠳᠦ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭ᠌ᠳᠡᠪᠡ᠃

1. ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ᠌

ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ︽ᠤᠷᠤᠭ

(ᠰᠦᠢ)ᠲᠣᠭ᠍ᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ

ᠦᠭᠡ︾᠂︽ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ

ᠡᠷᠲᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠍ ᠳᠠᠬᠢᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠦᠶᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ

ᠦᠭᠡ︾᠂︽ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢ ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠦᠭᠦᠯᠬᠦ

ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠬᠦ

ᠦᠶᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ

ᠦᠭᠡ︾᠂︽ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨᠠ ᠶ᠋ᠢ

ᠠᠪᠴᠦ᠍ ᠱᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ

ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡ︾᠂︽ᠡᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ

ᠬᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠢ ᠥᠭ᠌ᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ

ᠦᠭᠡ︾᠂︽ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠯᠲᠠ︾᠂︽ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ

ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠭᠡ︾ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ

ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ᠍ ᠪᠠᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ 7 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ

ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠭᠡ

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠡᠯᠭᠦᠭᠡ

ᠦᠭᠡ

ᠪᠠᠭ᠍ᠲᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠳᠤᠨᠢ

︽ᠪᠠᠯᠳ᠋ᠠᠬᠤᠰᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠪᠡ︾ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ᠍ ᠪᠣᠢ᠃

2. ᠴᠣᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠭᠡ᠃︽ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ︾᠂︽ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ

ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ︾᠂︽ᠬᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ︾᠂︽ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ︾᠂︽ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠱᠢᠭ᠍ᠲᠤ︾ᠵᠡᠷᠭᠡ 6

ᠴᠣᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠭᠡ

ᠪᠠ︽ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ︾ᠭᠡᠬᠦ

ᠬᠥᠭ᠌ᠵᠢᠮᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠭᠡ

ᠪᠣᠢ᠃

ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠ᠂︽ᠠᠪᠠᠭᠠ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ

(ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ)︾ᠳᠠᠬᠢ︽ᠴᠤ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠥᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ

ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠳ︾ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ︽ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠱᠢᠪᠠᠭᠤ︾ᠭᠡᠬᠦ

ᠤᠷᠲᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠭᠡ

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭᠠ ᠪᠣᠢ᠃

ᠠᠪᠠᠭᠠ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ

ᠲᠥᠷᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠡᠨᠡ

ᠬᠦ᠌ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠄︽ᠴᠤ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠱᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠪᠠᠭ᠍ᠠᠨᠠᠷ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠥᠮᠤᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠥᠨᠳᠤᠷ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ

ᠲᠠᠢ᠂

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠠᠭᠠ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ

ᠲᠥᠷᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠡᠳᠥᠢ ᠲᠡᠳᠥᠢ ᠥᠨᠡ

ᠥᠷᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠨ ᠥᠭ᠌ᠴᠤ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ

ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠭᠠ ᠥᠵᠡᠭᠦᠯᠥᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ

ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠯᠠ᠂ ᠪᠢᠳᠠ ᠡᠳᠥᠭᠡ

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠥᠭ᠌ᠰᠡᠨ︿ᠮᠤᠷᠢᠨ

ᠴᠤᠯᠠ﹀ᠪᠤᠯᠤᠨ︿ᠡᠪᠥᠭᠡᠨ ᠱᠢᠪᠠᠭᠤ﹀ᠭᠡᠭᠦ᠌

ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠥᠭᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠷᠡ

ᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠵᠦ᠍ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠵᠦ᠍ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃ 1994

ᠣᠨ ᠤ 4

ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ︾ᠠ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭᠠ ᠨᠢ᠄︽ᠲᠤᠤᠷᠠ ᠤᠯᠵᠦ᠍ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ

ᠭᠡᠳᠥᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠶᠡ᠃ 1. ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠤᠰ

ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ

ᠤᠪᠤᠭᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠠᠭᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠯᠾᠵᠠᠪ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ

ᠴᠤᠯᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ᠍ ᠲᠠᠭᠤᠳ᠋ᠬᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠥᠭᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳ᠋ᠬᠠᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ᠍

ᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ 2︿. ᠡᠪᠥᠭᠡᠨ ᠱᠢᠪᠠᠭᠤ﹀ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠮᠥᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠤᠭᠤᠯᠵᠦ᠍ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ

ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ᠍ ᠠᠪᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠳ

ᠤᠨ ᠤ ᠥᠶᠡ ᠳᠤ ᠬᠥᠬᠡᠡᠡᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ

ᠤᠷᠠᠨ

ᠰᠠᠢᠬᠠᠨᠴᠤᠳ ᠢ ᠴᠤᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠍ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠠᠩᠬᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠ

ᠲᠠᠭᠤᠯᠬᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨᠡ᠃ 3. ᠯᠾᠠᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠯ᠂︿ᠲᠥᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ﹀ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠥᠭ᠌ᠵᠢᠮᠳᠤ

ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠸᠠᠩ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨᠡ᠂ ᠡᠢᠮᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ

ᠬᠥᠭ᠌ᠵᠢᠮᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯ︽ᠲᠥᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ︾ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ︿ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠴᠢᠳᠤ᠂

ᠲᠥᠷᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ᠂ ᠲᠤᠷᠳᠤᠮᠠᠯ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠢᠯᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡᠳᠤ﹀ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ

ᠬᠥᠭ᠌ᠵᠢᠮᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ

ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨᠡ᠂︿ᠲᠥᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠴᠢᠳᠤ﹀ᠭᠡᠳᠡᠭ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠪᠠᠭ᠍ᠠᠨᠠᠷ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ

ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ

ᠪᠠᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨᠡ᠃︿ᠲᠤᠷᠳᠤᠮᠠᠯ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠢᠯᠠᠭᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡᠳᠤ﹀ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶ᠋ᠢ

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠪᠠᠭᠠ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠮᠳᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨᠡ᠃

︿ᠲᠥᠷᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ﹀ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠥᠨᠢᠳ

ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠽᠧᠳᠠᠨ

ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨᠡ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ᠌ ᠤᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠥᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ᠌

ᠭᠥᠮᠤᠨ

ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ᠍ ᠭᠡᠯᠡᠵᠦ᠍ ᠪᠠᠢᠨᠠ᠃ 4. ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠪᠠᠭᠠ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ︿ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠮᠡᠳᠤ

ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ﹀ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠥᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠭᠡᠨ ᠵᠤᠭᠢᠶᠬᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ᠌

ᠥᠭᠡᠢ ᠲᠠᠮᠳᠢᠨ

ᠮᠡᠢᠷᠡᠨ ᠵᠠᠰᠭᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ

ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ᠍ ᠭᠡᠯᠡᠵᠦ᠍ ᠪᠠᠢᠨᠠ᠃ 5. ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠪᠠᠭ᠍ᠠᠨᠠᠷ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ

︿ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠱᠢᠠᠠᠳᠤ﹀ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠥᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠡᠾᠸᠪᠧᠢ ᠪᠠᠢᠰᠠ ᠲᠥᠮᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷ

ᠵᠤᠭᠢᠶᠬᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠭᠥᠮᠤᠨ ᠥᠨᠳᠤᠷ ᠴᠡᠷᠡᠩᠳᠤᠷᠵᠢ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠥᠶᠡ ᠳᠤ

ᠪᠠᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠣᠵᠣ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ

ᠭᠥᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠮᠳᠥᠭᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ

ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠡᠾᠸᠪᠧᠢ ᠭᠡᠵᠦ᠍ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ 6. ᠲᠠᠮᠳᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠦ᠍ ᠪᠠᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ

ᠥᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢ ᠮᠠᠱᠢᠪᠠᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ᠌

ᠮᠠᠭᠠᠳ

ᠥᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ᠍ ᠯᠾᠠᠵᠠᠪ

ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠭᠡᠯᠡᠵᠦ᠍ ᠪᠠᠢᠨᠠ᠃ 7. ᠡᠨᠡ ᠭᠢᠷᠢ ᠠᠱᠢᠠᠠᠲᠠᠢ ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠦ ᠢᠷᠥᠭᠡᠯ᠂ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠭᠡ

ᠤᠯᠳᠠᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠨᠠ᠃ 8. ᠤᠯᠵᠦ᠍ ᠠᠪᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠌ᠳᠡᠭᠦ᠌ ᠶ᠋ᠢ ᠭᠥᠰᠡᠨᠡ᠂

ᠥᠭᠡᠷᠡ ᠤᠴᠢᠷ ᠥᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠯᠾᠨ ᠠᠴᠠ 1986.8.20︾ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

3. ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ᠃︽ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ︾ᠳᠦ︽ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠦ ᠴᠣᠯᠠ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ

ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ︾ᠪᠠ︽ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠦ ᠴᠣᠯᠠ︾ᠭᠡᠬᠦ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠢ᠃ ᠡᠮᠦᠨᠡ

ᠥᠭᠦᠯᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ︽ᠴᠤ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠥᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠳ︾ᠲᠦ᠍ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ︽ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠦ ᠴᠣᠯᠠ︾ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠭ᠌ᠳᠡᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭ᠌ᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

4. ᠣᠨᠢᠰᠤᠭᠠ᠃ ᠱᠢᠲᠠᠷᠠ᠂ ᠪᠥᠬᠡ

ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠦᠬᠡᠷ᠂ ᠫᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠥᠷᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠦ᠂

ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ

ᠠᠶᠠᠭᠠ᠂ ᠱᠢᠷᠠ ᠱᠢᠪᠠᠭᠤ᠂ ᠱᠠᠬᠠᠢ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ 9 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ

ᠣᠨᠢᠰᠤᠭᠠ ᠪᠣᠢ᠃

5. ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠭ᠍ᠲᠠᠭᠠᠯ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ︽ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠂

ᠠᠭᠢ ᠵᠡᠭᠡᠷᠭᠡᠨᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠠ

ᠵᠢᠯ︾ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ

ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠮᠥᠷᠲᠦ᠍ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠯᠪᠣᠨ ᠱᠢᠯᠦᠭ᠌ᠯᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ 48

ᠮᠥᠷ

ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠠᠭ᠍ᠲᠠᠭᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨᠠ᠃

6. ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠯᠲᠠ᠃ 220

ᠮᠥᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ᠌

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ

ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠮᠥᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠯᠳ᠋ᠡᠡᠡᠤᠰᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

7. ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ᠃ 40

ᠮᠥᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ᠌

ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠬᠡᠨ ᠠᠴᠠ

ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ᠯᠡᠵᠦ᠍ ᠠᠪᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ

ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠯᠲᠠᠢ᠃

ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠲᠡ

(ᠨᠢᠭᠡ) ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠪᠠᠷᠤᠭ 1937

ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶᠡ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ 1945

ᠣᠨ

ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡ ᠠᠪᠠᠭ᠍ᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ 8 ᠵᠢᠯ ᠱᠢᠬᠠᠮ

ᠪᠠᠭ᠍ᠰᠢᠯᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠨᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠍ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ

ᠰᠤᠷᠤᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ

ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠭ᠍ᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠱ᠌ᠢᠶᠡ ᠨᠢ︽ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ︾ᠢ

ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ

ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠌ᠳᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ

ᠬᠤᠶᠠᠷ

ᠱᠠᠪᠢ

ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠱᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠ ᠪᠠᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠳᠣᠷᠵᠢᠫᠠᠯᠠᠮ ᠠ

ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠱᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭ᠌ᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ

ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ

ᠪᠠᠢᠩᠭᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭ᠌ᠴᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ

ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠶᠤᠮ(︽

ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ︾ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ

ᠦᠭᠡ)᠃

ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠬᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠢᠳᠦᠯᠡᠵᠦ᠍ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ

ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ᠍ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠮᠱᠢᠨ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠ

ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ᠲᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠌ ᠱᠢᠨᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ

ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠍ᠳᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠶ᠋ᠢ

ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠ ᠳᠤ ᠪᠡᠶᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠪᠠ

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ

ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠠᠨᠭᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠷ

ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠ

ᠱᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ

ᠬᠢᠵᠦ᠍︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠶᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ︾᠂︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ

ᠶᠣᠰᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠥᠭᠦᠮᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ︾ᠵᠡᠷᠭᠡ

ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠍ᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠳᠤ

ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠍ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠤᠱᠢᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠴᠣ · ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠳ

ᠣᠨ ᠳᠤ︽ᠲᠠᠨᠢᠯᠭᠠ︾ᠭᠡᠬᠦ 385 ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠺᠠᠷᠲ

ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠦ᠍ ᠵᠢᠭᠠᠨ

ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠱᠢᠭ᠍ᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ

ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠱᠢᠨᠡ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ

ᠱᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠱᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ

ᠣᠯᠠᠨᠲᠠ ᠤᠷᠢᠭ᠍ᠳᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠪᠠ

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ

ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭ᠌ᠴᠢ ᠭᠡᠱᠢᠭᠦᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ

ᠳᠤᠱᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠤ

ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠴᠣ᠊·ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ

ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ

ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠡᠵᠡᠮᠱᠢᠭ᠌ᠰᠡᠨ᠂

ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ

ᠲᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ᠂

ᠱᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠍ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠱᠢᠨᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃

(ᠬᠤᠶᠠᠷ) ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ︽ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ

ᠬᠤᠷᠢᠶᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠣᠬᠠᠢ

ᠲᠥᠷᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠥᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ

ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠡᠷᠭᠦᠵᠦ᠍ ᠱᠢᠨᠡ ᠬᠥᠭ᠌ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠪᠠ᠃ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ

ᠥᠪ

ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ

ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠰᠦᠷᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠪᠣᠷᠳᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ

ᠳᠣᠣᠷᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭ᠍ᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ

ᠪᠠ

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠢᠨ ᠴᠤᠭ᠍ᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ

ᠲᠣᠯᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠶᠠ︾ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠥᠯᠡᠮᠵᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ

ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠴᠤᠭ᠍ᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂︽ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠯᠠ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠣᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ

ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠵᠤ︾( ᠴᠣ᠊ · ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠴᠡᠪᠡᠭ᠌ᠮᠢᠳ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ)ᠨᠢᠭᠡᠨ

ᠨᠠᠰᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠡᠯᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠢᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ

ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ

ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭ᠌ᠳᠡᠵᠦ᠍ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ

ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠦ᠍ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ᠍ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ︽ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠪᠠᠭ᠍ᠠᠨᠠᠷ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ

ᠲᠣᠢᠮᠣ︾ᠵᠡᠷᠭᠡ 7 ᠬᠤᠪᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ᠂︽ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ︾

ᠵᠡᠷᠭᠡ 7 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠭ᠍ᠯᠠᠭᠤᠯᠭᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠣᠯᠳᠠᠭᠠᠳ

ᠪᠠᠢᠭᠠ︽ᠴᠡᠭᠡ

ᠬᠢᠭᠡᠳ

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠷ︾ᠭᠡᠬᠦ

ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠥᠪ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ

ᠤᠴᠢᠷᠲᠠᠢ᠃ ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠡᠢᠨ ᠬᠦ᠌

ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ

ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

(ᠭᠤᠷᠪᠠ)ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ︽ᠴᠡᠭᠡ

ᠬᠢᠭᠡᠳ

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠷ︾ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠡᠭᠡ

ᠢᠰᠭᠡᠵᠦ᠍ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠣᠳᠣᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠴᠠᠭᠤ ᠴᠡᠭᠡ

ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠰᠢ

ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠱᠢᠯᠡᠨ

ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠡᠶᠡ ᠰᠣᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠥᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠢ ᠱ᠌ᠢ

ᠵᠧᠨ ᠤ︽ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ︾ᠳᠠᠬᠢ︽ᠴᠡᠭᠡ

ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠮᠢᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠢᠳᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ

ᠳᠤᠰᠠᠲᠠᠢ︾ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ

ᠪᠠ ᠴᠡᠭᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭ᠍ᠳᠠᠴᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ

ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠲᠤᠰ

ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠡᠭᠡ

ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠍ᠳᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠥᠪ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠴᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷ

ᠪᠠ ᠴᠣᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠱᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠶᠣᠰᠣ ᠵᠠᠩᠱᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ

ᠣᠯᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ

ᠬᠤᠪᠣᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠣ᠊· ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ

ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ

ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠ

ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠱᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ

ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭᠠ

ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠨᠣᠲᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠶᠤᠮ᠃︽ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠱᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ

ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ︾ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ 25 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ︽ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ︾

(1981

ᠣᠨ —2005

ᠣᠨ)ᠢ ᠱᠢᠭᠦᠵᠦ᠍ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠴᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ

ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠴᠣ᠊·ᠪᠠᠯᠾᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ︽ᠴᠡᠭᠡ

ᠬᠢᠭᠡᠳ

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠷ︾᠂ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢ

ᠬᠤᠣᠰ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠲᠣ᠊· ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ︽ᠴᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ︾

(2004

ᠣᠨ ᠤ 4 ᠳ᠋ᠦ᠍ᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠ)ᠭᠡᠬᠦ

ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠪᠠᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠭ᠄ ᠠᠪᠠᠭᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠡᠭ

ᠪᠢᠯᠢᠭ

᠎᠎ ᠤᠨ

ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ

ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ

第4页

ᠤᠬᠤᠷ

ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ

ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ

ᠭᠤᠤᠯ᠎᠎ᠤᠨ

ᠡᠳᠤᠷ᠎᠎ᠤᠨ

ᠰᠤᠨᠢᠨ᠎᠎ᠤ

ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠢᠶ

ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ

ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠤᠳᠬ᠎᠎ᠡ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠎᠎ ᠤᠨ

ᠬᠢᠨ᠎᠎ ᠤ

ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠ

ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠨ

ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

4 ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ

ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ

ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ

ᠰᠤᠨᠢᠨ

ᠭᠠᠷᠠᠭ

ᠤᠨ

ᠡᠳᠤ

2023 - 03- 19 ᠷ

ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠨᠢᠨ

ᠦ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠ

ᠭᠠᠵᠠᠷ᠄

ᠰᠢᠯᠢ

ᠵᠢᠨ

ᠬᠤᠳᠡ ᠵᠢᠨ

ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ

ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ

ᠵᠢᠨ 361

ᠨᠤᠮᠸᠷ

ᠰᠢᠥᠳᠠᠨ

ᠨᠤᠮᠸᠷ᠄

026000

ᠰᠤᠨᠢᠨ

ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ

ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ᠄

8218770

ᠵᠠᠷ

ᠡᠵᠡᠨᠭᠨᠡᠯᠳᠡ

ᠵᠢᠨ ᠭᠡᠯᠳᠡᠰ᠄

(0479)

8213684

ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ

ᠶᠠᠰᠥ ᠴᠢᠨᠠᠷ

ᠤᠨ

ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ

ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ

ᠤᠳᠠᠰᠥ᠄

(0479)

8210240

ᠵᠠᠷ

ᠡᠵᠡᠨᠭᠨᠡᠯᠳᠡ ᠵᠢ

ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠦᠨᠡᠮᠯᠠᠯ᠄

ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ

ᠬᠤᠳᠡ ᠵᠢᠨ

ᠤᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠ ᠵᠠᠷ

ᠡᠵᠡᠨᠭᠨᠡᠯᠳᠡ ᠵᠢᠨ

﹇2017﹈

002 ᠳᠤᠭᠠᠷ

ᠲᠤᠭᠠᠳᠥ

ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ

ᠭᠤᠤᠯ

ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ

ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠦ

ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦ

ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠥ

ᠲᠦᠪ

ᠡᠴᠡ

ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ

ᠬᠡᠪᠯᠡᠨᠠ

ᠪᠦᠬᠦ

ᠵᠢᠯ ᠤᠨ

ᠦᠨᠠ

318

ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ

ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠴᠢ᠄

ᠱᠢᠷᠤᠨᠴᠢᠮᠡᠭ

ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠴᠢ᠄

ᠤᠶᠠᠬᠠᠨ

ᠪᠡᠷ

ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠴᠢ᠄

ᠭᠡᠷᠡᠯ

ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠄

᠊ᠳᠦᠢᠡᠭᠱᠸᠡᠭ

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭ᠌ᠲᠠᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳᠤᠷᠠᠰᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ

ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠨᠠᠮ

ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠷᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠬ᠍ᠰᠠᠨ

ᠦᠷᠤ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠱᠢᠯᠦᠭ᠌ᠯᠡᠨᠡᠮ

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠯᠬᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠰᠦ

ᠪᠡᠨ ᠭᠦᠭᠦᠭᠦᠯᠵᠤ

ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠦᠪᠠᠢᠯᠡᠵᠤ

ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ

ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠷᠬᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠥᠰᠭᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ

ᠰᠤᠲᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠠᠤᠭᠠ ᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨᠠᠮ

ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠡᠵᠢ ᠴᠤ᠌

ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠰ

ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠩᠵᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠪᠢᠯᠡ

ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠭᠦᠭ᠌ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠱᠢᠨᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠴᠤ᠌ ᠭᠡᠰᠡᠨ

