2022年10月《占芭》

发布时间:2022-11-03 | 杂志分类:其他
免费制作
更多内容

2022年10月《占芭》

CONTENTS 6 ແມ່ນ�້ຳມານດາຫຼໍ່ລ້ຽງຊາວຈີນ 一江春水润华夏24 10 ປີຂອງຈິີນ: ທິດຕາເວັນອອກເບິ່ງແຂວງເຈີ້ຈຽງ ທິດຕາ ເວັນຕົກເບິ່ງແຂວງຢຸນນານ 这十年:东看浙江 西看云南40 ນຶກຄິດແປກປະຫຼາດ ແລະ ຕຶກຕອງອັດສະຈັນໃນ “ການ ເປັນແບບອັດຕະໂນມັດ” 奇思妙想“自动化”9exkrkvjko 占芭阅读 P6[qfg]njv'9kdz6hvjko 读友来稿 P62;afmtotm=kp5d.s,j 当代文化 P58xjv'1hP,ljv'9uo 中华之窗 P50 ,j;oda[rklk9uo 快乐中文 P66-u;yf;ymtpklkf{g8ad3o3]-u 科技生活 P5458 ໃນສະໄໝປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງການປະຕິທິນທີ່ ເປັນເຈ້ຍ 在当代,我们依然需要纸质日历48 ພັກຍາວນ້ອຍ ບໍ່ “ທ່ຽວ” ແບບທ�ຳມະດາ 小长假,不“游”寻常路50 ຂຸ່ຍຊົວນ... [收起]
[展开]
2022年10月《占芭》
粉丝: {{bookData.followerCount}}
文本内容
第1页

一江春水润华夏

c,johe,kofks]=j]hP'-k;9uo

lt4kou]qfw28kg;ao8qdsk'39j; G

vtok7qf0v' \"g,nv'csj'g,d\"

杭州西站 :“云之城”的未来

lhk'7;k,zkl5d.shcdjm5dM7v[7q;

幸福到万家

2022/10

204

第2页

CONTENTS

6 ແມ່ນ�້ຳມານດາຫຼໍ່ລ້ຽງຊາວຈີນ

一江春水润华夏

24 10 ປີຂອງຈິີນ: ທິດຕາເວັນອອກເບິ່ງແຂວງເຈີ້ຈຽງ ທິດຕາ

ເວັນຕົກເບິ່ງແຂວງຢຸນນານ

这十年:东看浙江 西看云南

40 ນຶກຄິດແປກປະຫຼາດ ແລະ ຕຶກຕອງອັດສະຈັນໃນ “ການ

ເປັນແບບອັດຕະໂນມັດ”

奇思妙想“自动化”

9exkrkvjko 占芭阅读 P6

[qfg]njv'9kdz6hvjko 读友来稿 P62

;afmtotm=kp5d.s,j 当代文化 P58

xjv'1hP,ljv'9uo 中华之窗 P50 ,j;oda[rklk9uo 快乐中文 P66

-u;yf;ymtpklkf{g8ad3o3]-u 科技生活 P54

58 ໃນສະໄໝປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງການປະຕິທິນທີ່

ເປັນເຈ້ຍ

在当代,我们依然需要纸质日历

48 ພັກຍາວນ້ອຍ ບໍ່ “ທ່ຽວ” ແບບທ�ຳມະດາ

小长假,不“游”寻常路

50 ຂຸ່ຍຊົວນ້າ, ການຟື້ນຄືນຂອງເຄື່ອງດົນຕີພື້ນເມືອງ

唢呐,传统乐器的重生

66 ຮຽນຄໍາສຸພາສິດ

学谚语

62 “ຫວັງວ່າເຕັກນິກລົດຈັກພະລັງງານໃໝ່ຂອງຈີນ

ຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດແກ່ປະເທດລາວ”

“希望中国新能源摩托车技术惠及老挝”

;y4u-u;yf 生活方式 P48

新华社 图

54 ສະຖານີຕາເວັນຕົກຫາງໂຈ່ວ: ອະນາຄົດຂອງ “ເມືອງ

ແຫ່ງເມກ”

杭州西站:“云之城”的未来

第3页

主管:中华人民共和国国务院新闻办公室

主办:云南省人民政府新闻办公室

承办:云南日报报业集团

编辑出版:云南省南亚东南亚区域国际传播中心

编辑指导委员会成员

主任:彭 斌 何祖坤

副主任:赖 勇 王廷尧

总编辑:王廷尧(兼)

法人代表、常务副总编辑:熊 燕

执行主编:张若谷

编辑部主任:舒 文

编辑部副主任:曹曦桐

老挝文译审:海 贤 潘大伟·布达拉(老籍)

刘仁和

中文编辑:黄议娴

老挝文编辑:杨春梅 毕漪倩

翻译团队:黄慕霞 黄 胜 罗文艺(老籍)

     金 娜(老籍) 唐雄华(老籍)

第一读者:嘎代·马诺萨(老籍)

设计:武 瑞

发行:张俊宏

发行范围:国内外公开发行

出版日期:每月5日

邮发代号:64-36

中国标准连续出版物号

ISSN 1673-3266

CN 53-1200/D

地址:中国云南省昆明市西山区日新中路516号云报

传媒广场A座9楼

编辑部电话:86-871-64112975

发行部电话:86-871-64101727

办公室电话:86-871-64101644

传真:86-871-64112975

邮编:650000

邮箱:ynzhanba@163.com

广告代理商:老挝月亮城传媒公司

地址:万象市赛色塔县蓬帕瑙村

电话:00856-020-28037569

广告经营许可证号:5300004000052

印刷:云南日报印务中心

定价:10元/23000基普

ຝາຍຄຸມຄອງ: ຫອງການຂາວຄະນະລັດຖະບານ ສປ ຈີນ

ຝາຍຈັດທ�ຳ: ຫອງການຂາວອ�ຳນາດການປົກຄອງແຂວງຢຸນນານ

ຝາຍປະຕິບັດ: ກຸມບລິສັດໜັງສືພິມລາຍວັນຢຸນນານ ໍ

ຮຽບຮຽງພິມຈ�ຳໜາຍໂດຍ: ສູນການສື່ສານສາກົນພາກພື້ນອາຊີໃຕ້-

ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ສະມາຊິກຄະນະຊີ້ນ�ຳບັນນາທິການ

ຫົວໜາ: ທ.ຜົງປິ່ນ ທ.ເຫີຈູຄຸນ

ຮອງຫົວໜາ: ທ. ໄລ້ຢົງ ທ. ຫວັງຖິງເຢົາ

ບັນນາທິການໃຫຍ: ທ. ຫວັງຖິງເຢົາ

ຕົວແທນນິຕິບຸກຄົນ ຮອງບັນນາທິການໃຫຍຜູປະຈ�ຳການ: ນ.ຊອງຢຽນ

ບັນນາທິການບລິຫານ: ທ.ຈາງໂຣກູ ໍ

ຫົວໜາພະແນກບັນນາທິການ: ນ.ຊູເວີນ

ຮອງຫົວໜາພະແນກບັນນາທິການ: ນ.ສາວສີທອງ

ຜູກວດແກພາສາລາວ: ທ.ຄ�ຳແກວ ທ.ພອນທະວີ ບຸດດາລາ(ລາວ)

ທ.ລິວເຢີນເຫີ

ບັນນາທິການພາສາຈີນ: ນ.ຮວງຢີ້ຊຽນ

ບັນນາທິການພາສາລາວ: ນ.ວິມົນ ນ.ກິນນາລີ

ທີມແປພາສາລາວ: ນ.ລັດສະໝີ ທ. ຕຸຍຫວງເຊີ້ງ ນ.ພິລົມລັກ ວິໄລ(ລາວ)

ນ.ວິພາພອນ ບຸດດາລາ(ລາວ) ທ.ທັງສຸພາ ລາວທັງ(ລາວ)

ຜູອານຜູທີໜຶ່ງ: ທ.ກະຕາຍ ມາກໂນຊາ(ລາວ)

ການອອກແບບ: ທ.ອູຣຸຍ

ການແຈກຢາຍ: ທ.ຈາງຈູນຮອງ

ພິມຈ�ຳໜາຍເປີດເຜີຍ: ພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ

ວັນທີອອກຈ�ຳໜາຍ: ວັນທີ 5 ທຸກເດືອນ

ລະຫັດສົ່ງໄປສະນີ: 64-36

ລະຫັດວາລະສານມາດຖານປະເທດຈີນ:

ISSN 1673-3266

CN 53-1200/D

ທີ່ຕັ້ງ: ຊັ້ນ 9 ຕຶກ A ສະໜາມສື່ມວນຊົນ ກຸມກິດຈະການໜັງສືພິມລາຍ

ວັນຢຸນນານ, ເລກທີ 516 ຖະໜົນຣືຊິນຈົງລູ ເຂດຊີຊັນ ນະຄອນຄຸນໝິງ

ແຂວງຢຸນນານ ສປ ຈີນ

ເບີໂທຫອງການບັນນາທິການ: 86-871-64112975

ເບີໂທພະແນກຈ�ຳໜາຍ: 86-871-64101727

ເບີໂທຫອງການບລິຫານ: ໍ 86-871-64101644

ແຟກ: 86-871-64112975

ລະຫັດໄປສະນີ: 650000

ອີເມວ: ynzhanba@163.com

ຝາຍໂຄສະນາຈັດການແທນ: ບລິສັດເມືອງດວງເດືອນ ໍ

ທີ່ຢູ:ບານໂພນພະເນົາເມືອງໄຊເສດຖານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເບີໂທ: 0085620-28037569

ເລກໃບອະນຸຍາດດ�ຳເນີນທຸລະກິດໂຄສະນາ: 5300004000052

ພິມ: ສູນການພິມຂອງກຸມກິດຈະການໜັງສືພິມລາຍວັນຢຸນນານ

ລາຄາ: 10 ຢວນ /23000 ກີບ

CFP 图

第4页

ຊີວິດທີ່ມີຄວາມຜາສຸກລວນແຕມາຈາກການສູຊົນ, ຄວາມຮັ່ງມີຮວມກັນຕອງສາງມາຈາກຄວາມຂະຫຍັນພຽນ

ແລະ ສະຕິປັນຍາ.

——ທານ ສີຈິ້ນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ

(ຄັດຈາກປື້ມ “ສີຈິ້ນຜິງວາດວຍການປົກຄອງປະເທດ ແລະ ບລິຫໍ ານການເມືອງ” ເຫຼັ້ມທີ 4)

幸福生活都是奋斗出来的,共同富裕要靠勤劳智慧来创造。

——中国国家主席习近平

(摘自《习近平谈治国理政》第四卷)

色彩斑斓的秋收时节

w]ptgda[djP;.o]tf6.[w,hs]qjo

mujl;p'k, c]t s]kds]kplulao

ວັນທີ 23 ກັນຍາ, ກິ່ນຫອມທີ່ລອຍມາຂອງເຂົ້າທີ່ຢູ

ໃນນາຂອງຖານອານມາຢາງ(Anmayang) ເຊິ່ງເປັນ

ເຂດໃຈກາງຂອງການເພາະພັນຄົ້ນຄວາວິທະຍາສາດ

ແຫງຊາດນານຟານ(Nanfan) ຕັ້ງຢູເມືອງປົກຄອງຕົນເອງ

ຊົນເຜົ່າຫຼີ ຫຼິງສຸຍ(Lingshui Li Autonomous County)

ແຂວງໄຫນານ(Hainan), ທັດສະນີຍະພາບທີ່ແນມ

ເຫັນໄດຂອງການເກັບກຽວໃນລະດູໃບໄມຫຼົ່ນ.

9 月 23 日,位于海南省陵水黎族自治县的国家南繁

科研育种核心区安马洋基地的稻田里稻香扑鼻,一片丰收

在望的景象。新华社 图

ມື້ມ່ໆມໍ ານີ້, ບລິສັດຂຸດຄົ້ນເກຶືອສ ໍ າງລູຮານກູ ທຽນ

ຈິນ ຈຳກັດ ໄດເລີ່ມຕົ້ນວຽກງານການເກັບເກືອໃນລະ

ດູໃບໄມຫຼົ່ນຢາງຮອບດານ. ວຽກເກັບເກືອຈະສິ້ນສຸດ

ໃນທາຍເດືອນຕຸລາ, ຄາດວາຈະເກັບເກືອໄດ 220.000

ໂຕນ. ໃນຮູບແມນສະໜາມເກືອສາງລູຮານກູ ທຽນຈິນ

ທີ່ຖາຍໃນວັນທີ 14 ກັນຍາ.

近日,天津长芦汉沽盐场有限责任公司全面开展秋季

收盐工作。收盐工作将于 10 月下旬结束,预计收盐 22 万

吨。图为 9 月 14 日拍摄的天津长芦汉沽盐场。新华社 图

02

lkp8krkI6h | 视觉

第5页

ວັນທີ 12 ກັນຍາ, ຊາວບານໃນບານໂຢເຫີ (Youhe) ຕາແສງກູເສີງ(Gucheng) ເຂດຊຽວເສິງ(Qiaocheng) ນະຄອນໂປໂຈ່ວ(Bozhou) ແຂວງອ່ານຮຸຍ

(Anhui) ກຳລັງຕາກໝາກເຜັດ.

9 月 12 日,安徽省亳州市谯城区古城镇油河村村民

在翻晒辣椒。新华社 图

ໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ, ຖານເພາະພັນສັດນໍ້າ

ເຟິງເຊິງວານ(Fengshengwan) ຕາແສງປາລີຕຽນ

(Balidian) ເຂດອູຊິງ(Wuxing) ນະຄອນຫູໂຈ່ວ(Huzhou) ແຂວງເຈີ້ຈຽງ(Zhejiang) ໄດຕອນຮັບລະດູ

ການເກັບກຽວກຸງນໍ້າຈືດ, ຢູບໍ່ກຸງກຳມະກອນໄດ

ກາງແຫ, ຈັບ, ຄັດແຍກ ແລະ ບັນຈຸລົງລົດ, ສະແດງ

ທັດສະນີຍະພາບການເກັບກຽວທີ່ມີເອກະລັກສະ

ເພາະຂອງເຂດຈຽງນານ(Jiangnan, ໝາຍຄວາມ

ວ່າເຂດພາກໃຕ້ຂອງແມ່ນ້ຳຢາງຊີກຽງ) .

9 月 23 日,浙江省湖州市吴兴区八里店镇丰盛

湾水产养殖基地迎来沼虾收获季,工人们在虾塘中围

网、捕获、分拣、装车,展现出一幅具有江南水乡特

色的丰收图景。 新华社 图

03

lkp8krkI6h | 视觉

第6页

7;k,l5d0v'lt,k-ydraddv,,6oyf9uo

这 个 10 月, 中 国 共

产党第二十次全国代表大会

在北京召开,这是中国政治生

活中的一件大事。云南省南亚东

南亚区域国际传播中心《占芭》杂

志将于 11 月刊推出中国共产党第二

十次全国代表大会专题报道,与您一起

回顾中国新时代十年的变革,共同展望携

手构建人类命运共同体的美好未来,敬请

期待!

截 至 2021 年 底 ,

中国共产党共有 9671.2

万名党员,他们来自各行

各 业, 虽 身 份 不 同, 但 他

们 都 有 同 样 的 坚 持 —— 为 人

民 服 务 ;今 天 的 中 国, 每 一 个

1/96712000 都奋斗在护佑生命、

脱贫攻坚、乡村振兴、守望民生等各

领域,他们都有着共同的幸福——为

人民幸福而奋斗。

04

lkp8krkI6h | 视觉

第7页

ປະເທດຈີນໃນມື້ນີ້, ມາຮອດທາຍປີ 2021 ມີສະ

ມາຊິກພັກກອມມູນິດຈີນທັງໝົດ 96,712 ລານຄົນ,

ພວກເຂົາເຈົ້າມາຈາກທຸກຂະແໜງທຸກຕຳແໜງວຽກ

ງານ, ເຖິງແມນວາໄດມີບົດບາດທີ່ແຕກຕາງການ, ແຕ

ວາພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຍຶດໝັ້ນອັນດຽວກັນ ກຄື ຮັບ ໍ

ໃຊປະຊາຊົນ; ປະເທດຈີນໃນມື້ນີ້, ໜຶ່ງໃນ 96,712 ລານ

ຄົນ ກໍລວນແຕບາກບັ່ນສູຊົນໃນຂົງເຂດຕາງໆ ເຊັ່ນ:

ການປອງກັນຊີວິດ, ການລົບລາງຄວາມທຸກຍາກ, ການ

ຟື້ນຟູຊົນນະບົດໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ເຝົ້າເບິ່ງແຍງຊີ

ວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ ແລະອື່ນໆ, ພວກເຂົາ

ເຈົ້າມີຄວາມສຸກອັນດຽວກັນ ນັ້ນກຄືບໍ າກບັ່ນສູຊົນເພື່ອ

ຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ.

ໃນເດືອນຕຸລານີ້, ກອງປະຊຸມໃຫຍຜູແທນທົ່ວປະ

ເທດຄັ້ງທີ 20 ຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ ໄດໄຂຂຶ້ນທີ່ນະ

ຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ, ຫວນຄືນເວລາທີ່ຜານພົ້ນໄປ, ອວາຍ

ໜາໄປສູອະນາຄົດ, ນີ້ແມນເຫດການໃຫຍປະການ

ໜຶ່ງໃນຊີວິດການເມືອງຂອງຈີນ. ວາລະສານ “ຈຳປາ”

ທີ່ຂຶ້ນກັບສູນການສື່ສານສາກົນພາກພື້ນອາຊີໃຕ-ອາຊີ

ຕາເວັນອອກສຽງໃຕແຂວງຢຸນນານຈະອອກລາຍການ

ກຽວກັບ ກອງປະຊຸມໃຫຍຜູແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 20

ຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ ໃນສະບັບເດືອນພະຈິກ, ຈະພາ

ທານທົບທວນຄືນການພັດທະນາ 10 ປີ ຂອງປະເທດ

ຈີນໃນຍຸກໃໝ, ຮວມກັນລຄອຍອະນ ໍ າຄົດທີ່ດີງາມ ພາຍ

ໃຕການຈູງມືກັນຮວມກັນກໍ່ສາງປະຊາຄົມຮວມຊາຕາ

ກຳຂອງມວນມະນຸດ. ຂເຊີນລ ໍ ຖ ໍ າອານ!

图片来源于 新华社 CFP 武瑞 设计

05

lkp8krkI6h | 视觉

第8页

一江春水润华夏

c,johe,kofks]=j]hP'-k;9uo

ແມນາ້ໍ ລໍາເຊແມນສາຍເລືອດທີ່ບັນທຸກການໄຫຼວຽນ

ຂອງຊີວິດ. ແມນາ້ໍ ຢາງຊີກຽງ(The Yangtze River) ກັບ

ແມນາ້ໍ ເຫຼືອງ(The Yellow River) ໄດໝັກບົ່ມອາລິຍະ

ທໍາຊົນຊາດຈີນທີ່ເຫຼືອງເຫຼື້ອມຫຼາຍສີສັນ, ເຊື່ອມຕ່ຕົວໍ

ເມືອງ ແລະ ບານໃສກັນ, ຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍຮອຍຫຼາຍພັນ

ຄອບຄົວ, ແມນແມນໍ້າມານດາຂອງຊົນຊາດຈີນ. ທຸກ

ວັນນີ້, ແມນາ້ໍ ຢາງຊີກຽງຢູຮວມ ກັບ ພູຜາ ສາຍນາ້ໍ ຜູ

ຄົນຊາວເມືອງດວຍຄວາມປອງດອງ, ປະສົມປະສານ

ບັນດາຂົງເຂດ, ເປີດກວາງການຮວມມື, ການຂັບເຄື່ອນ

ດ້ວຍການປະດິດສ້າງໃໝ່(Innovation-Driven), ຄອງ

ນໍ້າເງິນຄໍາສາຍນີ້ກໍາລັງຊັກນໍາການພັດທະນາເສດຖະ

ກິດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ສືບຕໍ່ມຸ່ງໜາສູອະນາຄົດທີ່ດີ

ງາມ. ແມນາ້ໍ ເຫຼືອງວາງແຜນລວມການຊຸກດັນການຄຸມ

ຄອງຊັບພະຍາກອນແຫຼງນໍ້າ, ການຊົມໃຊຊັບພະຍາ

ກອນແຫຼງນາ້ໍ ແບບປະຢັດມັດທະຍັດ, ປົວແປງຟື້ນຟູສະ

ພາບແວດລອມແຫຼງນາ້ໍ , ເຊິ່ງໄດບັນລຸເຖິງການໄຫຼລິນ

ບ່ຂໍ າດຕ່ເນື່ອງກັນ 23 ປີ, ກ ໍ ໍາລັງເປັ່ງປະກາຍຄວາມມີຊີ

ວິດຊີວາອັນໃໝອອກມາ.

江河是承载生命流动的血脉。长江与黄河,孕育了五

彩斑斓的中华文明,连接着城市村落,滋润千家万户,是

中华民族的母亲河。如今,长江山水人城和谐相融,区域

协同、开放合作、创新驱动,这条黄金水道正引领经济高

质量发展,继续奔向美好的明天。黄河统筹推进水资源管

理、水资源集约节约利用、水环境修复,已实现连续 23

年不断流,正在焕发新的生机。

ປາກນ້ຳ ຮ່ອມອູເຊຍ(The Wuxia Gorge) ແມ່ນ້ຳຢາງຊີກຽງ ຢູ່ພູຕ້າມຽນ(The Bedding Face Mountain) ເມືອງປ່າຕົງ(Badong) ແຂວງຫູເປີຍ(Hubei)

湖北省巴东县大面山长江巫峡口 CFP 图

9exkrkvjko | 占芭阅读

06

第9页

ສະຖານີລົດໄຟຄຸນໝິງ

昆明火车站站台 新华社 图

10 xu0v'9uoG

myf8kg;aovvdg[yj'c0;'g9yh9P'

myf8kg;ao8qdg[jy'c0;'15ooko

这十年 : 东看浙江 西看云南

CONTENTS

一江春水润华夏

c,johe,kofks]=j]hP'-k;9uo

obd7yfcxdxts]kf c]t 8bd8v'

vaflt9ao.o \"dkogxaoc[[vaf8t3o,af\"

奇思妙想“自动化”

07

9exkrkvjko | 占芭阅读

第10页

气势磅礴,源远流长

ແມນໍ້າຢາງຊີກຽງ(The Yangtze River)ມີຕົ້ນ

ກໍາເນີດມາຈາກສາຍພູແທງກູລາ(The Tanggula

Mountains) ແລວພູພຽງຊິງໄຫ-ຊີຈາງ(The Qinghai -

Xizang Plateau), ມີຄວາມຍາວ 6.300 ກວາກິໂລແມັດ,

ໄຫຼຜານ 11 ເຂດແຂວງຂອງຈີນ, ສຸດທາຍໄຫຼປອງໃສ

ທະເລຕົ່ງໄຫ(The Donghai Sea), ແມນແມນາ້ໍ ຍາວທີ່

ສຸດຂອງປະເທດຈີນ ແລະ ຂອງທະວີບອາຊີ. ແມນໍ້າ

ເຫຼືອງແມນແມນາ້ໍ ໃຫຍອັນດັບສອງຂອງຈີນ, ມີຕົ້ນກໍາ

ເນີດມາຈາກທົ່ງຫຼຸບເຍກູຈົ່ງເລ(The Yueguzonglie

Basin) ຕອນເໜືອຕີນພູບາຍຽນຄາລາ(The Bayan

Har Mountains) ຢູພູພຽງຊິງໄຫ-ຊີຈາງ, ໄຫຼຜານ 9

ເຂດແຂວງຂອງຈີນ, ປອງໃສທະເລໂປໄຫ(The Bohai

Sea), ຄວາມຍາວທັງໝົດປະມານ 5.464 ກິໂລແມັດ.

ເຂດລ້ອງແມນໍ້າຢາງຊີກຽງກັບເຂດລ້ອງແມນໍ້າ

ເຫຼືອງໄດເກີດມີອະລິຍະທໍາກະສິກໍາມາແຕກອນກີ້ກວ່າ

ໝູຂອງຈີນ, ໃນສະຖານທີ່ຊາກຫັກພັງຂອງຖໍ້າອໍາມະ

ຕະຊຽນເຣິນ(Xianrendong) ທີ່ເມືອງວານໜຽນ(Wannian) ນະຄອນຊາງຣາວ(Shangrao) ແຂວງຈຽງຊີ

(Jiangxi) ມີການຄົ້ນພົບຫີນຊີລິກາ(Quartz Stone)

ຂອງພືດພັນເຂົ້າປູກທີ່ມີອາຍຸເກົ່າແກປະມານ 10.000

ປີ, ນີ້ແມນໜຶ່ງໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີຊາກຫັກພັງເພາະປູກ

ເຂົ້າຍຸກສະໄໝເກົ່າແກທີ່ສຸດໃນໂລກ; ແລະ ໄດມີການ

ຄົ້ນພົບພືດເຂົ້າຝາງ(Rhubarb Rice)ອາຍຸຫຼາຍກວາ

7000 ປີ ຢູໃນຊາກຫັກພັງວັດທະນະທໍາ ຕາຕີວັນ(Dadiwan)ທີ່ນະຄອນທຽນສຸຍ(Tianshui) ແຂວງກັນ

ຊູ(Gansu).

pyj'.spjl;p'k,8kF cs]j'ohed;hk'wdFws]]yopk;1Pf

ດິນຟາອາກາດທີ່ເໝາະສົມ, ຜືນດິນທີ່ອຸດົມສົມ

ບູນໄດໝັກບົ່ມອະລິຍະທໍາທີ່ເກົ່າແກໄວ, ແລວການ

ຂະຫຍາຍຕົວຂອງວັດທະນະທໍາ ກັບ ເສດຖະກິດສັງ

ຄົມກໍຕອງປະຄັບປະຄອງກັນໄວສະເໝີ, ເຊິ່ງມັນໄດ

ເລັ່ງໃຫເກີດຄວາມຈະເລີນຂອງຕົວເມືອງ. ຕົວເມືອງ

ບູຮານກຸມໜຶ່ງທີ່ເກົ່າແກທີ່ສຸດຂອງປະເທດຈີນປາກົດ

ຂຶ້ນ ຢູເຂດລ້ອງແມນາ້ໍ ເຫຼືອງ ໂດຍສະເພາະແມນຕອນ

ກາງ ແລະ ຕອນລຸມຂອງແມນໍ້າ, ກາຍເປັນຕົວແທນ

ຂອງກໍາລັງການຜະລິດທີ່ກາວໜາໃນສະໄໝບູຮານ

ຂອງຈີນ ແລະ ເປັນຂົງເຂດໃຈກາງຂອງວິວັດທະນາ

ການຫັນເປັນອະລິຍະທໍາທາງສັງຄົມ, ເຊັ່ນວາ: ນະ

ຄອນໂລຢາງ(Luoyang) ແຂວງເຫີນານ(Henan)

ຖືກຂະໜານນາມວາເປັນ: “ໃຈກາງຂອງການປະຊຸມ

ລາຊະວົງ, ການຖວາຍເຄື່ອງບັນນາການ, ການຄົມ

ມະນາຄົມ ແລະ ການຄາໃນຍຸກນັ້ນ”. ການຍົກຍາຍ

ລົງພາກໃຕຂອງໃຈກາງເສດຖະກິດໃນປະຫວັດສາດ

ຈີນນັ້ນ ເຮັດໃຫຕົວເມືອງທີ່ຢູລຽບລຸມແມນາ້ໍ ຢາງຊີກຽງ

ຕາງກໍສະແດງໃຫເຫັນເຖິງຖານະບົດບາດສໍາຄັນຢູໃນ

ຜັງອານາຈັກເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດ, ທານ ຫານຍູ(Han

Yu) ນັກການເມືອງຍຸກກາງລາຊະວົງຖັງ(The Tang

Dynasty, ປີ ຄ.ສ. 618 - ປີ ຄ.ສ.907) ເຄີຍອຸທານຂຶ້ນ

ວາ: ການຖວາຍສວຍມື້ນີ້, ໃນຈໍານວນທັງໝົດສິບສວນ

ນີ້ ເຂດຝັ່ງໃຕແມນໍ້າຢາງຊີກຽງໄດກວມເອົາເກົ້າສວນ

(ໝາຍເຖິງກວມເອົາເກົ້າສວນສິບຂອງສວຍສາອາກອນ

ທັງໝົດ). ພອມກັນນີ້, ເຂດດັ່ງກາວແມນຕັ້ງຢູບອນຕິດ

ຈອດກັນຂອງແມນໍ້າ ກັບ ທະເລ, ເຮັດໃຫນະຄອນຊ

9exkrkvjko | 占芭阅读

08

第11页

ໂຈວ(Suzhou) ແລະ ນະຄອນຫາງໂຈວກາຍເປັນໃຈ

ກາງການຄາທຸລະກິດຕື່ມອີກ. ຫຼັງຈາກລາຊະວົງຊົ່ງ

(The Song Dynasty, ປີ .ຄ.ສ. 960 - ປີ ຄ.ສ. 1279),

ໂດຍສະເພາະແມນພາຍຫຼັງສະໄໝລາຊະວົງໝິງ(The

Ming Dynasty, ປີ ຄ.ສ. 1368 - ປີ ຄ.ສ. 1644), ລາ

ຊະວົງຊິງ(The Qing Dynasty, ປີ ຄ.ສ. 1636 - ປີ ຄ.ສ.

1912)ແລວ, ການພັດທະນາກະສິກໍາໃນລັກສະນະ

ເປັນສິນຄາຕົວເມືອງເຂດລ້ອງແມນາ້ໍ ຢາງຊີກຽງ, ການ

ຄາຂາຍຢູຕາມຫົວເມືອງຕາແສງຕາງໆຮຸງເຮືອງຂຶ້ນ,

ລະດັບການເປີດກວາງຍົກສູງຂຶ້ນ. “ຮູບແຕມຄວາມຈະ

ເລີນຮຸງເຮືອງນະຄອນຊໂຈວ” ແຜນນີ້ ໄດສະແດງໃຫ

ເຫັນເຖິງທໍານຽມສີສັນການຄາຂາຍ ແລະ ທອງຕະຫຼາດ

ທີ່ຈະເລີນຮຸງເຮືອງຂອງນະຄອນຊໂຈວໃນຍຸກນັ້ນ. ຕັ້ງ

ແຕບູຮານເປັນຕົ້ນມາ, ແມນາ້ໍ ຢາງຊີກຽງ ແລະ ແມນາ້ໍ

ເຫຼືອງກແມນຊອງທ ໍ າງໃຫຍແຫງການເຊື່ອມຫາກັນຂອງ

ຊົນຊາດ ແລະ ແລກປຽນກັບພາຍນອກ, ຊົນເຜົ່າທັງ

ເໜືອ ແລະ ໃຕມາບັນຈົບພົບພ້ກັນຢູບອນນີ້, ວັທະນະ ໍ

ທໍາຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກມາເຊື່ອມຈອດຄອງຈອງ

ກັນຢູນີ້. ການຂົນສົ່ງທາງເຮືອລ້ອງ ລຽບຕາມແມນໍ້າ

ຢາງຊີກຽງ, ການແລກປຽນວັດທະນະທໍາກັບການເຊື່ອມ

ຈອດການຄານຳກັນ, ເຮັດໃຫຜົນຜະລິດທີ່ອຸດົມສົມ

ບູນ ແລະ ເຄື່ອງຫັດຖະກໍາທີ່ຫຼາກຫຼາຍພາຍໃນປະເທດ,

ອາໄສການຄົມມະນາຄົມທີ່ສະດວກສະບາຍສົ່ງໄປຈໍາ

ໜາຍຢູທຸກແຫງຫົນໃນໂລກ. ນັບແຕສະໄໝລາຊະ

ວົງຮັ້ນ(The Han Dynasty, ປີ ກອນ ຄ.ສ. 202- ປີ ຄ.ສ.

220) , ທານ ຈັ່ງຊຽນ(Zhang Qian) ແລະ ທານ ການ

ຢີ່ງ(Gan Ying) ຮັບຕໍາແໜງໄປເປັນທູດຢຽມຢາມບັນ

ດາອານາຈັກພາກຕາເວັນຕົກ(ອາຊີກາງໃນປັດຈຸບັນ)

ເປັນຕົ້ນມາ, ວັດທະນະທໍາແມນໍ້າເຫຼືອງກໍໄດເລີ່ມຕົ້ນ

ກາວເຂົ້າສູການເດີນທາງແຫງການແລກປຽນອະລິຍະ

ທໍາ. ຜາໄໝ, ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ(ເຄື່ອງເຄືອບ), ປຶ້ມຄໍາ

ພີ-ລະບົບການປົກຄອງ ລວມທັງປຶ້ມຕໍາລາຢຸກຢາ, ດາ

ລາສາດ, ສາສະໜາ ແລະອື່ນໆຂອງເຂດພາກກາງໄດ

ເຜີຍແຜສູພາກຕາເວັນຕົກ, ແລວກມີເຂົ້ ໍ າບະເລ, ຫຍາ

ມູຊ(Medicago), ໝາກອະຫງຸ່ນ, ກາຍະສິນດົນຕີຟອນ

ລໍາ ແລະອື່ນໆຂອງເຂດພາກຕາເວັນຕົກໄດແຜເຂົ້າມາ

ສູເຂດພາກກາງ. ໃນສະໄໝລາຊະວົງຖັງ ແລະ ຊົ່ງ,

ນະຄອນຫຼວງ ສາງອານ(Chang’an) ລາຊະວົງຖັງ(ນະ

ຄອນຊີອານ “Xi’an” ແຂວງສານສີ່ “Shaanxi” ໃນປັດຈຸ

ບັນ) ແລະ ນະຄອນຫຼວງປຽນຫຼຽງຕົ່ງຈິ່ງ(Bianliang

Dongjing” ລາຊະວົງຊົ່ງ(ນະຄອນໄຄເຟິ່ງ“Kaifeng”)

ແຂວງເຫີນານ “Henan” ໃນປັດຈຸບັນ) ກາຍເປັນບອນ

ເຕົ້າໂຮມແລກປຽນວັດທະນະທໍາຂອງແຕລະປະເທດ,

ວັດທະນະທໍາແມນາ້ໍ ເຫຼືອງທີ່ມີຖິ່ນຖານຢູແລວພາກກາງ

ກຄອຍໆສົ່ງຜົນສະທອນຕ ໍ ່ອະລິຍະທ ໍ ໍາທົ່ວໂລກຢູໃນລະ

ຫວາງຂັ້ນຕອນອັນນີ້ເຊັ່ນກັນ, ເຊິ່ງເປັນການສົ່ງເສີມການ

ແລກປຽນເຊື່ອມຫາກັນຂອງວັດທະນະທໍາທົ່ວໂລກ.

“ຮູບແຕມຄວາມຈະເລີນຮຸງເຮືອງນະຄອນຊໂຈວ”

《姑苏繁华图》 CFP 图

vtmy[kpI6[rk[

本刊综合

09

9exkrkvjko | 占芭阅读

第12页

长江 : 互联互通,面向未来

ໃນທຸກວັນນີ້, ການຂົນສົ່ງທາງນາ້ໍ ຜານແມນາ້ໍ ຢາງ

ຊີກຽງຄອງຕົວ, ການສັນຈອນກໍສະດວກວອງໄວ; ມີ

ບຸກຄະລາກອນເຕົ້າໂຮມກັນຢູທີ່ນີ້, ມີອຸດສາຫະກໍາທັນ

ສະໄໝ ແລະ ກິດຈະການວິທະຍາສາດ ແລະ ການສຶກ

ສາຈະເລີນພັດທະນາ, ມີເຕັກນິກ ກັບ ການຄຸມຄອງ

ບໍລິຫານກາວໜາ; ມີຕົວເມືອງກະແຈກກະຈາຍຢາງ

ໜາແໜນ, ມີຕະຫຼາດກວາງໃຫຍ... ເຂດລ້ອງແມນໍ້າ

ຢາງຊີກຽງໄດໝັກບົ່ມ ແລະ ບໍາລຸງສາງ ແລວເສດຖະ

ກິດຢາງຊີກຽງທີ່ກາວໜາພັດທະນາຂຶ້ນ, ແລະ ໄດສືບ

ຕ່ເສີມຂະຫຍ ໍ າຍທາແຮງທີ່ເປັນເອກະລັກພິເສດ.

ຢູທາເຮືອເສົາທຽນເມິນ(Chaotianmen)ຂອງນະ

ຄອນຈົງກິ່ງ(Chongqing), ຜູຄົນຄັບຄາໜາແໜນ,

ຮານຂາຍເຄື່ອງ, ຮານນາ້ໍ ຊາ, ຮານກິນດື່ມລຽນກັນເປັນ

ຖັນແຖວ, ໄດສະແດງໃຫເຫັນວັດທະນະທໍາທາເຮືອທີ່

ເປັນເອກະລັກພິເສດ. ໃນອະດີດ, ຢູທາເຮືອນີ້ມີຄົນ

ແລະ ເຮືອທຽວໄປມາວື່ນໆວັ່ນໆ, ກໍາມະກອນແບກ

ຫາບເປັນກຸມເປັນທີມຈັກວາ ແບກຈັກວາຫາມ, ຮອງ

c,johe1k'-udP'G

g-njv,3p'g-njv,9vfdaoF v;jkpsohkl6jvtok7qf

ສົ່ງສັນຍານປາກດັງເອີກໆອາກໆ. ຈົງກິ່ງໃນເວລານັ້ນ

ເມື່ອຮອດກາງຄືນ, ບອນທີ່ຄຶກຄື້ນທີ່ສຸດກໍແມນແຄມ

ທາເຮືອນີ້ແຫຼະ, ຜູຄົນມາກິນຊິ້ນຈຸມ, ລົມກັນ, ບັນເທີງ

ຢູທີ່ນີ້, ໄຟແສງສີສອງສະຫວາງສະໄຫວ. ທາເຮືອເສົາ

ທຽນເມິນໃນມື້ນີ້ໄດກາຍເປັນເວທີທີ່ນັບມື້ນັບເປີດປະຕູ

ສູ່ພາຍນອກແຫງໜຶ່ງ, ເປັນເຂດການຄາຂາຍຍົກຂາຍ

ຍອຍທີ່ຈະເລີນທີ່ສຸດພາຍໃນເມືອງ, ແລະ ກເປັນອີກແຫງ ໍ

ໜຶ່ງໃນສະຖານທີ່ຍອດຮິດຂອງການຊົມວິວຈົງກິ່ງຍາມຄ່ຳ

ຄືນເຊັ່ນດຽວກັນ, ແລວນາ້ໍ ໃຈສັດຈະຍຸດທະພົບທີ່ເຕັມໄປ

ດວຍເສລີພາບ ແລະ ຄວາມເອື້ອເຟື້ອອາລີຢູໃນວັດທະ

ນະທໍາທາເຮືອກຍັງຄົງອະນຸລັກຮັກສ ໍ າໄວຄືເກົ່າ, ຊິ້ນຈຸມ

ເຊິ່ງເປັນອາຫານແຊບຍອດນິຍົມຢູທີ່ທາເຮືອແຫງນີ້ ກໄດ ໍ

ກາຍເປັນນາມບັດຂອງຈົງກິ່ງໄປແລວເຊັ່ນກັນ.

ລຽບແມນາ້ໍ ຢາງຊີກຽງລົງໃຕ, ພວກເຮົາໄດມາຮອດ

ນະຄອນອູຮັ້ນ(Wuhan) ແຂວງຫູເປີຍ(Hubei). ຕັ້ງ

ແຕບູຮານມານັ້ນ ບອນນີ້ກແມນບອນ “ໃຈກ ໍ າງຈະລາ

ຈອນຂອງເກົ້າແຂວງ(ສະແດງເຖິງເສັ້ນທາງທີ່ຊອດຫາ

10

9exkrkvjko | 占芭阅读

第13页

ກັນທຸກເສັ້ນທຸກສາຍ)”, ສິນຄາຈາກຫຼາຍແຫງກໍລວນ

ແຕຕອງມາຜານອູຮັ້ນແລວເຄື່ອນຍາຍໄປແຕລະແຫງ

ທົ່ວປະເທດຈີນ. ອູຮັ້ນໃນຍຸກປັດຈຸບັນນີ້, ບ່ພຽງແຕຈະ ໍ

ເປັນ “ໃຈກາງຈະລາຈອນຂອງເກົ້າແຂວງ” ເທົ່ານັ້ນ.