ᠣᠯᠠᠨᠠ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠭᠤ ᠡᠵᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠦ ᠤᠳᠤᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠲᠦᠯᠭᠡᠨ ᠵᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ

ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠶᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠠᠳᠠᠭ

ᠠᠭᠤᠵᠢᠭᠤ ᠲᠦᠯᠭᠡᠬᠡᠨ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ

ᠤᠴᠠᠷᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠦᠷᠦᠪᠳᠤᠵᠦ᠍ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ

ᠨᠠᠮᠪᠠ

ᠲᠡᠭᠦᠰ

ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠳ᠋ᠠᠷᠠ ᠡᠬᠡ ᠭᠡᠮᠡᠷ

ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠬᠠᠨ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠢᠯᠳᠠᠮᠬᠠᠨ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠ ᠭᠡᠮᠡᠷ

ᠲᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠯᠡᠵᠤ

ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦ᠍ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ

ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠠ ᠠᠰᠭᠠᠷᠠᠵᠦ᠍

ᠬᠠᠷᠠᠭᠠ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠲᠠᠳᠠᠮᠠᠷ

ᠴᠠᠢᠯᠭᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠤ ᠨᠢ ᠢᠯᠡ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ᠍

ᠴᠢᠮᠢ᠋ᠢ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠳᠠᠭ

ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠡ

ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠠᠯᠵᠦ᠍ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠢᠨᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠤᠷᠤᠭ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠨᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠠ᠃

ᠴᠢ — ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠ

ᠡᠭᠡᠯ ᠲᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ

ᠭᠡᠭᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠯᠤᠭ᠍ᠰᠢᠨ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠨ ᠰᠡᠷᠡᠭᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ

ᠴᠢ — ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠯᠤᠰ

ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠣᠴᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠤᠷᠢᠵᠦ᠍

ᠠᠰᠭᠠᠷᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ

ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠲᠠᠨᠭᠬᠢᠰ

ᠲᠤ ᠴᠢᠳᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠭᠡᠷᠡ ᠲᠠᠯᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠠᠳᠠᠵᠦ᠍

ᠡᠬᠡ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠯᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ

ᠴᠢ —

ᠠᠰᠭᠠ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠢ ᠳᠤ ᠸᠠᠩᠰᠡᠮᠪᠡᠷᠦ᠍ ᠪᠤᠯᠤᠨ

ᠶᠡᠭᠡ

ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠷᠢᠳᠢ ᠱᠢᠳᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ

ᠶᠡᠯᠢᠩ

ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠷᠯᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ

ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠵᠦ᠍

ᠠᠨᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠶ᠋ᠢ

ᠡᠭᠡᠱᠢᠭᠯᠡᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠠᠭᠠᠷᠡᠦ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠶᠠᠰ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠳ

ᠬᠦᠩᠭᠢᠨᠡᠯᠡ

ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠪᠠᠨ

ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠲᠠᠭᠤᠣ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠶᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠢᠷᠠᠳᠤ ᠡᠵᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ

ᠵᠤᠢᠷᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠱᠢᠭ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ

ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠴᠠᠢᠯᠭᠠᠨ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠪᠠᠨ

ᠡᠭᠡᠱᠢᠭ᠌ᠳᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠶᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠠᠷᠠᠯᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠱᠢᠭ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠡᠳ

ᠬᠦᠩᠭᠢᠨᠡᠭᠡᠳ

ᠪᠠᠢᠨᠠ

ᠠᠴᠢᠳᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠡᠢ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ

ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠭ᠍ᠳᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠶᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠳᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠦ᠍ ᠪᠡᠶᠡ

ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠ ᠮᠠᠭ᠍ᠳᠠᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠡ

ᠬᠤᠪᠢ

ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠪᠠᠨ

ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠮᠠᠭ᠍ᠳᠠᠶᠠ ᠳ᠋ᠠ

ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ

ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠢᠶᠠᠷᠬᠠᠵᠤ

ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠠᠵᠤ ᠲᠠᠰᠤᠳᠠᠨ

ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠯᠤᠭ ᠢ ᠤᠯᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ

ᠬᠤᠣᠰ

ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ᠌ ᠳᠤ

ᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠯᠠ

ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠡᠳ

ᠳᠤᠰᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠯᠠ

ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠲᠤᠢᠳᠭᠡᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠯᠢᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠣᠭ᠍ᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ

ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠦ᠍ ᠭᠠᠮᠨᠠ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ᠍

ᠡᠵᠢ ᠱᠢᠭ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠳᠦ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ

ᠡᠭᠡᠯ ᠵᠢᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ

ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠯᠠ

ᠤᠶᠠᠬᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠤᠷᠠᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢ ᠦᠪᠯᠡᠵᠦ᠍

ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠵᠡᠭᠦᠤ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠴᠤᠯᠳᠤᠨ

ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠨ

ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠳᠤ

ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠣᠷᠠ

ᠤᠷᠠᠩᠬᠠᠢ ᠬᠠᠭ᠍ᠵᠠᠷᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠦᠬᠦᠵᠦ᠍ ᠤᠶᠤᠭᠠᠳ

ᠦᠷ ᠴᠠᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠤᠢᠮᠤᠰᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠤᠶᠤᠵᠤ ᠱᠢᠭ᠍ᠯᠠᠨ

ᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠴᠦ᠍ ᠬᠠᠳᠭᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ

ᠬᠠᠭ᠍ᠵᠠᠷᠠᠵᠤ ᠤᠷᠠᠭ᠍ᠳᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠢ ᠤᠶᠤᠵᠤ ᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠡᠳ

ᠬᠠᠯᠢᠷᠠᠵᠤ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠴᠢᠳᠤ ᠡᠵᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠤ᠌

ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠱᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠯᠠ

ᠠᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ

ᠠᠬᠠ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯᠠ

ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠨᠡᠢᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠳᠤ

ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠠᠨ ᠭᠠᠪᠱᠢᠭᠠᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠭᠡᠳ

ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠯᠠ

ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠳᠦ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠢᠮ ᠡ ᠪᠠᠷ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠯᠠ

ᠬᠦᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠵᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠳᠦᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ

ᠬᠤᠷᠸ ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠳᠡᠭᠦᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠣᠭᠣᠯᠵᠤ

ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠡᠪᠬᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ

ᠠᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠲᠠᠳᠠᠵᠤ ᠲᠤᠳᠤᠮᠳᠠᠨ

ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠱᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠵᠤ

ᠬᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠵᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ

ᠬᠡᠵᠢᠶᠡ ᠴᠦ᠍ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠤᠰᠠᠷᠬᠠᠭ ᠭᠡᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ

ᠬᠤᠳᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠡᠶᠡ ᠡᠪᠳᠡᠢ

ᠬᠤᠳᠠᠯᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ

ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ

ᠶᠡᠷᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠯᠠ

ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠤ᠌ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠵᠠᠩᠱᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ

ᠢᠮᠠᠭ᠍ᠳᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠡᠶᠡᠪᠡᠷᠭᠦᠤ ᠠᠷᠠᠨᠱᠢᠨ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠢᠱᠢᠶᠠᠭ᠍ᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠯᠠ

ᠬᠦᠭ᠌ᠰᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ

ᠲᠤ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭ᠍ᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠯᠠ

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ

ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ

ᠲᠤ ᠪᠢᠱᠢᠷᠡᠭ᠌ᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠯᠠ

ᠬᠦᠬᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠌ᠳᠡᠨ ᠰᠠᠢᠱᠢᠶᠠᠭ᠍ᠳᠠᠵᠤ ᠮᠠᠭ᠍ᠳᠠᠭ᠍ᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠯᠠ

ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠯ ᠦᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠱᠢᠭ

ᠦᠭ᠌ᠭᠢᠶᠡᠮᠤᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠳᠡᠢ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠦ ᠬᠠᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ

ᠠᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠍

ᠬᠦᠷ ᠬᠦᠭ᠌ᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠬᠦ᠌ ᠶ᠋ᠢ

ᠬᠦᠭᠡ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠱᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ

ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠠᠴᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠨᠠᠮ ᠲᠡᠭᠦᠤ ᠴᠢᠨᠢ

ᠰᠠᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠ ᠲᠠᠯᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠳᠠᠭ

ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠤᠷᠸ ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠭᠠᠳᠠᠭ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠ ᠴᠠᠢᠯᠭᠠᠨ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠠᠢᠨ ᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠲᠤᠭ᠍ᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ

ᠨᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠸ ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠢᠮ ᠡ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠠᠷ

ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠰᠠᠨᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠲᠡᠪᠱᠢᠭᠦᠯᠦᠶᠡ

ᠨᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠲᠡᠪᠱᠢᠭᠦᠯᠦᠶᠡ

ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡᠢ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠢ ᠶ᠋ᠢ

ᠡᠭᠡᠱᠢᠭ᠌ᠯᠡᠵᠦ᠍ ᠮᠠᠭ᠍ᠳᠠᠭᠠᠳ

ᠪᠠᠷᠠᠨᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ

ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠦ᠍ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠ ᠪᠠᠨ

ᠠᠳᠡ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠯᠠᠶᠠ ᠳ᠋ᠠ︕

ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠴᠢ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠢᠰᠣᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ

ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠤᠤᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠯᠡᠨ ᠪᠤᠰᠴᠤ᠌᠂ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ

ᠴᠢᠨᠠᠨᠠ᠃

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠢ ᠬᠡᠵᠤ ᠲᠡᠩᠰᠡᠷᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ᠂ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠳᠠ ᠱᠢᠮᠡᠳᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠦ᠌ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠢ ᠪᠤᠳᠣᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠨᠠ᠃

ᠫᠧᠩ

ᠬᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠡᠳᠣᠨ ᠰᠣᠪᠠᠢ ᠦᠨᠢᠶᠠ ᠨᠢ ᠴᠤ᠌ ᠲᠠᠯᠠᠩ

ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠳᠣᠭᠤᠯᠯᠠᠬᠤ ᠱᠢᠬᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠠᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠢᠯᠠ ︕

ᠤᠳᠠᠬᠤ

ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠷᠡᠭᠦ᠌

ᠲᠦᠯ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ

ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠ

ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠬᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠳᠣᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠪᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ

ᠴᠤ᠌ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ᠌

ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠴᠠᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠱᠢᠨᠠᠯᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ

ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠨ ᠲᠦᠪ

ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠤᠤ ︖

ᠠᠯᠢ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯᠡ ᠲᠦᠯ

ᠮᠡᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠤᠤ ︖

ᠬᠦᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠳᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ

ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠠᠳ

ᠰᠠᠢᠨ᠂ ᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠ᠃ ᠠᠩᠬᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ

ᠠᠩᠬᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠳ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠶᠢᠰᠤᠳᠣᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠵᠤ

ᠪᠤᠢ ᠬᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠰᠠᠢᠨ

ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ

ᠠᠯᠢᠪᠠ

ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ᠃

ᠬᠦᠤ ᠴᠤ᠌ ᠡᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠ

ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠢ ᠤᠬᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠦ

ᠲᠠᠰᠭᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠢᠨ

ᠬᠢᠵᠦ᠍᠂ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ

ᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠵᠦ᠍ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠠᠩᠬᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠰᠠᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ

ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠴᠤ᠌ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠤᠶᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠱᠢᠪᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ᠌ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ

ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠲᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨᠠ᠃

ᠬᠦᠤ ᠨᠢ ᠠᠨᠭᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ

ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡ ᠳᠤ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ

ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠡᠳᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠵᠤᠨ ᠤ

ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠤ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠰᠠᠢᠨ ᠤᠩᠱᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠨᠤᠮ ᠤᠩᠱᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ᠯᠡᠯ

ᠬᠢᠯᠭᠡᠭᠦ᠌

ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠭᠡᠷᠤᠭᠦᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠭᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ

ᠵᠠᠩᠱᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠩᠱᠢᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ︽ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠣᠳᠣᠷ︾ᠤ᠋ᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ᠯᠡᠯ ᠢ

ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠳ

ᠬᠠᠨᠤᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠴᠤ᠌ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠤᠮ ᠬᠦᠤ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ

ᠤᠩᠱᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠪᠤᠳᠣᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠦᠨᠡ᠃

ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠮᠦᠴᠡ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠭ ᠪᠤᠳᠠ

ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯ ᠳᠣᠰᠭᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠮᠤᠨᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠱᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠣ

ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭ᠍ᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠳᠣᠮᠳᠠᠵᠤ ᠬᠤᠱᠢᠭᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠤᠤ ︖

ᠰᠣᠷᠣᠯᠭᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠠᠮᠤᠷ ᠱᠢᠮᠳᠠᠵᠦ᠍ ᠤᠷᠤᠭ᠍ᠰᠢ ᠳᠠᠪᠱᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠣᠰᠠ ᠲᠡᠮ

ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠦ᠌

ᠠᠵᠢ᠃

ᠤᠳᠣ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠣᠮᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ

ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠢ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠦᠭ᠌ᠴᠤ᠂ ᠪᠡᠶᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠ᠂ ᠬᠡᠵᠢᠶᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯᠠ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ

ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠠ︖

— ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠯᠠ ᠴᠤ᠌ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡ᠂ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭᠠ

ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠳᠣᠰᠠ ᠲᠡᠮ ᠱᠢᠤ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ

ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠ᠂ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭᠠ ᠬᠡᠵᠤ

ᠠᠷᠠᠢ ᠠᠨᠠᠢ ᠱᠢᠭ᠋ ᠶᠤᠮ᠂ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠨᠡ ᠱᠢᠳᠡ᠃

ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠦᠶᠡᠴᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠢᠶᠠ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠭ ᠤᠯᠠᠨ ᠴᠤ᠌ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ

ᠰᠣᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠤᠢᠮᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ

ᠲᠦᠯ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠴᠤ᠌ ᠨᠦᠭᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠣᠰᠠ ᠲᠠᠮ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠳᠣᠨ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ

ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠤ ᠳᠣᠳᠣᠮᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠳᠣᠰᠴᠤ᠌᠂ ᠢᠷᠡᠭᠦ᠌ ᠨᠡᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭᠠ ᠪᠠᠨ

ᠨᠡᠮᠡᠭ᠌ᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ᠌ ᠶ᠋ᠢ ᠶᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠶᠡᠭᠡ

ᠪᠤᠳᠣᠬᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠦᠨᠢᠶᠠ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠬᠡᠷᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠ ᠢᠱᠢᠭᠡ

ᠤᠭ᠍ᠵᠢᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠣᠩᠭᠠᠰᠣ ᠨᠤᠤᠰᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠭᠦ᠌᠂

ᠡᠪᠡᠰᠣ ᠤᠰᠣ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ

ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠤᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯᠠ ᠮᠤᠩᠭᠠᠨᠢᠳᠠᠭ ᠡᠳᠡ

ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠦᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠭᠠᠭ᠍ᠴᠠᠭᠠᠷ ᠮᠡᠯ

ᠲᠡᠭᠡᠷᠡ ᠬᠤᠴᠤᠷᠪᠠᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠭᠡᠨ

ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠠᠠᠳᠠᠬᠤ

ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠪᠢ

ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ

ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠰᠠᠭᠤᠨᠠ

ᠬᠡᠵᠤ ᠡᠷᠬᠡ

ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠬᠦᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ

ᠨᠢᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠢᠷ ᠬᠦᠶᠦᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠨᠢ

ᠴᠡᠴᠡᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠢᠶᠠᠠᠳᠣᠨᠠ᠃

— ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ᠂ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠭᠠᠭ᠍ᠴᠠᠭᠠᠷ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ᠌ ᠵᠠᠪᠳᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ

ᠱᠢᠤ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠦᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠦᠨᠢᠶᠡ ᠨᠢ ᠴᠤ᠌ ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠣᠭᠤᠯᠯᠠᠬᠤ

ᠤᠢᠷᠠᠳᠣᠯᠠ᠃ ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠨᠠ ᠬᠡᠵᠤ ᠨᠦᠭᠦᠷ ᠬᠦᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ

ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨᠠ᠃

ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠶᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠴᠤ᠌ ᠶᠤᠮ ᠱᠢᠭ᠂ ᠶᠤᠰᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ᠌ ᠶᠤᠮ ᠱᠢᠭ᠂

ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ

ᠬᠦᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠡᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠭᠡ

ᠬᠠᠶᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ

ᠶᠤᠮ ᠱᠢᠭ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠭᠢ

ᠠᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨᠠ᠃ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠡᠵᠤ

ᠦᠭᠡ

ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮ ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠰᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠭ᠌ᠴᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠣᠳᠣᠮ ᠡᠳᠣᠷ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠯᠠᠮ ᠴᠤ᠌ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ

ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ᠌ ᠱᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠍ᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ

ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ᠌ ᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠦ᠌

ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠ ᠳᠣᠯᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠵᠠᠢ᠃

ᠠᠢ᠂ ᠠᠳᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ᠂ ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ

ᠬᠦᠤ ᠪᠠᠨ

ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠠᠴᠠᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠳᠣᠯ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠ

ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠯᠡ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ︕

ᠡᠵᠢ

ᠨᠠᠭᠤᠷ

(2049)

ᠨᠠ᠊᠂ ᠲᠤᠶᠠᠭᠠᠳᠤ

ᠱᠢᠷᠢᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ

ᠱᠢᠭᠢᠳᠭᠡᠭᠡ

ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠰᠤᠨᠳᠤᠷ ᠴᠦ᠍ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ︖

ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠰᠠᠷᠠ ᠱᠢᠭ᠋ ᠡᠷᠭᠢᠮᠰᠦᠭ ᠭᠤᠸ ᠠ

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠳᠦ ᠭᠤᠷᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠭᠠᠯ ᠨᠢ

ᠡᠭᠡᠱᠢᠭ ᠲᠠᠭᠤᠣ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠨᠠ

ᠠᠮᠢᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠢᠨᠠᠭ᠍ᠬᠠᠨ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠱᠢᠭ᠋ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠭᠤᠸ ᠠ

ᠲᠤᠯᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠨᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ

ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠲᠤᠯᠢ ᠴᠦ᠍ ᠶᠤᠮ ᠦᠦ︖

ᠲᠤᠳᠤᠨᠤ ᠢᠨᠠᠭ᠍ᠬᠠᠨ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠲᠤᠷᠤᠨᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠ ᠱᠢᠭ᠋ ᠴᠡᠴᠡᠭ᠌ᠭᠡᠨ ᠭᠤᠸ ᠠ

ᠬᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠭᠤᠷᠤᠬᠠᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠮᠢᠨᠢ

ᠬᠡᠷᠦᠯᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠭᠠᠯ ᠱᠢᠭ᠋ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠭᠠᠳ

ᠪᠠᠢᠨᠠ

ᠭᠤᠶᠤᠬᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ

ᠦᠷᠬᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠥ ᠭᠤᠸ ᠠ

ᠬᠤᠯᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠱᠢᠪᠠᠭᠤᠳ

ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ

ᠬᠤᠩᠭᠤᠷᠬᠠᠨ ᠭᠤᠷᠤᠬᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠲᠠᠢ

ᠬᠤᠷᠸ ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠩᠳᠠ ᠨᠠᠮᠢ᠋ᠢ ᠪᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ

ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠭᠤᠸ ᠠ᠃

ᠪᠠ᠊ ·ᠪᠠᠲᠤᠰᠦ᠋ᠬᠡ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠵᠢ

ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠭᠡᠨ

ᠨᠠᠷᠠ

ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ

ᠬᠠᠨᠢ

ᠮᠢᠨᠢ

ᠪᠠᠳᠤᠠᠠᠷᠰᠯᠠᠨ

ᠪᠦᠷᠢᠶᠡᠴᠢᠨ · ᠪᠠ᠊ · ᠲᠠᠪᠱᠢᠯᠳᠤ

ᠡᠷᠭᠢᠮᠰᠦᠭ

ᠭᠤᠸᠠ

ᠰᠡᠴᠡᠠᠳᠣᠶᠠᠭᠠ

ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ

ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠡᠭᠡᠴᠢ

ᠮᠢᠨᠢ

(ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠ)

3

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ

ᠵᠢᠨ

ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢᠴᠢᠨ

ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢᠴᠤᠳ

ᠤᠨ

ᠪᠠᠶᠠᠷ

ᠤᠨ

ᠡᠳᠤᠷ

ᠲᠦ

ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ

ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ

ᠨᠢᠭᠤᠷ

百万用户使用云展网进行电子书pdf制作,只要您有文档,即可一键上传,自动生成链接和二维码(独立电子书),支持分享到微信和网站!
收藏
转发
下载
免费制作
其他案例
更多案例
免费制作
x
{{item.desc}}
下载
{{item.title}}
{{toast}}