ໃນຖານະທີ່ເປັນຂອດໃຈກາງຈະລາຈອນທາງນາ້ໍ -ທາງ

ບົກ-ທາງອາກາດ ແລະ ໃຈກາງຂົນສົ່ງທາງເຮືອຕອນ

ກາງແມນໍ້າຢາງຊີກຽງທີ່ໃຫຍສຸດຢູພາຍໃນປະເທດຈີນ

ນັ້ນ, ອູຮັ້ນມີບົດບາດທີ່ເປັນເອກະລັກພິເສດຄື: “ຫຼາຍສຸດ

ກພຽງແຕຂ ໍ າມຜານສອງແຂວງກສໍ າມາດໄປຮອດເຂດ

ແຂວງໃດໜຶ່ງທົ່ວປະເທດໄດ”, ຕາໜາງທາງລົດໄຟ

ຄວາມໄວສູງຂອງອູຮັ້ນແຜປົກຄຸມເອົາກາຍເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ

ປະເທດຈີນ, ແລະ ກເປັນຕົວເມືອງໜຶ່ງດຽວຢູເຂດພ ໍ າກ

ກາງຂອງຈີນທີ່ສາມາດເດີນທາງດວຍການບິນໂດຍກົງ

ໄປຮອດ 5 ທະວີບໃນທົ່ວໂລກໄດເຊັ່ນກັນ.

ສຸດທາຍ, ພວກເຮົາມາຮອດນະຄອນແຫງແຟຊັນກໍ

ຄື ນະຄອນຊຽງໄຮ(Shanghai). ນັບແຕບລິສັດເຄື່ອງນຸງ ໍ

ແຟຊັນຜູຍິງ “ຢູນສາງ(Yunshang)” ທີ່ເປັນມືອາຊີບ

ແຫງທໍາອິດກໍາເນີດຂຶ້ນມາ, ຮອດນາງແບບວາລະສານ

ຊຽງໄຮຍຸກເກົ່າທີ່ນຸງຊຸດກີເຜົາສະໄຕເມືອງນອກທີ່ໄດ

ຕໍ່ເຕີມກິ່ນອາຍເອີຣົບອາເມລິກາເຂົ້າໄປ, ແລວຈົນມາ

ຮອດໂສງຂາບານທີ່ຍອດນິຍົມ, ແລະ ພວກຜູດີຕິດເທຣນ

ທັງຫຼາຍຢູຕາມທອງຖະໜົນວາຍຖານ(The Bund) ຕອນ

ນີ້, ເກືອບຮອຍປີມານີ້, ບ່ມີຍໍ າມໃດທີ່ຊຽງໄຮຈະບ່ນໍ ໍາໜາ

ກະແສສີສັນແຟຊັນຂອງທົ່ວປະເທດຈີນ. ນະຄອນດັ່ງ

ກາວນີ້ ມີທັງລົດນິຍົມຝັ່ງຕາເວັນອອກ ແລະ ທໍານຽມສີ

ສັນເອີຣົບປົນຢູນໍາກັນ, ພວມຫວານມົນສະເໜທີ່ບ່ເຄີຍມີ ໍ

ມາກອນນັ້ນ ຕູມສຸມສາຍຕາຂອງທົ່ວໂລກໄວ.

ຈົງກິ່ງ, ອູຮັ້ນ, ຊຽງໄຮ, ນະຄອນຕົວແທນສາມນະ

ຄອນຢູລ້ອງເທິງ, ກາງ, ລຸມແມນໍ້າຢາງຊີກຽງນີ້ ພວມ

ອາໄສ ຄອງນໍ້າເງິນຄໍາແມນໍ້າຢາງຊີກຽງສາຍນີ້ເປັນ

ບອນອີງອາໄສ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນໃຈກາງ,

ເຊື່ອມ 3 ກຸມຕົວເມືອງໃຫຍໃສກັນ, ຊຸກຍູແລວເສດຖະ

ກິດແມນາ້ໍ ຢາງຊີກຽງໃຫບັນລຸເຖິງ ການພັດທະນາຄວບຄູ

ຮູບ ① ທາເຮືອເສົາທຽນເມິນ ນະຄອນຈົງກິ່ງ

图① 重庆朝天门码头 CFP 图

ຮູບ ② ທິວທັດແສງຕາເວັນຍາມຄອຍຄາ່ໍ ໃນສອງຝັ່ງແມນາ້ໍ ຢາງຊີ

ກຽງທີ່ນະຄອນອູຮັ້ນແຂວງຫູເປີຍ

图② 湖北省武汉市长江两岸晚霞风景 CFP 图

vtmy[kpI6[rk[

9exkrkvjko | 占芭阅读

11

第14页

ປະສານລ້ອງເທິງ-ກາງ-ລຸມແມນາ້ໍ , ເຮັດໃຫ “ເສດຖະກິດ

ຂົງເຂດ” ປຽນເປັນ “ເສດຖະກິດເຂດລ້ອງແມນາ້ໍ ”, ໃນປີ

2021, ທາເຮືອຍອຍຢູແມນາ້ໍ ຢາງຊີກຽງບັນລຸເປົ້າໝາຍ

ເກັບຖາຍສິນຄາປະລິມານເກີນ 3,5 ຕື້ໂຕນ, ຍັງຕິດອັນ

ດັບທໍາອິດຂອງໂລກ ສໍາລັບແມນາ້ໍ ພາຍໃນປະເທດ.

ໄປຄຽງຄູກັບການຫັນປຽນຮູບແບບຂອງເສດຖະ

ກິດຈີນ, ນອກຈາກການຂົນສົ່ງທາງເຮືອທີ່ຈະເລີນຮຸງ

ເຮືອງແລວ, ທາແຮງຂອງການຂັບເຄື່ອນດ້ວຍການປະ

ດິດສ້າງໃໝ່(Innovation-Driven) ການພັດທະນາ

ແລວເສດຖະກິດແມນາ້ໍ ຢາງຊີກຽງນັບມື້ນັບພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ.

ແຂວງກຸຍໂຈວ(Guizhou)ອາໄສຊັບພະຍາກອນໄຟ

ຟາພະລັງງານນາ້ໍ ຕົກທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ພັດທະນາອຸດສາ

ຫະກໍາຂ້ມູນໃຫຍ; “ຮອມແສງ” ອູຮັ້ນ ເລີ່ມກ ໍ າວຈາກ

ສາຍໃຍແກ້ວໜຶ່ງສາຍ, ພັດທະນາມາເປັນແຫຼງອຸດສາ

ຫະກໍາການຜະລິດໂຟໂຕອີເລັກຕຼົງ(Photoelectron)

ທົ່ວປະເທດ, ສະເພາະແຕສາຍໃຍແກ້ວ ແລະ ສາຍໃຍ

ແກ້ວ-ເຄເບິນ(Optical Fiber Cable) ກກວມເອົ ໍ າສວນ

ແບງຕະຫຼາດ 25% ຂອງທົ່ວໂລກແລວ; ມາວສ ທີ່ “ຟັງ

ເຂົ້າໃຈ” ຄໍາເວົ້າ, ໂນດບຸກບັນທຶກໂດຍໄວສໍາລັບກອງ

ປະຊຸມ(QuickNote) ທີ່ສາມາດສົ່ງຄໍາແປພອມສຽງ,

ຣີໂມດໂທລະພາບທີ່ “ເຂົ້າໃຈ” ພາສາທອງຖິ່ນໄດ, ປີ

ອາໂນ(Piano) ອັດສະລິຍະທີ່ປະເມີນຄວາມສາມາດ

ນັກດົນຕີ ພອມທັງສອນອອນລາຍໄດ, ຫຸນຍົນທີ່ສາ

ມາດເບິ່ງແຍງຫຼິ້ນນໍາເດັກນອຍໄດ, ຜະລິດຕະພັນອັດ

ສະລິຍະທີ່ພຽງແຕອາໄສ “ສຽງ” ກສໍ າມາດຄວບຄຸມນໍາ

ໃຊໄດແນວນີ້, ໃນ “ຮອມສຽງປະເທດຈີນ” ທີ່ຕັ້ງຢູເຂດ

ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳໄຮເທັກ(High-Tech Industrial

Development Zone) ຂອງນະຄອນເຫີເຝີຍ(Hefei)

ແຂວງອານຮຸຍ(Anhui) ເຫັນຢູທຸກບອນ... ແຕລະນະ

ຄອນ ແຕລະແຂວງທີ່ລຽບຕາມແມນາ້ໍ ຕາງກຍຶດໝັ້ນກ ໍ ານ

ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍການປະດິດສ້າງໃໝ, ການຂະຫຍາຍຕົວ

ຢາງໄວວາຂອງກຸມກອນທາແຮງອຸດສາຫະກໍາການຜະ

ລິດທີ່ມີກໍາລັງແຮງຊວງເສັງ, ມີຜົນສະທອນງວດໜຶ່ງກໍ

ເປັນເວທີສານຝັນໃຫແກຜູສາງວຽກສາງງານເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຕາແສງນອຍແຫງຄວາມຝັນທີ່ແຂວງເຈີ້ຈຽງ(Zhe

jiang)ເປັນຜູລິເລີ່ມກໍ່ສາງຂຶ້ນໃນປີ 2015 ຢູສູນວິທະ

ຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີອະນາຄົດທີ່ນະຄອນຫາງໂຈວ

(Hangzhou) ນັ້ນແມນຕົວແທນຂອງຍຸກສະໄໝການ

ປະດິດສ້າງໃໝ່ ແລະ ການສ້າງທຸລະກິດໃໝ່. ເດືອນ

ພະຈິກ 2019, ສູນປະດິດສາງໃໝຊຽງໄຮ-ຫາງໂຈວ

ຂອງຕາແສງນອຍແຫງຄວາມຝັນໄດມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ

ນະຄອນຊຽງໄຮ, ປີກາຍນີ້, ທີມງານບໍລິສັດໄຖຊວງ

ຊິ່ງເຂົ້າມາປະຈໍາຢູທີ່ນີ້. ທານ ຫານເຈີຢາວ(Han Zeyao)

ຜູກ່ຕັ້ງຮວມ ທັງເປັນ CTO (ເຈົ້ ໍ າໜາທີ່ເຕັກນິກເບີໜຶ່ງ)

ຂອງບລິສັດໄຖຊວງຊິ່ງ(TAISTAR) ແມນຜູສ ໍ າງງານ

ສານຝັນຢູເຂດສາມຫຼຽມແມນາ້ໍ ຢາງຊີກຽງຄົນໜຶ່ງ. “ໜຶ່ງ

ປີມານີ້, ຫາງໂຈວແມນໜຶ່ງໃນຕົວເມືອງທີ່ຂອຍໄປຫຼາຍ

12

9exkrkvjko | 占芭阅读

第15页

ກວາໝູ ຍົກເວັ້ນແຕນະຄອນຊຽງໄຮ”.ລາວເວົ້າວາ:

ເລີ່ມກາວຈາກເຂດສາມຫຼຽມຢາງຊີກຽງ, ບໍລິສັດໄຖ

ຊວງຊິ່ງ ຫວັງວາຈະສາມາດອາໄສສາງການສຶກສາ

ໃໝ, ເພື່ອຍົກສູງຄວາມສົນໃຈຂອງລູກຫຼານຕໍ່ອັດສະ

ລິຍະປັນຍາປະດິດ, ບໍາລຸງກໍ່ສາງບຸກຄະລາກອນອັດ

ສະລິຍະປັນຍາປະດິດໃຫຫຼາຍຂຶ້ນ. ສອງປີມານີ້, ຜູສາງ

ງານຢູເຂດສາມຫຼຽມຢາງຊີກຽງຫຼາຍຄົນອາໄສກໍາລັງ

ແຮງຂອງຄວາມຝັນ, ກາວໄປຂາງໜາ—ປັດຈຸບັນ, ອັດ

ຕາການເຂົ້າມາປະຈໍາຢູສູນປະດິດສາງສິ່ງໃໝ ຊຽງໄຮຫາງໂຈວ ຂອງຕາແສງນອຍແຫງຄວາມຝັນແມນ 85%,

ພະນັກງານຄົ້ນຄວາພັດທະນາມີເກີນ 200 ຄົນ, ໄດດຶງ

ເອົາ 13 ໂຄງການເຕັມໂຕຂອງສູນວິທະຍາສາດເຕັກ

ໂນໂລຊີອະນາຄົດຫາງໂຈວເຂົ້າມາ.

ການລວມຕົວຂອງບຸກຄະລາກອນໜຸມທັງຫຼາຍ,

ເປັນການເພີ່ມເສີມພະລັງໃຫແກການພັດທະນາຂອງ

ແລວເສດຖະກິດແມນາ້ໍ ຢາງຊີກຽງ, ແມນາ້ໍ ຢາງຊີກຽງໃນ

ວັນນີ້ຍັງຄົງຄຶກຄັກຄືກັບຄົນໜຸມນອຍຢູ, ພວມສາງຄວາມ

ມະຫັດສະຈັນຂອງແມນາ້ໍ ລໍາເຊໃນອະນາຄົດຢູ.

ຮູບ ① ການໂຄສະນາຂອງນະຄອນຊຽງໄຮ ໃນຊຸມປີ 30 ສະຕະ

ວັດທີ 20

图① 20世纪30年代上海的广告 CFP 图

ຮູບ ② ການໂຊເຄື່ອງນຸ່ງໃນງານປິດງານສັບປະດາແຟຊັນຊຽງໄຮ

ລະດູບານໃໝ່ ແລະ ລະດູຮ້ອນ 2023

图② 2023春夏上海时装周闭幕秀 CFP 图

ຮູບ ③ ພະນັກງານແນະນຳຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍການແພດແບບອັດສະລິ

ຍະທີ່ຮັບໂທລະສັບໄດ້

图③ 工作人员在介绍智医助理电话机器人 新华社 图

ຮູບ ④ ທິວທັດຄາ່ໍ ຄືນຢູ່ຕາແສງນອຍແຫງຄວາມຝັນທີ່ນະຄອນຫາງ

ໂຈວແຂວງເຈີ້ຈຽງ

图④ 浙江省杭州市梦想小镇夜景 CFP 图

vtmy[kpI6[rk[

本刊综合

9exkrkvjko | 占芭阅读

13

第16页

ນະຄອນຕົ່ງຢິງ(Dongying)ແຂວງຊານຕົງ(Shandong) ແມນບອນທີ່ແມນໍ້າເຫຼືອງໄຫຼປອງໃສທະເລ.

ບອນນີ້ເປັນບອນຢືນຢັນວາ ແມນໍ້າເຫຼືອງພົບນັດຕາມ

ກໍານົດ ຕ່ເນື່ອງກັນ 23 ປີ. ໍ

ເຄີຍມີ, ຍອນແມນໍ້າເຫຼືອງຂາດສາຍ, ບອນນີ້ຍັງ

ແມນທິວທັດອີກບອນໜຶ່ງ. ແຕປີ 1972 ຮອດປີ 1999,

ໃນລະຫວາງ 28 ປີ ແມນໍ້າເຫຼືອງຕອນລຸມບົກແຫງ

ຂາດສາຍ 22 ປີ, ໃນເວລາທີ່ນໍ້າຂາດສາຍ ໜັກໜວງ

ທີ່ສຸດນັ້ນ, ຄວາມຍາວຫາງຈາກປາກທະເລຍາວຮອດ

704 ກິໂລແມັດ. ນໍ້າຂາດສາຍເຄີຍເຮັດໃຫ ລະບົບນິ

ເວດແມນາ້ໍ ເຫຼືອງປະເຊີນຄວາມພິນາດ ແລະ ລົ້ມເຫຼວ

ໃນໄລຍະໃດໜຶ່ງ, ເນື້ອທີ່ດິນຊຸ່ມຫຽວແຫງ, ການຜະ

ລິດ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໄດຮັບຜົນ

黄河 : 治水惠民,岁岁安澜

c,johegs]nv'G

xq;cx'ohegrnjvxt3spfx;'-qoF lts'q[l5d8ts]vfg;]k

ກະທົບຢາງຮາຍແຮງ. ວາງແຜນເອກະພາບໃຊນໍ້າໃນ

ເຂດລ້ອງແມນາ້ໍ ເຫຼືອງ, ເຊິ່ງກໄດກ ໍ າຍເປັນມາດຕະການ

ທີ່ຕອງປະຕິບັດໃນສະຖານະການຕອນນັ້ນ, ວັນທີ 1

ມີນາ 1999, ຄໍາສັ່ງຊີ້ນໍາສັບຊອນປະລິມານນາ້ໍ ສະບັບ

ທີໜຶ່ງ, ເລີ່ມອອກມາຈາກຄະນະກໍາມະການຊົນລະປະ

ທານແມນໍ້າເຫຼືອງຢູທີ່ນະຄອນເຈີ້ງໂຈວ(Zhengzhou)

ແຂວງເຫີນານ(Henan). ຈາກນັ້ນ 10 ມື້, ວັນທີ 3 ມີ

ນາ ທົ່ວສາຍນໍ້າເຫຼືອງຟື້ນຄືນສູການໄຫຼລິນຕາມເຄີຍ,

ສະຖານີອຸທົກກະສາດເມືອງລີ້ຈິງ(Lijin) ໄດຕອນຮັບນາ້ໍ

ເຫຼືອງທີ່ພັດພາກໄປດົນນານຄືນມາ.

ຍາຍນາ້ໍ ເປັນພຽງບົດຄວາມບົດໜຶ່ງທີ່ຮັກສາປົວແປງ

ແມນາ້ໍ ເຫຼືອງ.

ການດໍາເນີນໂຄງການຊົນລະປະທານຕ່ເນື່ອງຢູອ ໍ າງ

14

9exkrkvjko | 占芭阅读

第17页

ເກັບນໍ້າສຽວລາງຕີ(Xiaolangdi)ເຂດເມິ້ງຈິ່ນ(Mengjin)

ນະຄອນໂລຢາງ(Luoyang) ແຂວງເຫີນານ, ເປັນການ

ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດານນິເວດໃນການປອງກັນ

ນາ້ໍ ຖວມ, ການສະໜອງນາ້ໍ ຢູຂອບເຂດຕອນລຸມແມນາ້ໍ

ເຫຼືອງໄດເປັນຢາງດີ. ເຂດລ້ອງຄອງນໍ້າຈິວຢວນຢູນະ

ຄອນຢູຫຼິນ(Yulin) ແຂວງສານສີ່(Shaanxi)ໄດກ່ສ ໍ າງ

ຝາຍນໍ້າລົ້ນຂຶ້ນ, ບໍ່ພຽງແຕກັນປານຕົມຊາຍ, ກັກນໍ້າ

ໃສຄາງໄວເທົ່ານັ້ນ, ຂີ້ຕົມເປັນຊັ້ນໆຢູຕໍ່ໜາຝາຍ ຍັງ

ຄອຍໆຂອນເປັນໄຮນາຢາງດີ, ສາມາດດໍາເນີນການ

ປູກຫຍາປູກພືດແບບສັບປຽນກັນ, ແລະ ສາມາດປູກ

ປາເສດຖະກິດໄດ...

ທານ ຈູເຊົ່າ(Zhu Chao) ປີນີ້ມີອາຍຸ 43 ປີ ແລະ

ລາວກໍໄດກິ້ງເກຶອກລີເລືອນໍາແມນໍ້າເຫຼືອງມາໄດ 43

ປີແລວ, ນອນໝູນສຽງນໍ້າເຫຼືອງເຂົ້າຫຼັບເຂົ້າຝັນ, ນີ້

ແມນຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງ

ເດັກນອຍແຄມຝັ່ງແມນາ້ໍ ເຫຼືອງ. ແລວຄວາມພາກພູມ

ໃຈອັນນີ້ມັນໄດສືບສານມາຫຼາຍເຊັ່ນຄົນແລວ: ປູຂອງ

ທ່ານ ຈູເຊົ່າຕອນເພິ່ນຍັງໜຸ່ມນອຍແມນເຮັດວຽກສໍາ

ຫຼວດທລະນີສ ໍ າດ, ເຂົາເຈົ້າບັນທຶກທລະນີສັນຖ ໍ ານລຽບ

ແມນາ້ໍ ເຫຼືອງ, ແຕມແຜນທີ່, ໝາຍເຄື່ອງໝາຍ. ພ່ຂອງ ໍ

ທ່ານ ຈູເຊົ່າ ກໍເຄີຍເຂົ້າຮວມການກໍ່ສາງໂຄງການຊົນ

ລະປະທານຂະໜາດໃຫຍຂອງສຽວລາງຕີ ແລະ ວານເຈຍ

ໄຈ້(Wanjiazhai) ເປັນຕົ້ນ, ແລະ ກໍເຄີຍໄປດໍາເນີນ

ການກໍ່ສາງວິສະວະກໍາຄອງນໍ້າຫຼາຍແຫງຢູແຂວງຊານ

ຕົງ(Shandong), ແຂວງຊານຊີ(Shanxi) ແລະ ແຂວງ

ສານສີ່ເຊັ່ນດຽວກັນ. ທ່ານ ຈູເຊົ່າ ເລົ່າວາ: “ເສັ້ນທາງເຫຼົ່າ

ນີ້ທີ່ພວກເຮົາຍາງຢູດຽວນີ້, ຕົ້ນໄມຢູຕາມຂາງທາງເຫຼົ່າ

ນີ້ ລວນແຕແມນພວກເພິ່ນດູດມາຈາກດິນຊາຍດວຍ

ຄວາມລໍາບາກກາກກຳ.”

ປົວແປງແມນາ້ໍ ເຫຼືອງດວຍວິທະຍາສາດ, ແມນການ

ສະແຫວງຫາຂອງຊາວຝັ່ງແມນາ້ໍ ເຫຼືອງໃນຍຸກໃໝ. ເດືອນ

ຕຸລາ 2021, ຫອງທົດລອງແມນາ້ໍ ເຫຼືອງເປີດປາຍສາງ

ຕັ້ງສໍາເລັດ, ເບື້ອງຕົ້ນສາງເປັນເຄື່ອງຈໍາລອງແມນໍ້າ

ເຫຼືອງ(Yellow River Simulator) ແລະ ແມນາ້ໍ ເຫຼືອງຝາ

ຮູບ ① ນະຄອນໂລຢາງແຂວງເຫີນານ, ແສງຕາເວັນຍາມຄອຍຄາ່ໍ

ສະທອນແສງຢູເທິງແມນາ້ໍ ເຫຼືອງ

图① 河南省洛阳市,日落霞光映照黄河 CFP 图

ຮູບ ② ຕົ້ນ Suaeda Heteroptera ໃນເຂດສາມຫຼຽມແມນາ້ໍ ເຫຼືອງ

ເຂດສະຫງວນທຳມະຊາດລະດັບຊາດໄດເຂົ້າສູລະດູການເຕີບໃຫຍດີ

图② 黄河三角洲国家级自然保护区内的翅碱蓬进入生长旺季

CFP 图

vtmy[kpI6[rk[

15

9exkrkvjko | 占芭阅读

第18页

ແຝດດີຈີຕອນ(Digital Twin Yellow River), ສາມາດ

ຊວຍໃຫຄົນທັງຫຼາຍປະຕິບັດຕາມກົດເກນຂອງການ

ພັດທະນາ ແລະ ການປະດິດສາງໃໝ່ແບບສາຍຕອງ

ໂສຄົບຖວນດວຍວິທະຍາສາດ-ເຕັກນິກ-ອຸດສາຫະ

ກໍາການຜະລິດ-ການປະຍຸກ, ຊຸກຍູໝາກຜົນການຄົ້ນ

ຄວາຫັນປຽນເປັນເສດຖະກິດການບໍລິການຕົວຈິງຢູ

ກັບທີ່.

ການປຽນແປງຂອງແມນໍ້າເຫຼືອງ, ເຮັດໃຫຜູຄົນທີ່

ອາໄສຢູລຽບຝັ່ງຮູສຶກໄດຢາງເລິກເຊິ່ງ.

“ຢູບານເຮົາ, ມີປາຕົກລົງຈາກຕົ້ນໄມ!” , ທານ ຫວັງ

ຈີກຸຍ(Wang Jigui) ຫົວໜາ ຟາມປ່າໄມ້ກວາງຜິງ

(Guangping) ເຂດສືຜິງ(Chiping) ນະຄອນຫຼຽວເສິງ

(Liaocheng) ແຂວງຊານຕົງເວົ້າດວຍຄວາມມວນຊື່ນ

ວາ: ເດືອນພຶດສະພາ ທຸກໆປີ ເປັນຊວງລະດູການເຕົ້າ

ໂຮມ ແລະ ແຜພັນຂອງນົກຢູຟາມປ່າໄມ້ກວາງຜິງ, ຢູ

ເທິງຕົ້ນໄມຕຶບໜາມີຮັງນົກຢາຍຊອນກັນຢູນັບບ່ຖວນ, ໍ

ແມນົກຄາບປາຈາກໜອງນາ້ໍ ໃກຄຽງມາປອນນົກນອຍ,

ບາງເທື່ອກໍມີປາຕົກມາຈາກຕົ້ນໄມ. ທານ ຫວັງຈີກຸຍ

ແນະນໍາວາ: ບອນນີ້ເຄີຍເກີດປາກົດການຂີ້ດິນປຽນສະ

ພາບກາຍເປັນຂີ້ຊາຍໜັກໜວງຂະໜາດ, ຜານການ

ປູກຕົ້ນໄມສາງປາມາຫຼາຍປີ, ໃນທີ່ສຸດໄດກ່ຕົວເປັນສະ ໍ

ພາບແວດລອມນິເວດດິນຊຸ່ມເປັນເອກະລັກພິເສດ,

ດຽວນີ້ ໃນແຕລະປີມີນົກຫຼາຍກວາສິບພັນໂຕ ມາພັກ

ອາໄສເກີດແມແຜລູກຢູນີ້.

ຢູເຂດຫົດຖອກ ຕາຢູຕູ(Dayudu) ເມືອງຣຸຍເສິງ

(Ruicheng) ນະຄອນຢຸນເສິງ(Yuncheng) ແຂວງ

ຊານຊີ, ທໍ່ນໍ້າເປັນປຸມເປັນແລວເລືອໄຕຢູເນີນຄອຍ

ດິນເຫຼືອງສູງຂອງຄອງນາ້ໍ ເລິກຊັນ, ຫົດຖອກໃສໄຮນາ

5 ແສນປາຍມູ້(1 ມູ້ປະມານ 667 ຕາແມັດ). ຜານ

ການຍົກສູງອັດຕາຊົມໃຊນໍ້າຊົນລະປະທານຢາງມີປະ

ສິດທິພາບ, ດິນນາ 1000 ປາຍມູ້ຂອງຄອບຄົວ ນາງ

ຫູທຽນນີ(Hu Tianni) ທີ່ເປັນຄອບຄົວປູກສະບຽງລາຍ

ໃຫຍຢູເມືອງຣຸຍເສິງນີ້ ແມນສາມາດ “ກິນ” ນໍ້າເຫຼືອງ

ໄດແລວ. ໃນ ປີ 1993, ນາງ ຫູທຽນນີ ໄດຮັບເໝົາທີ່

ດິນ 20 ປາຍມູ້, ໃນໄລຍະເວລາໃຊນາ້ໍ ເລັ່ງດວນ ແມນ

ຕອງໄດແບກປໍ້ານໍ້າໄປແຄມແມນໍ້າເຫຼືອງເພື່ອສູບນໍ້າ

ທັງເວັນທັງຄືນ, ຫົດນາເທື່ອໜຶ່ງ ວາໜອຍກໍຕອງສິບ

ກວາມື້. ທຸກມື້ນີ້ ແມນໃຊອຸປະກອນພົ່ນນໍ້າຫົດແລວ,

ສວນເຂົ້າບາເລ 1000 ປາຍມູ້ຂອງຄອບຄົວ ນາງ ຫູ

ທຽນນີສາມາດປະຢັດນາ້ໍ ໄດ 4,8 ແສນແມັດກອນ, ປະ

9exkrkvjko | 占芭阅读

16

第19页

ຢັດເງິນໄດຕັ້ງວາ 1,6 ແສນຢວນ, ໄດເຮັດແນວມັນຄຸມ

ຄາແບບນີ້, ນາງ ຫູທຽນນີຍິ່ງມີເຫື່ອແຮງພໍສົມຄວນ,

ອຸປະກອນພົ່ນນໍ້າ, ເຊັ່ນເຊີ້(sensor), ອິນເຕີເນັດສັບ

ພະສິ່ງ(Internet of Things) ແລະອື່ນໆ ທີ່ເປັນເຕັກ

ນິກໃໝແມນນໍາເຂົ້າມາບໍ່ຂາດ. “ນໍ້າໃນແມນໍ້າເຫຼືອງ

ນັ້ນຫາຍາກ, ຕອງຄິດໄລລະອຽດຖີ່ຖວນ, ໃຊໃຫດີ, ຈຶ່ງ

ຈະສາມາດທັງພັດທະນາ ທັງຮັກສາ, ແລະ ພັດທະນາ

ໃຫໄດກວາເກົ່າໂດຍຜານການຮັກສາ”, ແນມເບິ່ງຈາກ

ຫົວນາຮອດບອນແຫຼງນໍ້າ, ເຕັກນິກປະຢັດນໍ້າຄອຍໆ

ປົກຄຸມໄປແຕລະຂອດເທື່ອລະກາວ, ອະນາຄົດຂອງ

ນາງ ຫູທຽນ ນີແມນເຕັມໄປດວຍຄວາມຫວັງ.

ໃນເມື່ອກອນ, ປະຊາຊົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູເທິງຜືນ

ດິນຍາກໄຮຂອບເຂດພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດຈີນ

ເຄີຍເອົາໜັງແກະມາສູບລົມໃສເຮັດເປັນ “ເຮືອແພ” ທີ່

ສາມາດໃຫມັນລອຍຟູຢູໜານໍ້າໄດ, ເພື່ອຈະຂາມແມ

ນໍ້າເຫຼືອງ, ຮອງເພງທໍານອງສູງສຸດ ພອມທັງຕໍ່ສູກັບ

ສາຍນາ້ໍ ທີ່ຂຸນມົວ, ນັ້ນແມນຄວາມຊົງຈໍາຂອງຫຼາຍເຊັ່ນ

ຄົນທີ່ມີຕໍ່ແມນໍ້າເຫຼືອງ; ຮອດມື້ນີ້, ໄປຄຽງຄູກັບການ

ພັດທະນາການກໍ່ສາງພື້ນຖານໂຄງລາງຂອງຈີນ, ຂົວ

ຂາມແມນາ້ໍ ເຫຼືອງນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຮືອແພໜັງແກະ

ໄດກາຍເປັນມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາທີ່ບໍ່ແມນວັດ

ຖຸຂອງຫຼາຍເມືອງຫຼາຍແຂວງໄປແລວ, ເປັນການຢືນ

ຢັນຕ່ກໍ ານປັບປຽນຂອງສອງຝັ່ງແມນາ້ໍ ເຫຼືອງ, ພາຍຫຼັງ

ທີ່ໄດຮັກສາປົວແປງຢາງມີປະສິດທິຜົນແລວ ແມນໍ້າ

ເຫຼືອງໄດກາຍເປັນແມນໍ້າສຸກສັນທີ່ສາງຄວາມຜາສຸກ

ໃຫແກປະຊາຊົນ.

ຮູບ ① ສະພາບການລະບາຍນາ້ໍ ຂອງອາງເກັບນາ້ໍ ສຽວລາງຕີ ເຂດ

ເມິ້ງຈິ່ນນະຄອນໂລຢາງແຂວງເຫີນານ

图① 河南省洛阳市孟津区小浪底水库泄洪场景 CFP 图

ຮູບ ② ນົກຫານປາກຳລັງຫຼິ້ນນຳຢູທີ່ຟາມປາໄມກວາງຜິງນະຄອນ

ຫຼຽວເສິງ ແຂວງຊານຕົງ

图② 山东省聊城市广平林场内的大雁在水中嬉戏 CFP 图

ຮູບ ③ ສວນອຸທິຍານທໍລະນີດິນເຫຼືອງ ຢູທີ່ຕາແສງມ່າຮວງລຽງ

(Mahuangliang) ນະຄອນຢູຫຼິນແຂວງສານສີ່

图③ 陕西省榆林市麻黄梁黄土地质公园 CFP 图

vtmy[kpI6[rk[

本刊综合

17

9exkrkvjko | 占芭阅读

第20页

ຕັ້ງແຕບູຮານນະການມາ, ແມນາ້ໍ ລໍາເຊລວນແຕເປັນສາຍເລືອດແຫງແຜນດິນໃຫຍ, ມັນໄປ

ຄຽງຄູກັບການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ການແຜພັນຂອງຊີວິດ, ໄດບໍາລຸງຫຼ່ລຽງຊີວິດ ແລະ ອະລິຍະທ ໍ ໍາ.

ຄວາມຈະເລີນຮຸງເຮືອງຂອງແມນາ້ໍ ລໍາເຊ ສະທອນໃຫເຫັນເຖິງຄວາມຈະເລີນຮຸງເຮືອງແຫງຍຸກ

ສະໄໝ. ປັດຈຸບັນນີ້, ສາຍນໍ້າຍັງຄົງໄຫຼນອງໄປໜາ, ເຊິ່ງໄດໃຫພະລັງ ແລະ ຄວາມຫວັງແກຜູ

ຄົນ, ຍິ່ງໄປກວານັ້ນ ,ແມນໄດໃຫກໍາລັງຢາງຕ່ເນື່ອງແກຄວ ໍ າມກາວໜາຂອງຍຸກສະໄໝ. ໃນສະ

ບັບນີ້ ວາລະສານ “ຈໍາປາ” ທີ່ຂຶ້ນກັບສູນການສື່ສານສາກົນພາກພື້ນອາຊີໃຕ-ອາຊີຕາເວັນອອກ

ສຽງໃຕແຂວງຢຸນນານ ຈະພາທານໄປ “ທຽວຊົມ” ແມນາ້ໍ ລໍາເຊຂອງປະເທດຈີນ.

18

9exkrkvjko | 占芭阅读

第21页

ປີ 2021 ເຖິງເດືອນພຶດສະພ

າປີນີ້, ວິສ

າຫະກິດລົງທຶນໂດຍກົງຈ

າກຕ

າງປະ

ເທດທີ່ສ

າງຕັ້ງໃໝຂອງແຂວງກວ

າງຕຸງ(Guangdong) ມີ 20867 ແຫງ, ທຶນຕ

ປະເທດທີ່ນໍາໃຊຕົວຈິງແມນ 38885 ລ

ານໂດລ

າສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ ນັບແຕເດືອນ

ມັງກອນເຖິງເດືອນພຶດສະພ

າ 2022, ທຶນຕ

າງປະເທດທີ່ນໍາໃຊຕົວຈິງຂອງນະຄອນ

ກວ

າງໂຈວ ແມນ 4258 ລ

ານໂດລ

າສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 12,7%; ໃນປີ 2022 ທຶນ

ຕ

າງປະເທດທີ່ນໍາໃຊຕົວຈິງຂອງນະຄອນເຊິນເຈິ້ນ(Shenzhen)ເກີນ 3,9 ຕື້ໂດລ

ສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼ

າຍກວ

າ 24% ທຽບໃສໄລຍະດຽວກັນໃນປີຜ

ານມ

າ. ໃນທຸກ

ມື້ນີ້ ເຂດອ

າວໃຫຍກວ

າງຕຸງ-ຮົງກົງ-ມ

າວ ກໍາລັງເລັ່ງລັດກ

ານກ່ສ ໍ

າງ, ເສີມສ

າງກໍາ

ລັງໃໝໃຫແກກ

ານພັດທະນ

າຂອງພ

າກພື້ນ.

珠江ແມນ

້ໍ ຈູຈຽງ(Zhujiang River)

ເນື້ອທີ່ລວມຂອງລອງແມນໍ້

າລິມແມນ 1,02 ລ

ານຕ

າແມັດ,

ເນື້ອທີ່ເຂດຊົນລະປະທ

ານແມນ 18,831 ລ

ານມູ(1 ມູ ປະມ

ານ 667

າແມັດ), ໃນນັ້ນ ເນື້ອທີ່ຊົນລະປະທ

ານດິນນ

າແມນ 14,272 ລ

ມູ, ເນື້ອທີ່ຊົນລະປະທ

ານປ

າຫຍ

າທີ່ເຮັດດວຍມະນຸດແມນ 4,559 ລ

ມູ. ລຽບຕ

າມຝັ່ງແມນໍ້

າລິມ ຍັງມີເຂດປ

າຕົ້ນຫູຢ

າງ(Desert Poplar)ທໍາມະຊາດທີ່ມີເນື້ອທີ່ໃຫຍທີ່ສຸດ ມີການແຈກຢາຍໜາແໜນທີ່

ສຸດ ແລະ ຮັກສ

າສະພ

າບກ

ານເຕີບໃຫຍທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກນີ້, ເຊິ່ງກວມ

ເອົ

າຫຼ

າຍກວ

າ 90% ຂອງເນື້ອທີ່ຕົ້ນຫູຢ

າງປ

າປະເທດຈີນ.

塔里木河ແມນ

້ໍ

າລິມ(Tarim River)

本版图片来自于 CFP

19

9exkrkvjko | 占芭阅读

第22页

ປີ 2021 ເຖິງເດືອນພຶດສະພາປີນີ້, ວິສາຫະກິດລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕາງປະ

ເທດທີ່ສາງຕັ້ງໃໝຂອງແຂວງກວາງຕຸງ(Guangdong) ມີ 20867 ແຫງ, ທຶນຕາງ

ປະເທດທີ່ນໍາໃຊຕົວຈິງແມນ 38885 ລານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ ນັບແຕເດືອນ

ມັງກອນເຖິງເດືອນພຶດສະພາ 2022, ທຶນຕາງປະເທດທີ່ນໍາໃຊຕົວຈິງຂອງນະຄອນ

ກວາງໂຈວ ແມນ 4258 ລານໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 12,7%; ໃນປີ 2022 ທຶນ

ຕາງປະເທດທີ່ນໍາໃຊຕົວຈິງຂອງນະຄອນເຊິນເຈິ້ນ(Shenzhen)ເກີນ 3,9 ຕື້ໂດລາ

ສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວາ 24% ທຽບໃສໄລຍະດຽວກັນໃນປີຜານມາ. ໃນທຸກ

ມື້ນີ້ ເຂດອາວໃຫຍກວາງຕຸງ-ຮົງກົງ-ມາກາວ ກໍາລັງເລັ່ງລັດການກ່ສ ໍ າງ, ເສີມສາງກໍາ

ລັງໃໝໃຫແກການພັດທະນາຂອງພາກພື້ນ.

珠江ແມນາ້ໍ ຈູຈຽງ(Zhujiang River)

ເນື້ອທີ່ລວມຂອງລອງແມນໍ້າທາລິມແມນ 1,02 ລານຕາແມັດ,

ເນື້ອທີ່ເຂດຊົນລະປະທານແມນ 18,831 ລານມູ(1 ມູ ປະມານ 667

ຕາແມັດ), ໃນນັ້ນ ເນື້ອທີ່ຊົນລະປະທານດິນນາແມນ 14,272 ລານ

ມູ, ເນື້ອທີ່ຊົນລະປະທານປາຫຍາທີ່ເຮັດດວຍມະນຸດແມນ 4,559 ລານ

ມູ. ລຽບຕາມຝັ່ງແມນໍ້າທາລິມ ຍັງມີເຂດປາຕົ້ນຫູຢາງ(Desert Poplar)ທໍາມະຊາດທີ່ມີເນື້ອທີ່ໃຫຍທີ່ສຸດ ມີການແຈກຢາຍໜາແໜນທີ່

ສຸດ ແລະ ຮັກສາສະພາບການເຕີບໃຫຍທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກນີ້, ເຊິ່ງກວມ

ເອົາຫຼາຍກວາ 90% ຂອງເນື້ອທີ່ຕົ້ນຫູຢາງປາປະເທດຈີນ.

塔里木河ແມນາ້ໍ ທາລິມ(Tarim River)

ເດືອນມັງກອນຫາເດືອນກລະກົດຂອງປີນີ້, ທ ໍ າເຮືອລຽບຕາມເສັ້ນຫຼັກຂອງແມນາ້ໍ ຢາງຊີກຽງໄດສໍາເລັດປະລິມານການຄຽນຖາຍສິນ

ຄາ 2020 ລານໂຕນ, ປະລິມານການຄຽນຖາຍຕູຄອນເທັນເນີ 13,67 ລານຕູມາດຕະຖານ, ປະລິມານການຂົນສົ່ງຕູຄອນເທັນເນີທາງລົດ

ໄຟປະສົມທາງນາ້ໍ ຂອງທາເຮືອໄດສໍາເລັດ 2,17 ແສນຕູມາດຕະຖານ. ຍອດປະລິມານເສດຖະກິດຂອງ 11 ແຂວງ ແລະ ກຳແພງນະຄອນ

ທີ່ລຽບຕາມແມນາ້ໍ ຢາງຊີກຽງ ໄດກວມເອົາ 46,6% ຂອງທົ່ວປະເທດໃນປີ 2021; ອັດຕາການປະກອບສວນຕ່ກໍ ານເຕີບໃຫຍຂອງເສດຖະ

ກິດແຫງຊາດແມນ 50,5% ໃນປີ 2021.

长江 ແມນາ້ໍ ຢາງຊີກຽງ(Yangtze River)

第23页

ຂົງເຂດລອງແມນາ້ໍ ຊົງຮວາກຽງ-ແມນາ້ໍ ຫຼຽວເຮີ(Liaohe River) ແມນຖານແປຮູບການຜະລິດທີ່ສໍາຄັນຂອງປະເທດຊາດໃນດານຕາງໆ

ເຊັ່ນ: ພະລັງງານ, ວັດສະດຸໄມ, ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກໍາເບົາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາໜັກ, ຜະລິດຕະພັນການລຽງສັດ ແລະອື່ນໆ, ມີຊັບພະຍາ

ກອນບ່ແຮທີ່ໄດຜ ໍ ານການສໍາຫຼວດຢາງຊັດເຈນເກືອບຮອຍຊະນິດ, ໃນນັ້ນ ນາ້ໍ ມັນເຊື້ອໄຟ, ຫີນນາ້ໍ ມັນເຊື້ອໄຟ(Oil Shale), ໂບແຣກ(Borax)

ແລະອື່ນໆ ແມນເກືອບຫຼາຍກວາເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງປະເທດຈີນ, ປະລິມານສະສົມຂອງຖານຫີນກວມເອົາປະມານ 10% ຂອງປະລິມານສະສົມຂອງ

ປະເທດຈີນ.

ປະລິມານເຮືອຜານທາງຂອງປະຕູເຮືອສັນຈອນສືສຽວ(Shiqiao Navigation Lock)ທີ່ຕັ້ງ

ຢູນະຄອນຢາງໂຈວ(Yangzhou) ແຂວງຈຽງຊ(Jiangsu) ແມນຫຼາຍກວາ 300 ລານໂຕນເປັນ

ເວລາ 5 ປີລຽນຕິດ, ປະລິມານການສັນຈອນຂອງການຂົນສົ່ງທາງແມນາ້ໍ ຈັດເປັນອັນດັບໜຶ່ງຂອງ

ໂລກ.

“ທາພະລັງງານສີຂຽວ” ນະຄອນຢຽນເຊິງຂອງກຸມບລິສັດນ ໍ າ້ໍ ມັນເຊື້ອໄຟມະຫາສະໝຸດປະເທດຈີນ

(CNOOC) ທີ່ຕັ້ງຢູໃນເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກໍາທາເຮືອປິນຮາຍ(Binhai) ນະຄອນຢຽນເຊິງ ແຂວງຈຽງ

ຊ, ໃນໄລຍະທີໜຶ່ງຂອງໂຄງການ ແມນໄດ້ກໍ່ສາງຖັງບັນຈຸແກັສແຫຼວຂະໜາດໃຫຍຈໍານວນ 20 ແຫງ,

ລວມທັງຖັງບັນຈຸຂະໜາດ 2,2 ແສນແມັດກອນຈໍານວນ 4 ແຫງ ແລະ ຖັງບັນຈຸຂະໜາດ 2,7 ແສນແມັດ

ກອນຈໍານວນ 6 ແຫງ, ປະລິມານບັນຈຸຂອງຖັງທັງໝົດບັນລຸເຖິງ 2,5 ລານແມັດກອນ, ເຊິ່ງເປັນຖານ

ເກັບສະສົມແກັສທໍາມະຊາດທາດແຫຼວທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍທີ່ສຸດພາຍໃນປະເທດຈີນ. ຖາຫາກຄິດໄລ

ຕາມກໍາລັງການບຳບັດ 6 ລານໂຕນຕໍ່ປີ, ແຕລະປີສາມາດຫຼຸດການລະບາຍກາກບອນ 37,64 ລານ

ໂຕນ, ຫຼຸດການລະບາຍໄນໂຕເຈນອົກຊິດ(Nitrogen oxides) 6,68 ແສນໂຕນ, ທຽບເທົ່າກັບການ

ປູກຕົ້ນໄມ 80 ລານຕົ້ນ.

松花江ແມນາ້ໍ ຊົງຮວາກຽງ(Songhua River)

京杭大运河ຄອງນາ້ໍ ໃຫຍກິ່ງຫາງ(Beijing-Hangzhou Grand Canal)

淮河 ແມນາ້ໍ ຮວຍເຮີ(Huai River)

黄河 ແມນາ້ໍ ເຫຼືອງ(Yellow River)

ຈົນເຖິງທາຍປີ 2020, ໃນຂົງເຂດລອງແມນາ້ໍ ເຫຼືອງ ໄດແກໄຂເບື້ອງຕົ້ນກຽວກັບບັນຫາດິນນາ້ໍ ເຊາະເສຍເນື້ອທີ່ 2,524

ແສນກິໂລຕາແມັດ. ນັບຕັ້ງແຕໄດມີການຄວບຄຸມປະລິມານແມນາ້ໍ ເຫຼືອງເປັນເອກະພາບເປັນຕົ້ນມາ, ໄດສະໜອງນາ້ໍ

ໃຫແກລົ່ງລອງແມນໍ້າ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ກຽວຂອງເປັນຈໍານວນສະສົມເກີນ 670 ຕື້ແມັດກອນ. ອັດຕາການຮັກສາດິນ

ນາ້ໍ ໃນຂົງເຂດລອງແມນາ້ໍ ເຫຼືອງ—ປີ 1990: 41,49%; ປີ 1999: 46,33%; ປີ 2020: 66,94%.

第24页

ຂົງເຂດລອງແມນາ້ໍ ຊົງຮວາກຽງ-ແມນາ້ໍ ຫຼຽວເຮີ(Liaohe River) ແມນຖານແປຮູບການຜະລິດທີ່ສໍາຄັນຂອງປະເທດຊາດໃນດານຕາງໆ

ເຊັ່ນ: ພະລັງງານ, ວັດສະດຸໄມ, ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກໍາເບົາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາໜັກ, ຜະລິດຕະພັນການລຽງສັດ ແລະອື່ນໆ, ມີຊັບພະຍາ

ກອນບ່ແຮທີ່ໄດຜ ໍ ານການສໍາຫຼວດຢາງຊັດເຈນເກືອບຮອຍຊະນິດ, ໃນນັ້ນ ນາ້ໍ ມັນເຊື້ອໄຟ, ຫີນນາ້ໍ ມັນເຊື້ອໄຟ(Oil Shale), ໂບແຣກ(Borax)

ແລະອື່ນໆ ແມນເກືອບຫຼາຍກວາເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງປະເທດຈີນ, ປະລິມານສະສົມຂອງຖານຫີນກວມເອົາປະມານ 10% ຂອງປະລິມານສະສົມຂອງ

ປະເທດຈີນ.

ປະລິມານເຮືອຜານທາງຂອງປະຕູເຮືອສັນຈອນສືສຽວ(Shiqiao Navigation Lock)ທີ່ຕັ້ງ

ຢູນະຄອນຢາງໂຈວ(Yangzhou) ແຂວງຈຽງຊ(Jiangsu) ແມນຫຼາຍກວາ 300 ລານໂຕນເປັນ

ເວລາ 5 ປີລຽນຕິດ, ປະລິມານການສັນຈອນຂອງການຂົນສົ່ງທາງແມນາ້ໍ ຈັດເປັນອັນດັບໜຶ່ງຂອງ

ໂລກ.

“ທາພະລັງງານສີຂຽວ” ນະຄອນຢຽນເຊິງຂອງກຸມບລິສັດນ ໍ າ້ໍ ມັນເຊື້ອໄຟມະຫາສະໝຸດປະເທດຈີນ

(CNOOC) ທີ່ຕັ້ງຢູໃນເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກໍາທາເຮືອປິນຮາຍ(Binhai) ນະຄອນຢຽນເຊິງ ແຂວງຈຽງ

ຊ, ໃນໄລຍະທີໜຶ່ງຂອງໂຄງການ ແມນໄດ້ກໍ່ສາງຖັງບັນຈຸແກັສແຫຼວຂະໜາດໃຫຍຈໍານວນ 20 ແຫງ,

ລວມທັງຖັງບັນຈຸຂະໜາດ 2,2 ແສນແມັດກອນຈໍານວນ 4 ແຫງ ແລະ ຖັງບັນຈຸຂະໜາດ 2,7 ແສນແມັດ

ກອນຈໍານວນ 6 ແຫງ, ປະລິມານບັນຈຸຂອງຖັງທັງໝົດບັນລຸເຖິງ 2,5 ລານແມັດກອນ, ເຊິ່ງເປັນຖານ

ເກັບສະສົມແກັສທໍາມະຊາດທາດແຫຼວທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍທີ່ສຸດພາຍໃນປະເທດຈີນ. ຖາຫາກຄິດໄລ

ຕາມກໍາລັງການບຳບັດ 6 ລານໂຕນຕໍ່ປີ, ແຕລະປີສາມາດຫຼຸດການລະບາຍກາກບອນ 37,64 ລານ

ໂຕນ, ຫຼຸດການລະບາຍໄນໂຕເຈນອົກຊິດ(Nitrogen oxides) 6,68 ແສນໂຕນ, ທຽບເທົ່າກັບການ

ປູກຕົ້ນໄມ 80 ລານຕົ້ນ.

松花江ແມນາ້ໍ ຊົງຮວາກຽງ(Songhua River)

京杭大运河ຄອງນາ້ໍ ໃຫຍກິ່ງຫາງ(Beijing-Hangzhou Grand Canal)

淮河 ແມນາ້ໍ ຮວຍເຮີ(Huai River)

地图来源:国家地理信息公共服务平台

(National Platform for Common Geospatial Information Services)

22

9exkrkvjko | 占芭阅读

第25页

CFP 图

从古至今,河流都是大地的动脉,伴随着繁衍与生息,孕育着生

命与文明。江河之兴折射时代之兴。如今,江河依然奔涌向前,给人

力量与希望,更为时代前进赋予源源不断的能量。本期,云南省南亚

东南亚区域国际传播中心《占芭》杂志将带你“打卡”中国的江河。

23

9exkrkvjko | 占芭阅读

第26页

ນັບຕັ້ງແຕປີ 2012 ຫາປີ 2022, ໄລຍະ 10 ປີຫຼັງ

ຈາກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 18 ຂອງ

ພັກກອມມູນິດຈີນຈັດຂຶ້ນ, ປະເທດຈີນໄດເດີນຕາມເສັ້ນ

ທາງທີ່ບຄືເກົ່າ ແລະ ເປັນເສັ້ນທາງທີ່ບທຳມະດາທີ່ສຸດ.

ພາຍໃນ 10 ປີນີ້, ໂລກໄດມີການປຽນແປງຢາງໃຫຍຫຼວງ,

ແຜນການຂອງປະເທດຈີນໄດກາຍເປັນສິ່ງປະກອບສວນ

ດານປັນຍາປະດິດໃຫແກທົ່ວໂລກ. ໃນ 10 ປີນີ້, ປະເທດ

ທິວທັດນາຂັ້ນໄດຂອງເມືອງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ່າເຊີ່ ຈິງໜິງ (Jingning She Autonomous County)ນະຄອນລີ້ສຸ່ຍ(Lishui) ແຂວງເຈີ້ຈຽງ

浙江省丽水市景宁畲族自治县的风光 CFP 图

2012 年至 2022 年,中国共产党第十八次全国代表大会召开

后的 10 年,中国走过了极不寻常、极不平凡之路。这 10 年,世

界巨变,中国方案为全球贡献智慧。这 10 年,中国腾飞,但以人

民为中心的发展思想从未改变。观察这 10 年的中国,可以有许多

不同的视角。解析这 10 年,会有许多精彩的故事。这一次,云南

省南亚东南亚区域国际传播中心《占芭》杂志联合浙江天目新闻、《浙

江日报》海外版,带你走进中国一西一东两个省份——云南与浙江。

本期,我们邀请了 4 位在滇浙两地长居的外国人,听他们的故

事、聊他们的 10 年,从他们的视角越过山海,看见中国。

10 xu0v'9uo myf8kg;aovvdg[yj'c0;'g9yh9P'

myf8kg;ao8qdg[yj'c0;'15ooko

24

第27页

ຈີນໄດພັດທະນາຢາງກາວກະໂດດ ແຕແນວຄິດແຫງ

ການພັດທະນາທີ່ຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງນັ້ນບເຄີຍມີ

ການປຽນແປງ. ຖາສັງເກດເບິ່ງຈີນໃນ 10 ປີນີ້ ຈະເຫັນ

ໄດວາມີຫຼາຍມູມມອງທີ່ແຕກຕາງກັນ. ການວິໄຈອະທິ

ບາຍ 10 ປີນີ້, ອາດຈະມີເລື່ອງລາວທີ່ໂດດເດັ່ນຫຼາຍ

ເລື່ອງ. ໃນສະບັບນີ້, ວາລະສານ “ຈຳປາ” ທີ່ຂຶ້ນກັບສູນ

ການສື່ສານສາກົນພາກພື້ນອາຊີໃຕ-ອາຊີຕາເວັນອອກ

ສຽງໃຕແຂວງຢຸນນານາໄດປະສານຮວມມືກັບຂ່າວສານ

ທ່ຽນມູ້(Tianmu Media)ແຂວງເຈີ້ຈຽງ(Zhejiang) ແລະ

“ໜັງສືພິມລາຍວັນເຈີ້ຈຽງ” ສະບັບຕາງປະເທດ, ຈະນຳ

ພາບັນດາທານມາຮູຈັກກຽວກັບສອງແຂວງຂອງຈີນ, ນັ້ນ

ກຄື ແຂວງຢຸນນ ໍ ານຢູທິດຕາເວັນຕົກ ແລະ ແຂວງເຈິີ້ຈຽງ

ຢູທິດຕາເວັນອອກນັ້ນເອງ.

ວາລະສານສະບັບນີ້, ພວກເຮົາໄດເຊີນແຂກ 4 ທານ

ທີ່ໃຊຊີວິດຢູຢຸນນານ ແລະ ເຈີ້ຈຽງເປັນເວລາດົນມາແລວ

ພວກເຮົາລອງມາຟັງເລື່ອງລາວຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໂອລົມ

ກຽວກັບ 10 ປີຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໂດຍຜານສາຍຕາຂອງເຂົາ

ເຈົ້າທີ່ຂາມພູຂາມທະເລ, ມາເບິ່ງປະເທດຈີນ.

ນາຂັ້ນໄດຢວນຢາງ(Yuanyang) ຢູທີ່ກິ່ງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ່າຮານີຊົນເຜົ່າຢີ ຫົງເຫີ(Honghe Hani and Yi Autonomous Prefecture) ແຂວງຢຸນນານ

云南省红河哈尼族彝族自治州元阳梯田 CFP 图

25

第28页

ພວກເຮົາຊຸກຍູການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ,

ເວົ້າເຖິງກົກເຖິງຮາກແລວ ແມນເພື່ອຕອບສະໜອງ

ຄວາມຕອງການຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ກັບຊີວິດທີ່ດີຢາງບໍ່

ຢຸດຢັ້ງ. ຕອງເອົາຄວາມຢູເຢັນເປັນສຸກ, ຄວາມປອດໄພ,

ຄວາມເດືອດຮອນ ແລະ ຄວາມອົບອຸນຂອງປະຊາຊົນ

ວາງໄວໃນໃຈຢູຕະຫຼອດເວລາ, ໃສໃຈໃສກໍາລັງແຮງ

ສຸດຄວາມສາມາດໃນການແກໄຂບັນຫາຕົວຈິງຕາງໆ

ທີ່ປະຊາຊົນສົນໃຈຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ການຫາວຽກເຮັດງານທໍາ,

lhk'7;k,zkl5d.shcdjm5dM7v[7q;

幸福到万家

ການສຶກສາ, ການປະກັນສັງຄົມ, ການແພດສາທາລະ

ນະສຸກ, ທີ່ຢູອາໄສ, ການລຽງຄົນຊະລາ, ຄວາມປອດ

ໄພດານອາຫານ, ຄວາມສະຫງົບດານສັງຄົມ ແລະອື່ນໆ,

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເທື່ອລະລາຍການຕາມລໍາດັບ, ເຮັດໃນ

ປີນີ້ແລວເຮັດໃນປີຕ່ໄປອີກ, ພະຍ ໍ າຍາມໃຫປະຊາຊົນ

ເຫັນໄດການປຽນແປງ ແລະ ໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດຕົວ

ຈິງ.

—— ທານ ສີຈິ້ນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ

ທິວທັດເມືອງເກົ່າເມືອງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ່າຢີຊົນເຜົ່າຮຸຍ ເຫວີຍຊານ(Weishan Yi and Hui Autonomous

County) ກິ່ງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ່າປາຍ ຕ້າຫຼີ(Dali Bai Autonomous Prefecture)

云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县古城风光 CFP 图

26

第29页

mjko Michael Hermann G gIaf;Pdlkmk]totxt3spf

gxaolyj'muj,j;omujl5fle]a[0hvp

迈克尔 :做公益是我最大的快乐

ທານ Michael Hermann ມາຈາກ Dortmund

ຂອງເຢຍລະມັນ, ຫຼັງຈາກຈົບມັດທະຍົມປາຍແລວ

ລາວເລືອກເຂົ້າຮວມອົງການບ່ສະແຫວງຫ ໍ າຜົນກຳໄລ

“ຮັກແພງກັນລະຫວາງຄົນກັບຄົນ(Humana People

to People, HPP)”,ແລະ ໄດກາຍເປັນອາສາສະໝັກ

ສາກົນຄົນໜຶ່ງ. ປີ 1987, ເພິ່ນມາຮອດມະຫາວິທະຍາ

ໄລຝູຕານ(Fudan University) ທີ່ນະຄອນຊຽງໄຮ

(Shanghai) ເພື່ອຮຽນພາສາຈີນ. ຕ່ມໍ າ, ລາວໄດຂີ່ລົດ

ຖີບຍີ່ຫຍໍ້ເຝີຍເກີ່(FLY PIGEON) ຈາກນະຄອນຊຽງໄຮ

ຂາມຜານ 1100 ກວາກິໂລແມັດມາຮອດນະຄອນອູ

■ 本刊记者 王靖中 / 文

ສະແກນ QR Code ເພື່ອເບິ່ງວິດີໂອ

扫二维码看视频

ຮັ້ນ(Wuhan), ການເດີນທາງ 20 ປາຍມື້ໃນຄັ້ງນັ້ນ ເຮັດ

ໃຫລາວໄດຮູຈັກທຸກດານຂອງສັງຄົມຈີນຢາງເລິກເຊິ່ງ.

ທານ Michael Hermann ກາວວາ:“ຕັ້ງແຕ ປີ

27

第30页

受访者供图

1979 ອອກມາຈາກເຢຍລະມັນເປັນຕົ້ນມາ, ຂອຍໄດ

ໄປຕວກກີ, ອິດສະລາແອນ, ໂກລົມປີ, ລີບັງ, ຊິມບັບ

ເວ, ອິນເດຍ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ ເພື່ອເຂົ້າຮວມວຽກ

ງານອາສາສະໝັກ, ຢາງໃດກຕໍ າມ ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫຂອຍ

ຍາກທີ່ຈະລືມໄດ ກຄືປະສົບກ ໍ ານໃນການໃຊຊີວິດຢູປະ

ເທດຈີນໃນປີມໍ່ໆມານີ້.” ປີ 2005, ທານ Michael

Hermann ມາຮອດແຂວງຢຸນນານ(Yunnan) ສປ

ຈີນ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບໂຄງການປອງການ ແລະ ປິ່ນປົວ

ພະຍາດເອດ ທີ່ເຂດລິນຊຽງ(Linxiang) ນະຄອນລິນ

ຊາງ(Lincang), ໂຄງການດັ່ງກາວໄດຮັບໝາກຜົນຢາງ

ຈະແຈງ. ໂດຍອາໄສຮູບແບບ ແລະ ປະສົບການການ

ປອງກັນພະຍາດເອດຂອງເມື່ອກອນ, ຈຳນວນຜູຕິດ

ເຊື້ອພະຍາດໄດຫຼຸດລົງຢາງຫຼວງຫຼາຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ,

ທານ Michael Hermann ໄດລະດົມສາງຕັ້ງໂຄງ

ການຫອງອະນຸບານ ກໍຄື “ຄວາມຫວັງອະນາຄົດ”,

ເຊິ່ງໄດຝຶກອົບຮົມຄູສອນ ແລະ ປັບປຸງສິ່ງອຳນວຍຄວາມ

ສະດວກໃນທອງຖິ່ນ ພອມທັງໄດສະໜອງການສຶກສາ

ກອນເຂົ້າຮຽນໃຫແກເດັກນອຍຂອງຊົນນະບົດແຂວງ

ຢຸນນານ, ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້, ໂຄງການດັ່ງກາວໄດ

ປົກຄອງ 12 ເມືອງໃນ 23 ກິ່ງແຂວງ ແລະ ນະຄອນ.

ໃນສອງປີມານີ້, ທານ Michael Hermann ໄດ

ເລີ່ມຕົ້ນດຳເນີນໂຄງການທົດລອງໂຮງຮຽນກາກບອນ

ຕຳແຫງໜຶ່ງ, ຜານການຮຽນ ແລະ ພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ເພື່ອ

ໃຫນັກຮຽນຮັບຮູການປຽນແປງຂອງດິນຟາອາກາດໄດ

ສົ່ງຜົນກະທົບຢາງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ມວນມະນຸດ, ພອມທັງ

ເພີ່ມທະວີສະຕິອະນຸລັກສິ່ງແວດລອມ ແລະ ປອງການ

ໜວຍໂລກ. “ຄວາມໝາຍຂອງຊີວິດ ບ່ພຽງແຕຢູລອດ, ໍ

ແຕແມນພວກເຮົາໄດນຳເອົາການປຽນແປງມາໃຫແກ

ຊີວິດຂອງຄົນອື່ນ.” ທານ ເວົ້າວາ, ນີ້ແມນຄຳເວົ້າຂອງ

ທານ Nelson Rolihlahla Mandela ພອມທັງເປັນ

ຄະຕິສອນໃຈຂອງເພິ່ນເອງ. “ສຳລັບຂອຍແລວ, ໂດຍ

ຜານການເຮັດກິດຈະກຳສາທາລະນະມາຊວຍຜູອື່ນ

ແມນສິ່ງທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດຂອງຂອຍ.”

ຮູບພາບການປູກພືດລະດູໜາວຢູ່ເຂດລິນຊຽງນະຄອນລິນຊາງ

云南省临沧市临翔区的冬农开发景观 CFP 图

28

第31页

ok' Tran Thi Thanh Nga G 16j15ooko16jg1aogxaol5d

c]t wfhIa[s,kdzqo1jk']qhogs]nv

陈氏青娥 :在云南安居乐业收获多

“ຂອຍຊື່ວາ Tran Thi Thanh Nga, ມາແຕນະຄອນ

ຫຼວງຮາໂນຍ ປະເທດຫວຽດນາມ. ປີ 2014, ຂອຍມາ

ແຂວງຢຸນນານຄົນດຽວ ເພື່ອສຶກສາຫາຄວາມຮູ, ເນື່ອງ

ຈາກປະເທດຈີນ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ ມີວັດທະ

ນະທຳທີ່ຄາຍຄືກັນ, ເຮັດໃຫຂອຍປັບຕົວໃນການດໍາລົງ

ຊີວິດ ແລະ ການຮຽນໄດໂດຍໄວ, ຕ່ກັບຜືນແຜນດິນນີ້ ໍ

ຂອຍຮູສຶກຄຸນເຄີຍຫຼາຍ.” ແຕຕອນເປັນນັກຮຽນຈົນມາ

ເປັນຄູ, ແຕເດັກຍິງໂຕນອຍໆຈົນມາເປັນແມມານ, ການ

ດໍາລົງຊີວິດຢູຢຸນນານເປັນເວລາ 8 ປີ, ນາງໄດປຽນແປງ

ສະຖານະໃນຫຼາຍຊວງເວລາ, ລາວຮູສຶກມີຄວາມສຸກ

ໃນການໃຊຊີວິດ ແລະ ການເປັນຢູໃນປະຈຸບັນ.

“ປັດຈຸບັນ, ຂອຍເປັນອາຈານສອນພາສາຫວຽດ

ນາມຢູມະຫາວິທະຍາໄລຊົນເຜົ່າຢຸນນານ. ນອກຈາກ

ສອນຄວາມຮູຈາກປຶ້ມແບບຮຽນແລວ, ຂອຍຍັງໃຫນັກ

ສຶກສາ​ໄດຮຽນຮູກຽວກັບວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງ

ປະເພນີຂອງຫວຽດນາມ ຜານວິດີໂອ, ເພງ ແລະ ເນື້ອ

ໃນອື່ນໆ.” ນາງ Tran Thi Thanh Nga ເວົ້າວາ, ຫຼັງຈາກ

ມາຢູແຂວງຢຸນນານ, ຄວາມສາມາດໃນການແກໄຂ

ບັນຫາ​ດວຍໂຕເອງນັບມື້ນັບເຮັດໄດດີ, ນັບມື້ນັບຮູແຈງ

ທິດທາງໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງຕົນ. ລາວໄດສາງຕັ້ງ

ສູນຝຶກອົບຮົມພາສາຫວຽດຂຶ້ນ, ປັດຈຸບັນໄດຝຶກອົບ

ຮົມໃຫນັກຮຽນຈາກສັງຄົມຫຼາຍກວາ 5000 ຄົນ.

“ຫຼັງຈາກແຕງງານ, ປິດພາກຮຽນລະດູແລງແຕລະ

ປີ ຂອຍ ແລະ ສາມີຈະກັບໄປບານເກີດຂອງລາວ ເພື່ອ

ສະຫຼອງບຸນກອງໄຟຢູທີ່ບານເຊຍຊິຊັງ(Xieqichang)

ເຂດປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ່າຢີຊົນເຜົ່າຮຸຍ ເຫວີຍຊານ

(Weishan Yi and Hui Autonomous County).” ນາງ

ຮູສຶກດີໃຈ ແລະ ເວົ້າວາ, “ເມື່ອຕົກຕອນກາງຄືນ, ຄົນ

ໝົດບານຈະມາອອມກັນຢູຂາງກອງໄຟ ແລວເຕັ້ນລໍາ

ແລະ ຮອງເພງ, ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງຊາວຢຸນນານກໍ

ປຽບດັ່ງໄຟກອງນີ້, ອົບອຸນ ແລະ ບລິສຸດ.” ໍ

“ຫຼາຍປີມານີ້ ທີ່ໄດດໍາລົງຊີວິດຢູຢຸນນານ, ຂອຍ

ໄດເຫັນສະພາບແວດລອມດານຊີວິດການເປັນຢູຂອງ

ຄົນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດໄດຮັບການປັບປຸງຂຶ້ນ

ຢາງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ແລະ ໄດຮັບຮູເຖິງຄົນອອມຂາງໄດຫັນ

ມາໃສໃຈການໃຊຊີວິດແບບສີຂຽວ, ເລື່ອງກຽວກັບຄົນ

ແລະ ຊາງຢູຢາງເປັນມິດກໍຍິ່ງເຮັດໃຫໂລກອົບອຸນ.”

ນາງ ເວົ້າພອມຮອຍຍິ້ມວາ, ການເຊື່ອມຕ່ກໍ ານຄົມມະ

ນາຄົມຂົນສົ່ງພາຍໃນຕົວເມືອງ ແລະ ການເຊື່ອມຕ່ຂອງ ໍ

ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນການເປີດປະຕູສູ່ພາຍນອກຂອງ

ແຂວງຢຸນນານແມນໄດຮັບການກໍ່ສາງ ແລະ ປັບປຸງ

ດວຍຄວາມໄວທີ່ໜາຕົກຕະລຶງ. ໃນນັ້ນ, ເສັ້ນທາງສາ

ກົນຈີນ-ຫວຽດນາມແຕນະຄອນຄຸນໝິງ(Kunming)

ຫານະຄອນເຮີໂຂວ(Hekou) ຂອງແຂວງຢຸນນານແມນ

ເຊື່ອມຕ່ຫໍ າກັນແລວ, ນາງຫວັງວາໃນອະນາຄົດຈະໄດ

ຂຶ້ນລົດໄຟຢູເຮີໂຂວກັບໄປປະເທດຫວຽດນາມ.

■ 本刊记者 李玲 / 文

受访者供图

29

第32页

“ຂອຍແມນເຂີຍຈີນ, ຕອນນີ້ແມນ‘ແຟນພັນແທ

ທີ່ຫຼົງໄຫຼຈີນ’, ຫວັງວາໃນອະນາຄົດຈະກາຍເປັນ ‘ຄົນ

ຮູທະລຸຈີນ’. ” ທານ Negi ມາຈາກປະເທດທີ່ເປັນຕົ້ນ

ກໍາເນີດຂອງໂຢຄະ—Rishikesh ປະເທດອິນເດຍ,

ລາວຢູປະເທດຈີນມາເປັນເວລາ 15 ປີແລວ, ຍັງໄດ

ສາງຄອບຄົວຢູທີ່ນີ້. 6 ປີກອນລາວມານະຄອນເວິນຫຼີງ

(Wenling) ແຂວງເຈີ້ຈຽງ(Zhejiang), ເປັນຄູສອນ

ໂຢຄະ.

ເວິນຫຼີງເປັນເມືອງນອຍທີ່ທັງສະຫງົບ ແລະ ສວຍ

ງາມ, ເປັນເມືອງທີ່ໃຫຄວາມຮູສຶກສະຫງົບສຸກແກຜູຢູ

ອາໄສ.” ນີ້ແມນຄວາມຮູສຶກທຳອິດທີ່ ທານ Negi ຮູ

ສຶກໃນເວລາທີ່ມາເຖິງເວິນຫຼີງ. ຄຽງຄູກັບການດໍາລົງຊີ

ວິດລາວຄອຍໆເຂົ້າໃຈເມືອງແຫງນີ້, ລາວສໍາຜັດໄດ

ວາອາກາດຢູນະຄອນເວິນຫຼີງ ແລະ ອາກາດຢູບານ

ເກີດຂອງລາວແມນໃກຄຽງກັນຫຼາຍ, ຄວາມເປັນມິດ

ແລະ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງຄົນເວິນຫຼີງເຮັດໃຫລາວ

ປະທັບໃຈຫຼາຍ.

15 ປີມານີ້, ທານ Negi ໄດເຫັນການພັດທະນາ​

ຂອງປະເທດຈີນ. ການເຕີບໃຫຍທາງດານເສດຖະກິດ,

耐吉 :我想变成“中国通”

ການຄົມມະນາຄົມທີ່ສະດວກ, ຕົວເມືອງກາຍເປັນເມືອງ

ທີ່ສວຍງາມ, ສິ່ງທີ່ ທານ Negi ປະທັບໃຈທີ່ສຸດແມນ

ເມືອງຂະຫນາດນອຍລວມທັງນະຄອນເວິນຫຼີງໄດມີ

ການປຽນແປງແບບພິກຟາຂວາ້ໍ ແຜນດິນ. “ຊົນນະບົດ

ກໍງາມຄືກັບສວນສາທາລະນະ, ແມນແຕຫອງນໍ້າສາ

ທາລະນະກງໍ າມຫຼາຍ.” ລາວເວົ້າວາ: “ໝູໃນເນັດຫຼາຍ

ຄົນໄດສົ່ງຂໍ້ຄວາມສວນຕົວຫາຂອຍ, ໄດຖາມວາສະ

ຖານທີ່ຢູໃນວິດີໂອແມນຢູໃສ. ຍັງໄດສອບຖາມຂອຍ

ວາມາຫຼິ້ນປະເທດຈີນຄັ້ງທໍາອິດຕອງກະກຽມຫຍັງແດ. ”

ທານ Negi ຖືວາລາວເປັນທູດວັດທະນະທໍາຈີນຜູ

ໜຶ່ງ. ລາວມັກສາມຢາງໃນນະຄອນເວິນຫຼີງ ຄື: ວິວທະ

ເລ, ເຮືອນພັກ ແລະ ອາຫານທະເລ. ນອກຈາກເປັນຄູ

ສອນໂຢຄະແລວ, ສິ່ງທີ່ ທານ Negi ມັກເຮັດທີ່ສຸດກໍ

ຄືການຖາຍຮູບອາຫານ, ຖາຍວິວທິວທັດທີ່ສວຍງາມ

ເພື່ອອັບໂຫຼດລົງໂຊຊຽວມີເດຍຕາງປະເທດ, ເພື່ອແບງ

ປັນໃຫໝູເພື່ອນໃນເນັດໄດເຫັນການດໍາລົງຊີວິດຂອງ

ລາວຢູປະເທດຈີນ. “ຂ້ອຍຫວັງວາໂຄວິດ-19 ຈະສິ້ນ

ສຸດໂດຍໄວ, ຂ້ອຍຢາກພາພ່ແມມ ໍ າທຽວນະຄອນເວິນ

ຫຼີງ, ໄປຊົມທະເລ, ເຂົ້າພັກເຮືອນພັກ.” ທານ Negi

ກາວເຊັ່ນນັ້ນ.

ສະແກນ QR Code ເພື່ອເບິ່ງວິດີໂອ

扫二维码看视频

■ 《浙江日报》海外版记者 肖艳艳 / 文

受访者供图

mjko Negi G 0hvp1kdgxao \"7qoI6hmt]59uo\"

30

第33页

ຢູທີ່ຖະໜົນຊີເວີນ(Xiwen) ພາກເໜືອຂອງຕົວ

ເມືອງນະຄອນຫາງໂຈວ(Hangzhou), ມີຫອງເຮັດ

ວຽກສະຕູດິໂອດ້ານດົນຕີແຫງໜຶ່ງຊື່ວາ Studio 316

ທີ່ເຄິ່ງໜຶ່ງຢູໃຕດິນ ແລະ ເຄິ່ງໜຶ່ງຢູເທິງດິນ. ໃນຫອງ

ເຮັດວຽກສະຕູດິໂອດ້ານດົນຕີນີ້ ໄດເຕົ້າໂຮມຊາວໜຸມ

ອາຟຣິກາທີ່ມັກຮັກດົນຕີ, ພວກເຂົາເຈົ້າຕິດອົກຕິດໃຈ

ນຳການເອົາອົງປະກອບຂອງດົນຕີອາຟຣິກາມາຫຼອມ

ລວມເຂົ້າໃນດົນຕີປັອບ(Pop Music).

ຜູສາງຕັ້ງ ແລະ CEO ຂອງ Studio 316 ແມນ

ທານ Blessing, ລາວມາຈາກປະເທດຊິມບັບເວ. ລາວ

ເວົ້າວາ: ອຸດົມຄະຕິແຕຫົວທີ ທີ່ຢາກສາງຕັ້ງ Studio

316 ແມນເພື່ອໃຫຄົນຈີນຮູຈັກດົນຕີຂອງອາຟຣິກາ

ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ນອກຈາກມີການສະແດງຂອງທີມດົນຕີ, ພວກເຂົາ

ເຈົ້າຍັງໄດເປີດຫອງຮຽນດົນຕີ, ໃຫບໍລິການສອນເຄື່ອງ

ດົນຕີຕາງໆ ເຊັ່ນ:ເບສ(Bass), ກອງຊດ(Drum), ກອງ

ອາຟຣິກາເປັນຕົ້ນ. ຫຼັກສູດດັ່ງກາວໄດດຶງດູດຄົນໄວ

ໜຸມຈີນຈຳນວນຫຼາຍເຂົ້າຮວມ. ນາງ ມົງຍາຊິງ(Meng

Yaqin) ທີ່ເປັນຜູຮຽນແຕມຮູບຜູໜຶ່ງ ລາວໄດຮຽນຕີ

ເບສນຳທານ Joshua, ເຊິ່ງເປັນຜູນຳຂອງທີມດົນຕີ

ເປັນປະຈຳ. ນາງ ມົງຍາຊິງ ເວົ້າວາ: “ຂອຍມັກສຽງ

mjko Blessing G ltgs;upl5d

16jmujshv'gIaf;Pdshv'lt86fu3vfhkofqo8u

布莱辛 :在音乐工作室享受生活

ຕໍ່າຂອງເບສ, ຄົນອາຟຣິກາຕເບສີອອກມາມີຈັງຫວະ

ແລະ ໂນດທີ່ມີເອກະລັກພິເສດ, ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ຂອຍບໍ່ສາ

ມາດຮູສຶກເຖິງໄດໃນນັກດົນຕີຄົນຈີນ.”

ໃນຂັ້ນຕອນການສອນການຮຽນ ທານ Joshua

ກໍໄດຮູສຶກເຖິງການຫຼອມລວມເຂົ້າກັນຂອງສອງວັດ

ທະນະທຳຈີນ-ອາຟຣິກາ: “ດົນຕີທີ່ພວກເຮົາເຮັດ, ສິ່ງ

ທີ່ພວກເຮົາເຮັດ ກໍຄືການສົນທະນາລະຫວາງຈິດໃຈ,

ເຊິ່ງໄດນຳພາຄວາມມວນຊື່ນໃຫແກຜູຄົນ. ເມ່ືອໝູ

ເພື່ອນຈີນມາປອຍວາງຈິດໃຈຕົນເອງຢູທີ່ນີ້, ພວກເຂົາ

ເຈົ້າສາມາດຮູສຶກເຖິງຄວາມມວນຊື່ນ, ພອມທັງສາ

ມາດຮູສຶກເຖິງວາພວກເຮົາເປັນຄົນທີ່ຄາຍຄືກັນ ພຽງ

ແຕມີສີຜິວໜັງຕາງກັນເທົ່ານັ້ນ.”

ເມື່ອເວົ້າເຖິງແຜນການໃນອະນາຄົດ, ທານ Blessing

ຫວັງວາທີມດົນຕີ ຈະສາມາດນຳເອົາຈິດສຳນຶກຂອງ

ຫອງເຮັດວຽກສະຕູດິໂອດ້ານດົນຕີອອກໄປທາງນອກ

ເພື່ອໃຫຫຼາຍຄົນຮູຈັກ Studio 316. ທານ Joshua

ມີຄວາມໝັ້ນໃຈຕໍ່ອະນາຄົດຂອງຫອງເຮັດວຽກສະຕູດິ

ໂອດ້ານດົນຕີຢາງເຕັມທີ່, ລາວເວົ້າວາ:“ປະເທດຈີນ

ແມນບອນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຮັກແພງຫຼາຍ, ການພັດທະ

ນາຂອງເສດຖະກິດກໍວອງໄວ ສາມາດເວົ້າໄດວາມີໂອ

ກາດຢູທຸກທິດທາງ, ຂອຍເຊື່ອໝັ້ນວາ, ຄວາມພະຍາ

ຍາມຢູໃສ ຄວາມສຳເລັດຈະຢູບອນນັ້ນ.”

ສະແກນ QR Code ເພື່ອເບິ່ງວິດີໂອ

扫二维码看视频

■ 《浙江日报》海外版记者 肖艳艳 / 文

受访者供图

31

第34页

c0;'15ooko da[ c0;'g9yh9P' saosohkg0qhkskdaoG

Ij;,daolhk';u]tdecsj'7;k,zkl5d

滇浙对望 :共绘幸福篇章

ໃນຄຸມຖະໜົນລີ້ວຄູ(Liuku)ນະຄອນລູສຸຍ(Lushui)

ກິ່ງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງ ຊົນເຜົ່າລີຊໍ ນູຈຽງ(Nujiang

Lisu Autonomous Prefecture) ແຂວງຢຸນນານ, ມີ

ຂົວໃຫຍທັນສະໄໝແຫງໜຶ່ງເໝືອນດັ່ງກະແຈຄໍາໜວຍ

ໜຶ່ງ, ໄດເປີດປະຕູໃຫຍແຫງຊີວິດໃໝຂອງປະຊາຊົນ

ໃນສອງຝັ່ງແມນໍ້າ ນູຈຽງ. ສໍາເລັດການສາງຂົວແຫງ

ໜຶ່ງ ແລະ ເສັ້ນທາງສາຍໜຶ່ງ, ໄປຕາມການເປີດໂຄງ

ການ “ປຽນສະລີງເປັນຂົວ”, ຊາວບານຕາງໆທີ່ມີຄວາມ

ຫຍຸງຍາກໃນການອອກເດີນທາງນັ້ນໄດສິ້ນສຸດປະຫວັດ

ສາດທີ່ໄປມາຫາກັນອາໄສແຕການຂີ່ສະລີງ, ເຊິ່ງໄດ

ກາວເຂົ້າສູ “ຍຸກແຫງຂົວໃຫຍ”. ກຸມພູຜາທີ່ສູງຊັນຈະ

ບໍ່ສາມາດເປັນສິ່ງກີດຂວາງໄດ, ການປັບປຸງສະພາບ

ການສັນຈອນດີຂຶ້ນເຮັດໃຫປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູໃນສອງ

ຝັ່ງຂອງແມນາ້ໍ ນູຈຽງ ມີຄວາມປອດໄພກວາເກົ່າ ແລະ

ມີຄວາມສະດວກກວາເກົ່າໃນການເດີນທາງ.

ອວາຍສາຍຕາໄປຍັງສວນຊາ ບານເຈີ້ງເຄີງ(Zhengkeng) ຕາແສງເຈີ້ງເຄີງ(Zhengkeng) ເມືອງປົກຄອງ

ຕົນເອງ ຊົນເຜົ່າເຊີ່ ຈິງໜິງ(Jingning She Autonomous

County) ນະຄອນລີ້ສຸຍ(Lishui) ແຂວງເຈີ້ຈຽງ(Zhejiang). ໃນລະດູເກັບໃບຊາ, ຈະໄດເຫັນຮູບພາບທີ່

32

第35页

ຫຍຸງວຽກຄ

ານຂອງຜູຄົນໃນສວນຊ

າຢູເລື້ອຍໆ. ເມືອງ

ຈິງໜິງມີວັດທະນະທໍາ

າທີ່ໄດສະສົມມ

າໃນປະຫວັດ

າດເປັນເວລ

າວນ

ານ ແລະ ມີຄວ

າມໄດປຽບດ

ລະບົບນິເວດເປັນພິເສດ, ປັດຈຸບັນນີ້, ພູຊ

າໄດປຽນເປັນ

“ພູຄໍາ” ຂອງກ

ານສ

າງຄວ

າມອຸດົມຮັ່ງມີ, ປະຊ

າຊົນເຜົ່

ເຊີ່ທີ່ດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ ແລະ ຊື່ສັດບລິສຸດ ກ ໍ ໍາລັງສ

ອະນ

າຄົດທີ່ສົດໃສງົດງ

າມຂອງຕົນເອງ.

ສິ່ງທີ່ສະແດງໃຫເຫັນຢູໃນຢຸນນ

ານ ແລະ ເຈີ້ຈຽງ

ນັ້ນ, ແມນປະຊ

າຊົນມີຄວ

າມຮູສຶກວ

າໄດຮັບຜົນປະ

ໂຫຍດ ມີຄວ

າມສຸກ ແລະ ມີຄວ

າມປອດໄພເພີ່ມຂຶ້ນ

ຢ

າງຕ່ເນື່ອງໃນໄລຍະ 10 ປີຜ ໍ

ານມ

ານີ້.

ໃນໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ

ານມ

ານີ້, ພ

າລະກິດຫຼຸດຜອນ

ຄວ

າມທຸກຍ

າກຂອງຈີນໄດຮັບຜົນສໍາເລັດຢ

າງຍິ່ງໃຫຍ,

ບັນຫ

າທຸກຍ

າກເດັດຖ

ານໄດຮັບກ

ານແກໄຂຢ

າງມີລັກ

ສະນະປະຫວັດສ

າດ. ພ

າຍໃຕມ

າດຕະຖ

ານປັດຈຸບັນ,

ຈີນໄດບັນລຸເຖິງປະຊ

າກອນຜູທຸກຍ

າກໃນຊົນນະບົດ

98,99 ລ

ານຄົນ ໄດຫຼຸດພົ້ນອອກຈ

າກຄວ

າມທຸກຍ

ທັງໝົດ, ລ

າຍຮັບສະເລຍຕໍ່ປີຂອງປະຊ

າກອນຜູທຸກ

າກໃນຊົນນະບົດມີກ

ານເພີ່ມຂຶ້ນຢ

າງເດັ່ນຊັດ, ເງື່ອນ

ໄຂຊີວິດກ

ານເປັນຢູໄດຮັບກ

ານປັບປຸງດີຂຶ້ນຢ

າງຊັດ

ເຈນ. ບົນພື້ນຖ

ານດັ່ງກ

າວນີ້, ຈີນສົ່ງເສີມຍຸດທະສ

ານຟື້ນຟູຊົນນະບົດໃຫຈະເລີນຮຸງເຮືອງ, ເພີ່ມຄວ

ມີຊີວິດຊີວ

າໃຫແກກ

ານພັດທະນ

າກະສິກໍາ ແລະ ຊົນນະ

ບົດເປັນແບບທັນສະໄໝ, ລ

າຍຮັບຂອງຊ

າວກະສິກອນ

ຈະໄດຮັບກ

ານຍົກສູງຂຶ້ນຕື່ມອີກ.

ໃນໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ

ານມ

ານີ້, ລະດັບຊີວິດກ

ເປັນຢູຂອງປະຊ

າຊົນໄດຮັບກ

ານຍົກສູງຂຶ້ນຢ

າງຮອບ

ດ

ານ. ວຽກເຮັດງ

ານທໍາທີ່ເພີ່ມໃໝສະເລຍຕໍ່ປີໃນຕົວ

ເມືອງເກີນກວ

າ 13 ລ

ານຄົນ, ລ

າຍຮັບຈັດສັນໄດໂດຍ

ສະເລຍຕໍ່ຫົວຄົນຂອງປະຊ

າຊົນໄດເກີນກວ

າ 35 ພັນ

ຢວນ, ຄວ

າມຫຼຸດລື່ນກັນດ

ານລ

າຍຮັບຂອງປະຊ

າຊົນ

ຮູບ ① ລະບຽງສີຂຽວ ຢູທີ່ຕ

າແສງຊວງຊີ(Shuangxi) ນະຄອນຫ

ໂຈວແຂວງເຈີ້ຈຽງ

图① 浙江省杭州市双溪竹海绿道 CFP 图

ຮູບ

② ຊ

າວກະສິກອນຢູທີ່ທົ່ງນ

າຜັກກ

າດນ

້ໍ ມັນ ເມືອງໂລຜິງ(Luoping) ນະຄອນຊີຈິນ(Qujing) ແຂວງຢຸນນານ

图② 云南省曲靖市罗平县油菜田里的农夫 CFP 图

vtmy[kpI6[rk[

33

第36页

ລະຫວາງ ຕົວເມືອງ ກັບ ຊົນນະບົດມີການຫຼຸດລົງ; ການ

ປັບປຸງດີຂຶ້ນຂອງສະພາບແວດລອມທີ່ຢູອາໄສຂອງ

ຊາວຊົນນະບົດ, ການປັບປຸງຍົກລະດັບຂອງເຂດເຮືອນ

ຕູບ ແລະ ຊຸມຊົນນອຍເກົ່າເດີມໃນຕົວເມືອງ ໄດຮັບ

ປະກັນຄຸນນະພາບສູງຂອງຊີວິດປະຊາຊົນ; ການທອງ

ທຽວວັດທະນະທໍາ, ການອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ການ

ພັກຜອນຢອນອາລົມໄດກາຍເປັນການຊົມໃຊຂອງມະ

ຫາຊົນ, ຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງປະຊາຊົນນັບມື້ນັບອຸດົມ

ຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໃນໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜານມານີ້, ອັດຕາເຂົ້າເຖິງ ແລະ

ລະດັບໃຫປະໂຫຍດທົ່ວເຖິງຂອງການບໍລິການສາທາ

ລະນະ ສປ ຈີນ ແມນໄດຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນຢາງໝັ້ນ

ທຽງ. ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງການສຶກສາກອນໄວຮຽນໄດ

ຖືກຍົກສູງຂຶ້ນຮອດ 88,1%, ຄວາມຫຼຸດລື່ນກັນຂອງໂຮງ

ຮຽນລະຫວາງຕົວເມືອງ ກັບ ຊົນນະບົດມີການຫຼຸດລົງ,

ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາພາກບັງຄັບ ແລະ ການສຶກສາ

ຊັ້ນສູງສະແດງໃຫເຫັນເຖິງຄຸນນະພາບການສຶກສາຂອງ

ຈີນແມນມີການຍົກສູງຂຶ້ນ. ລະບົບການບລິກໍ ານສາທາ

ລະນະສຸກໄດຮັບການເພີ່ມທະວີຢາງຮອບດານ, ຄວາມ

ສາມາດຮັບມືຕ່ເຫດກ ໍ ານສຸກເສີນທາງສາທາລະນະສຸກ

ແມນມີການຍົກສູງຂຶ້ນຢາງໃຫຍຫຼວງ, ລະບົບການປິ່ນ

ປົວແບບແບງຂັ້ນໄດຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມລໍາ

ດັບ, ເງື່ອນໄຂສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງສາທາ

ລະນະສຸກຂອງອົງການປິ່ນປົວການແພດຂັ້ນຮາກຖານ

ໄດຮັບການປັບປຸງສົມບູນຂຶ້ນຢາງບໍໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ເຊິ່ງເປັນ

ການປົກປັກຮັກສາຕ່ກັບສຸຂະພ ໍ າບ ແລະ ຊີວິດຂອງປະ

ຊາຊົນ.

ໃນໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜານມານີ້, ລະບົບຮັບປະກັນສັງ

ຄົມຂອງຈີນໄດຮັບການປັບປຸງສົມບູນຂຶ້ນຢາງຕ່ເນື່ອງ, ໍ

ເຊິ່ງໄດໃຫປະໂຫຍດແກປະຊາຊົນໃນຕົວເມືອງ ແລະ

ຊົນນະບົດເປັນຈໍານວນຫຼາຍຮອຍລານຄົນ. ຈໍານວນ

ຄົນເຂົ້າຮວມປະກັນໄພຄົນຊະລາຂັ້ນພື້ນຖານຈາກ 790

ລານຄົນເພີ່ມຮອດ 1,03 ຕື້ຄົນ, ຈໍານວນຄົນເຂົ້າຮວມ

ການປະກັນໄພການປິ່ນປົວການແພດຂັ້ນພື້ນຖານ ຈາກ

540 ລານຄົນເພີ່ມຮອດ 1,36 ຕື້ຄົນ, ອາຍຸຍືນສະເລຍ

ຂອງຄົນຈີນເລີ່ມຈາກ 74,8 ປີເພີ່ມຂຶ້ນຮອດ 78,2 ປີ,

ມາດຕະຖານຕໍ່າສຸດກຽວກັບຄາລຽງຊີບຄົນຊະລາຂັ້ນ

ພື້ນຖານຂອງຜູອອກບໍານານ ແລະ ຄາລຽງຊີບຄົນຊະ

ລາຂັ້ນພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງ, ມາດຕະຖານອຸດ

ໜູນ ແລະ ອັດຕາການເບີກຈາຍໂດຍງົບປະມານຂອງ

ລັດ ສະເລຍຕ່ຫົວຄົນສ ໍ ໍາລັບຜູໄດເຂົ້າຮວມການປະກັນ

ໄພການປິ່ນປົວການແພດ ແມນຖືກຍົກສູງຂຶ້ນຢາງໝັ້ນ

ທຽງເທື່ອລະກາວ, ຕາໜາງປະກັນສັງຄົມຂັ້ນພື້ນຖານ

ແມນມີຄວາມແໜນໜຽວຍິ່ງຂຶ້ນກວາເກົ່າ.

ເມືອງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ່າເຊີ່ ຈິງໜິງ ນະຄອນລີ້ສຸ່ຍແຂວງເຈີ້ຈຽງ

浙江省丽水市景宁畲族自治县的风光 CFP 图

34

第37页

ມາດຕະຖານການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກ

ຍາກຂອງຈີນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຄື: ລາຍຮັບສຸດທິສະເລຍ

ຕ່ຫົວຄົນຂອງຊ ໍ າວກະສິກອນ ຄິດໄລຕາມລາຄາບ່ປຽນ ໍ

ແປງໃນປີ 2010 ແມນ 2300 ຢວນຕ່ປີ, ມ ໍ າດຕະຖານ

ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໃນປີ 2014

ແມນ 2800 ຢວນ. ໂດຍຄໍານຶງເຖິງຢາງສັງລວມກຽວ

ກັບລະດັບລາຄາສິນຄາ ແລະ ປັດໄຈອື່ນໆ, ອັບເດດ

ເທື່ອລະປີຕໍ່ກັບມາດຕະຖານທີ່ຄິດໄລຕາມລາຄາປັດ

ຈຸບັນ. ຄິດໄລຕາມອັດຕາເຕີບໃຫຍຂອງເສດຖະກິດ

6% ຂອງແຕລະປີ, ມາດຕະຖານການຫຼຸດພົ້ນອອກ

ຈາກຄວາມທຸກຍາກໃນປີ 2020 ແມນປະມານລາຍ

ຮັບສຸດທິສະເລຍຕໍ່ຫົວຄົນ 4000 ຢວນຕໍ່ປີ, ເຊິ່ງຄິດ

ໄລເປັນລາຍຮັບຈັດສັນໄດສະເລຍຕ່ຄົນແມ່ນ 10000 ໍ

ຢວນ. ໃນວັນທີ 25 ກຸມພາ 2021, ຈີນປະກາດວາພາຍ

ໃຕມາດຕະຖານປັດຈຸບັນ, ປະຊາກອນຜູທຸກຍາກໃນ

ຊົນນະບົດທັງໝົດ 98,99 ລານຄົນລວນແຕໄດຫຼຸດພົ້ນ

ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ປະຊາກອນຜູທຸກຍາກໃນ

ຊົນນະບົດໄດບັນລຸເຖິງການທີ່ບ່ຕອງກັງວົນເລື່ອງອ ໍ າຫານ

ການກິນ ແລະ ບ່ຕອງກັງວົນເລື່ອງກ ໍ ານນຸງຖື, ການສຶກ

ສາພາກບັງຄັບ, ການປິ່ນປົວການແພດຂັ້ນພື້ນຖານ,

ຄວາມປອດໄພທີ່ມີເຮືອນຢູອາໄສຂອງປະຊາກອນຜູ

ທຸກຍາກໃນຊົນນະບົດແມນມີການຮັບປະກັນ.

ການຟື້ນຟູຊົນນະບົດໃຫ້ຈະເລີນຮຸງເຮືອງແມນຍຸດ

ທະສາດທີ່ ທານ ສີຈິ້ນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ ນໍາສະ

ເໜີໃນບົດລາຍງານຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍຜູແທນທົ່ວປະ

ເທດຄັ້ງທີ 19 ຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ. ຍຸດທະສາດການ

ຟື້ນຟູຊົນນະບົດໃຫ້ຈະເລີນຮຸງເຮືອງ ຍຶດໝັ້ນຫຼັກການ

ພັດທະນາບູລິມະສິດກະສິກໍາ ແລະ ຊົນນະບົດ, ເຊິ່ງ

ຈະປິ່ນອອມການຟື້ນຟູຊົນນະບົດໃຫ້ຈະເລີນຮຸງເຮືອງ

ໃນດານຕາງໆ ເຊັ່ນ: ຂະແໜງການຜະລິດ, ບຸກຄະລາ

ກອນ, ວັດທະນະທໍາ, ລະບົບນິເວດ, ອົງການຈັດຕັ້ງ

ແລະອື່ນໆ, ເພື່ອສົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນຍົກລະດັບຮອບ

ດານ, ຊົນນະບົດໄດຮັບຄວາມກາວໜາຮອບດານ ແລະ

ຊາວກະສິກອນໄດຮັບການພັດທະນາຮອບດານ. ການ

ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍໝາກຜົນທີ່ໄດຮັບຈາກບັ້ນລົບ

ລາງຄວາມທຸກຍາກ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນກັບການຟື້ນຟູ

ຊົນນະບົດໃຫ້ຈະເລີນຮຸງເຮືອງຢາງມີປະສິດທິຜົນ ແມນ

ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນຍິ່ງ ຕ່ກັບກ ໍ ານພັດທະນາແບບຍືນ

ຍົງຂອງເຂດທີ່ໄດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ.

ການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍໝາກຜົນທີ່ໄດຮັບຈາກການລົບລາງຄວາມທຸກຍາກ

ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນກັບການຟື້ນຟູຊົນນະບົດໃຫ້ຈະເລີນຮຸງເຮືອງຢາງມີປະສິດທິຜົນ

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

ທິວທັດຄາ່ໍ ຄືນນະຄອນລູສຸຍກິ່ງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ່າລີຊ ນູຈຽງ ແຂວງຢຸນນ ໍ ານ

云南省怒江傈僳族自治州泸水市夜景 CFP 图

本刊综合

ອານເພີ່ມຕື່ມ:

阅读多一点

35

第38页

本版图片均来自CFP

c0;'g9yh9P'

36

第39页

c0;'15ooko

37

第40页

ຄໍາວ່າ “ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ” ເປັນຄໍາ

ສັບທີ່ມີຄວາມໝາຍໃຫຍ່ໂຕມະຫາສານ, ແຕ່ບໍ່ເປັນ

ນາມມະທໍາປານໃດ. ວ່າມັນມີຄວາມໝາຍໃຫຍ່ໂຕມະ

ຫາສານ ແມ່ນຍ້ອນວ່າປະຊາຊົນຄືທ້ອງຟ້າ, ຄືແຜ່ນ

ດິນ, ຈິດໃຈປະຊາຊົນຕິດພັນກັບປະເທດຊາດຢ່າງສະ

ໜິດແໜ້ນ; ວ່າມັນບ່ເປັນນ ໍ າມມະທໍາປານໃດ, ແມ່ນຍ້ອນ

ວ່າມັນພົວພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບສອງຢ່າງ, ຄື: ໜຶ່ງ

ແມ່ນ “ປະຊາຊົນ”, ສອງແມ່ນ “ຊີວິດການເປັນຢູ່”, ເຊິ່ງ

ເປັນສິ່ງທີ່ມີຕົວຕົນທີ່ເປັນຮູບປະທໍາ, ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່

ສາມາດ ແລະ ກຄວນເຂົ້ ໍ າເຖິງບ່ອນລະອຽດຂອງຊີວິດ

ປະຊາຊົນໄດ້.

ຄວາມໝາຍຂອງບັນຫາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະ

ຊາຊົນສຸດທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ແຕ່ກໍສາມາດສະຫລຸບເປັນ

ປະໂຫຍກໜຶ່ງໄດ້ ຄື: ພະຍາຍາມສຸດຂີດເພື່ອເຮັດໃຫ້

ປະຊາຊົນມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີງາມ. ສໍາລັບວຽກງານ

ດ້ານນີ້, ມາດຕະການຫຼາຍຢ່າງທີ່ແຂວງເຈີ້ຈຽງໄດ້ປະ

ກາດໃຊ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັ້ນ ໜ້າຈະຖືເປັນແບບ

ຢ່າງໄດ້, ເຊິ່ງ 10 ປີລຽນຕິດໄດ້ຈັດວາງເອົາສອງສ່ວນ

ສາມຂອງງົບປະມານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃໝ່ນັ້ນ, ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນ

ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ; ໂຄງການ

ເພື່ອຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ

ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຮ້ອຍໂຄງການຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ

ລໍາດັບ; ລະບອບຜູ້ແທນປະຊາຊົນລົງຄະແນນສຽງຕັດ

ສິນໂຄງການເພື່ອຍົກສູງລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່, ໄດ້

ປະຕິບັດຢ່າງທົ່ວເຖິງໃນທຸກຂັ້ນ ຄື: ນະຄອນ, ເມືອງ

ແລະ ຕາແສງ.

ການປົກຄອງປະເທດຍ່ອມມີກົດເກນທີ່ແນ່ນອນ,

ໃນນັ້ນ, ການສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເປັນ

ຫຼັກ. ຕ້ອງຍຶດຖືການສ້າງຄວາມຜາສຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາ

ຊົນຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ວຽກງານທີ່ປະຊາຊົນເອົາໃຈໃສ່ນັ້ນໃຫ້ດີ ແລະ ດ້ວຍ

ຄວາມຈິງຈັງ.

ຢູ່ແຂວງເຈີ້ຈຽງ, ເຂດຊົນນະບົດລົງເລິກໂຄງການ

“ພັນບ້ານສາທິດ, ໝື່ນບ້ານປັບປຸງ”, ເຊິ່ງເປັນການຊຸກ

ຍູ້ການກ່ສ້ ໍ າງຊົນນະບົດສວຍງາມຍຸກໃໝ່ຢ່າງມີປະສິດ

ທິຜົນ; ເຂດຕົວເມືອງເລັ່ງລັດໂຄງການກ່ສ້ ໍ າງເຮືອນນະ

ໂຍບາຍລັກສະນະຮັບປະກັນ, ໂຄງການປັບປຸງຍົກລະ

ດັບເຂດຊຸມຊົນທີ່ເກົ່າແກ່ ແລະ ຫຼ້າຫຼັງ ເປັນຕົ້ນ. ນອກ

ນັ້ນ, ແຂວງເຈີ້ຈຽງຍັງໄດ້ນໍາສະເໜີຈຸດທົດລອງເຂດຕົ

ວເມືອງ-ຊົນນະບົດຕົວແບບງວດທໍາອິດອີກ, ເພື່ອຄົ້ນ

ຫາຮູບແບບໃໝ່ແຫ່ງການກໍ່ສ້າງຕົວເມືອງ-ຊົນນະບົດ

ຈຸດສຸມທີ່ສວຍງາມ... 10 ປີຜ່ານມານີ້, ຊີວິດການເປັນ

ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເປັນ

ໝາກຜົນອັນພົ້ນເດັ່ນທີ່ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນກັບຕາ.

ການກ່ສ້ ໍ າງຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຊາຊົນຂອງແຂວງ

ເຈີ້ຈຽງເປັນການຢືນຢັນສັດຈະທໍາທີ່ສືບທອດກັນມາ

ຕະຫຼອດການ ຄື: ເລື່ອງລາວເປັນໝື່ນເປັນແສນນັ້ນ,

ຕ້ອງຖືເລື່ອງຂອງປະຊາຊົນເປັນເລື່ອງທີ່ສໍາຄັນກວ່າ

ໝູ່; ການທີ່ຖືປະຊາຊົນເໜືອທຸກສິ່ງ, ຕ້ອງຕັ້ງຈຸດຢືນຢູ່

ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ປະຊາຊົນເອົາໃຈ

ໃສ່ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຢ່າງແທ້ຈິງ.

南京大学博士生导师、享受中国国务院政府特殊津贴专家 丁柏铨

把老百姓关心的事办好

ໂດຍ: ທ່ານ ຕິງປໍສຽນ(Ding Boquan) ອາຈານທີ່ປຶກສາຊັ້ນປະລິນຍາເອກ ມະຫາວິທະຍາ

ໄລນານກິ່ງ(Nanjing), ຊ່ຽວຊານຜູ້ໄດ້ຮັບບໍາເນັດພິເສດຈາກຄະນະລັດຖະບານ ສປ ຈີນ

8hv'9af8ah'xt8y[af;Pd'ko

mujr=jc,jxt-k-qogvqk.9.lj.shfu

38

第41页

中国经验惠及更多人民

柬中关系发展学会会长 谢莫尼勒博士

ໂດຍ: ທານ Ph.D Chea Monyrith ຫົວໜາສະມາຄົມພັດທະນາສາຍພົວພັນກໍາປູເຈຍ-ຈີນ

ປື້ມ “ສີຈິ້ນຜິງວາດວຍການປົກຄອງປະເທດ ແລະ

ບລິຫໍ ານການເມືອງ” ເຫຼັ້ມທີ 1 ຫາ 4 ໄດແນະນໍາ ແລະ

ແບງປັນບົດຮຽນຈີນທີ່ໄດຮັບຜົນສໍາເລັດແລວໃຫແກ

ບັນດາປະເທດໃນໂລກຊົມໃຊຢາງເປີດເຜີຍໂດຍບໍ່ມີ

ການປິດບັງແຕຢາງໃດ, ໂດຍສະເພາະແມນໄດແບງ

ປັນບົດຮຽນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກທີ່ມີສີສັນພິ

ເສດຂອງຈີນ. ໂດຍຜານການພັດທະນາເປັນເວລາ 40

ກວາປີ, ປະເທດຈີນບໍ່ພຽງແຕໄດແກໄຂບັນຫາຄວາມ

ໝັ້ນຄົງດານສະບຽງອາຫານ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູຂອງ

ປະຊາຊົນຢາງເດັກຖານເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງໄດບັນລຸເປົ້າ

ໝາຍສູຊົນສາງເປັນສັງຄົມຢູດີກິນດີຢາງຮອບດານອີກ

ດວຍ, ທັງໄດສະໜອງບົດຮຽນ ແລະ ແບບຢາງດານການ

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກທີ່ໄດຮັບຜົນສໍາເລັດແລວໃຫ

ແກບັນດາປະເທດໃນໂລກ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງມະຫັດສະຈັນ

ຈີນໃນປະຫວັດສາດແຫງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

ຂອງມວນມະນຸດ.

ພາຍໃຕການນໍາພາຂອງສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ,

ອົງການອໍານາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນຂອງແຕລະທອງ

ຖິ່ນລວນແຕໄດຕັ້ງໜາເຂົ້າຮວມ, ແລະ ລະດົມຂົນຂວາຍ

ອົງການທີ່ກຽວຂອງຕາງໆ, ເຊັ່ນວິສາຫະກິດກໍ່ສາງຂົວ

ທາງ ຕະຫຼອດຮອດຂະແໜງການສຶກສາ, ການແພດ,

ສາທາລະນະປະໂຫຍດ ເປັນຕົ້ນ, ນໍາເອົາກໍາລັງແຮງ

ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດລະດົມເອົາໄດພາຍໃນ

ທົ່ວປະເທດຈີນ ສົມທົບເຂົ້າໃນພາລະກິດອັນຍິ່ງໃຫຍ

ນີ້, ຊອກຫາທຸກວິທີທາງເພື່ອໃຫປະຊາຊົນຫຼຸດພົ້ນອອກ

ຈາກຄວາມທຸກຍາກຢາງສໍາເລັດຜົນ. ສົມກັບຄໍາສຸພາ

ສິດຈີນກາວໄວວາ: “ທະແນມແຕສາມັກຄີເປັນຈິດໜຶ່ງ

ໃຈດຽວ, ໜວຍພູທາຍຊານ(Mount Tai) ກສໍ າມາດຍົກ

ຍາຍໄດ”, ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດຈີນລວນແຕມີສວນ

ຮວມໃນພາລະກິດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກນີ້, ການລົບ

ລາງຄວາມທຸກຍາກຢ່າງຮອບດານເປັນຄວາມມຸງມາ

ປາຖະໜາຂອງທົ່ວປວງຊົນ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມ.

ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການຫຼຸດ

ພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ປະເທດຈີນຍຶດຖືມະ

ໂນທັດ “ມອບປາໃຫເພິ່ນ ບ່ທໍ ່ສອນວິທີຫ ໍ າປາໃຫເພິ່ນ”

ຢາງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ. ປັດຈຸບັນນີ້, ແນວຄວາມ

ຄິດການພັດທະນາແບບນີ້ກໍາລັງມີອິດທິພົນໃນບັນດາ

ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ລວມທັງກໍາປູເຈຍພວກເຮົາ.

ບານ Ta Nob ທີ່ຕັ້ງຢູເມືອງ Bati ແຂວງ Takeo ກໍາ

ປູເຈຍ ຫາງຈາກນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ 60 ກິໂລ

ແມັດ, ເປັນບານທີ່ສວຍງາມແຫງໜຶ່ງ. ວັນທີ 29 ມັງ

ກອນ 2021, ໂຄງການບານສາທິດການຊວຍເຫຼືອບານ

ທຸກຍາກມິດຕະພາບກໍາປູເຈຍ-ຈີນເລີ່ມເປີດຕົວຢາງເປັນ

ທາງການ.ໃນສອງປີຜານມານີ້, ບານແຫງນີ້ມີການພັດ

ທະນາ ແລະ ການປຽນແປງຢາງໃຫຍຫຼວງ, ເຊິ່ງໄດກ່ສໍ າງ

ທາງຫຼວງເຂົ້າບານ, ໄດສະໜອງນໍ້າສະອາດໃຫຊາວ

ບານ, ປັບປຸງວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະ

ສຸກໃຫດີຂຶ້ນ, ພັດທະນາໂຄງການຮັບໃຊຊີວິດການເປັນ

ຢູຂອງປະຊາຊົນ, ຕົວຢາງ ພັດທະນາການລຽງສັດ, ຈັດ

ຊຸດຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກວິຊາການເປັນຕົ້ນ. ສໍາລັບການ

ຊວຍເຫຼືອຂອງຝາຍຈີນ, ຊາວບານພາກັນສະແດງຄວາມ

ຮູບຸນຄຸນຢາງພອມພຽງ. ປັດຈຸບັນນີ້, ບັນດາກະຊວງ

ທະບວງກົມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກຽວຂອງຂອງລາ

ຊະອານາຈັກກໍາປູເຈຍ ທະຍອຍກັນໄປຢຽມຊົມທັດສະ

ນະສຶກສາບານແຫງນີ້, ເພື່ອລົງເລິກຮຽນຮູເຂົ້າໃຈບົດ

ຮຽນການຫຼຸດຜອນຄວາມທຸກຍາກຂອງຈີນ, ພອມທັງ

ນໍາເອົາບົດຮຽນຈີນທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດນັ້ນ ເຜີຍແຜ

ໄປຍັງເຂດຊົນນະບົດອັນກວາງຂວາງຂອງກໍາປູເຈຍ.

[qfIPo9uolhk'zqoxt3spf.shcdj

xt-k-qo9eo;os];'s]kp

39

第42页

obd7yfcxdxts]kf c]t 8bd8v'

vaflt9ao.o \"dkogxaoc[[vaf8t3o,af\"

随着科学技术的发展,人类的生活发生了翻天覆地的变化,自动化、人工智能、机器人对我们来说早

已不陌生。但是你知道吗,在没有电的时代,古人对机器人和自动化的热情可不比我们少。献舞的木头人、

转动的走马灯、自动报时的钟……古代中国到底藏着多少酷炫的自动化科技,它们有没有成为现代生产方

式和机械设计的灵感来源呢?让我们一起来探索。

9exkrkvjko | 占芭阅读

40

第43页

ຄຽງຄູກັບການພັດທະນາຂອງວິທະຍາສາດ-ເຕັກ

ໂນໂລຊີ, ການດໍາລົງຊີວິດຂອງມະນຸດເກີດການປຽນ

ແປງຢາງພິກຟາຂວໍ້າແຜນດິນໄປຕາມກັນ, ການເປັນ

ແບບອັດຕະໂນມັດ, ປັນຍາປະດິດ(AI), ຫຸນຍົນ ແລະ

ອື່ນໆ ພວກມັນຈະບ່ເປັນສິ່ງທີ່ແປກໃຈສ ໍ ໍາລັບພວກເຮົາ

ມາແຕດົນນານແລວ. ແຕວາ ເຈົ້າຮູຫຼືບ, ໃນສະໄໝທີ່ ໍ

ບ່ມີໄຟຟ ໍ ານັ້ນ, ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຕ່ກັບຫຸນຍົນ ແລະ ກ ໍ ານ

ເປັນແບບອັດຕະໂນມັດຂອງຜູຄົນສະໄໝບູຮານອາດ

ຈະບ່ໜອຍກວ ໍ າພວກເຮົາເທົ່າໃດເລີຍ. ຄົນຫຸນຍົນໄມ

ທີ່ສະແດງການຟອນ, ໂຄມວຽນ, ໂມງຕັ້ງທີ່ແຈງເວລາ

ແບບອັດຕະໂນມັດ… ໃນປະເທດຈີນສະໄໝບູຮານ

ແມນມີວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີສຸດຍອດ ແລະ ຮຸງ

ເຮືອງທີ່ເຊື່ອງຊອນໄວຢູຫຼາຍປານໃດແລວ, ສິ່ງຕາງໆ

ເຫຼົ່ານີ້ກາຍເປັນແຫຼງທີ່ມາຂອງຄວາມບັນດານໃຈໃນ

ການອອກແບບກົນຈັກທັນສະໄໝ ແລະ ຮູບແບບການ

ຜະລິດທັນສະໄໝ ຫຼືບ? ຂ ໍ ໃຫພວກເຮົ ໍ າມາຮວມຄົ້ນຫາ

ນຳກັນເທາະ.

北京德胜门浑天仪 CFP 图

ເຄື່ອງຫູນທຽນຢີ(Huntianyi, ເຄື່ອງວັດແທກຕໍາແໜງຂອງດວງດາວ) ທີ່ປະຕູເຕີເຊີ້ງ(Desheng) ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ

9exkrkvjko | 占芭阅读

41

第44页

“机器人”

\"7qos5jopqo\" ltws,[6Ikomujvaflt9ao

ປະມານ 2900 ປີກອນ, ປຶ້ມ “ແລຈື່ ທັງເຫວີ້ນ” (ຕາມ

ການເລົ່າວາ ປຶ້ມດັ່ງກາວແມນຂຽນ ແລະ ໝາຍເຫດໂດຍ

ທານແລຈື່(Liezi) ນັກແນວຄິດສະໄໝບູຮານຈີນ, ເຊິ່ງປະ

ກອບມີນິທານພື້ນເມືອງ, ນິທານສຸພາສິດ, ຕໍານານເທບນິ

ຍາຍຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ) ໄດບັນທຶກນິທານທີ່ນາຍຊາງ

ຖວາຍຄົນຫຸນຍົນທີ່ຮ້ອງເພງຟອນລຳໄດ້ ໄປຍັງກະສັດ

ໂຈວມູຫວັງ(King Mu of Zhou), ຄົນຫຸນຍົນດັ່ງກາວນີ້ບ່ໍ

ພຽງແຕມີຮູບຊົງພາຍນອກຄາຍຄືກັບຄົນທໍາມະດາທີ່ສຸດ,

ແຕຍັງສາມາດຊາງເຮັດຈັງຫວະຕາງໆໄດ, ຈົນເຖິງວາຍັງ

ສາມາດສະແດງລັກສະນະທາທາງ ແລະ ຈິດໃຈອາລົມ

ຂອງຄົນໄດ. ເຖິງແມນວານີ້ແມນນິທານສຸພາສິດຄຶດຝັນ

ທາງວິທະຍາສາດໃນສະໄໝບູຮານກຕໍ າມ, ແຕຄວາມ

ໝາຍພາຍໃນຢາງເລິກເຊິ່ງທີ່ຢູເບື້ອງຫຼັງຂອງນິທານຄົນ

ຫຸນຍົນທີ່ “ຊາງຟອນຊາງຮອງເພງ” ນັ້ນ, ສະແດງໃຫເຫັນ

ເຖິງຜູຄົນສະໄໝນັ້ນມີຄວາມເຫຼື້ອມໃສຕ່ເຕັກໂນໂລຊີ. ໍ

ຂ້ມູນເອກະສ ໍ ານທາງປະຫວັດສາດໄດບັນທຶກວາ,

ໃນສະໄໝອານາຈັກສາມກົ໊ກ( The Three Kingdoms,

ປີ ຄ.ສ. 220 - ປີ ຄ.ສ. 280), ເພື່ອເສີມເພີ່ມສະບຽງອາ

ຫານໃຫແກກອງທັບ, ທານ ຂົງເບັ້ງ(Kongming) ໄດ

ປະດິດສາງພາຫະນະຂົນສົ່ງອັນໃໝທີ່ມີຊື່ວາ “ຄວາຍ

ໄມມາເຄື່ອນ”, ພວກມັນບໍ່ຕອງກິນອາຫານ ກບໍ ່ຕອງ ໍ

ກິນນາ້ໍ , ຍັງສາມາດເຮັດວຽກທັງກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ

奇特的古代

42

9exkrkvjko | 占芭阅读

第45页

ຢາງລຽນຕິດໄດ, ເມື່ອໄດຍິນແລວ ຮູ້ສຶກມັນຄາຍຄື

ລົດບັນທຸກແລນດວຍໄຟຟາທີ່ມີບົດບາດຂັບຂີ່ອັດຕະ

ໂນມັດ. ເຖິງແມນວາບ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ຮູບພ ໍ າບໃດໜຶ່ງ

ຖືກສືບທອດມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້, ແຕຕາມການເດົາວາ

“ຄວາຍໄມມາເຄື່ອນ” ອາດຈະເປັນອຸປະກອນອັດຕະ

ໂນມັດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຂັບເຄື່ອນດວຍໝາກເຟືອງ, ໃນນັ້ນ,

“ຄວາຍໄມ”ອາດຈະເປັນລົດຊຸກສີ່ລໍ້ຊະນິດໜຶ່ງ, “ມາ

ເຄື່ອນ” ຫາກແມນລົດລ້ດຽວ. ໍ

“ຄົນຫຸນຍົນ” ສະໄໝບູຮານຍັງສາມາດອໍານວຍ

ຄວາມສະດວກໃຫແກການເດີນທາງຂອງຜູຄົນໄດ. ໃນ

ສະໄໝລາຊະວົງຊີຮັ້ນ(The Western Han Dynasty,

ປີ 202 ກອນ ຄ.ສ. - ປີ ຄ.ສ. 8), ກມີກໍ ານບັນທຶກກຽວກັບ

“ຄົນຫຸນຍົນ” ນໍາທາງໃຫພາຫະນະ—ລົດຊີ້ທິດ. ມັນ

ແຕກຕາງກັນກັບເຂັມຊີ້ທິດທີ່ອາໄສການສະທອນກັບ

ແມເຫຼັກແຜນດິນ, ລົດຊີ້ທິດແມນນໍາໃຊຄວາມຫຼຸດລື່ນ

ກັນຂອງຄວາມໄວລະຫວາງໝາກເຟືອງສອງໜວຍຂອງ

ລະບົບສົ່ງຕໍ່ການເຄື່ອນທີ່ ແລະ ອຸປະກອນຄຼາດ ເພື່ອ

ກໍານົດທິດໂດຍບໍ່ເໜັງຕີງ. ນອກຈາກນີ້ແລວ, ໃນສະ

ໄໝບູຮານ, ຍັງມີການບັນທຶກ ກຽວກັບ “ຄົນຫຸນຍົນ” ທີ່

ບັນທຶກໄລຍະທາງຂອງພາຫະນະ—ລົດກອງຈື່ລ່ີ(Jiliguche), ມັນຄາຍຄືກັນກັບລົດຊີ້ທິດ, ລົດກອງຈື່ລີ່ກ່ນໍ ໍາໃຊ

ຫຼັກການຄວາມຫຼຸດລື່ນການເຄື່ອນທີ່ຂອງໝາກເຟືອງເຊັ່ນ

ກັນ,ໃນຂະນະທີ່ລົດແລນຮອດ 1 ລີ (“ລີ”ແມນຫົວໜວຍ

ຄວາມຍາວຂອງຈີນ, ປະມານເທົ່າກັບ 400 ຫາ 500

ແມັດ, ຄວາມຍາວຂອງ 1 ລີແມນແຕກຕາງກັນໄປຕາມ

ການປຽນແປງຂອງມາດຕະຖານການວັດແທກຄວາມສັ້ນ

ຍາວ-ຄວາມຈຸ-ນາ້ໍ ໜັກຂອງແຕລະລາຊະວົງ), ລູກເຟືອງ

ໜວຍສຸດທາຍກພໍ ດີໝູນວຽນ 1 ຮອບໄປຕ ໍ າມກັນ, ມັນ

ຈະຊັກດຶງຕຸກກະຕານອຍທີ່ຢືນຢູເທິງລົດໄປຕີກອງເທື່ອ

ໜຶ່ງ, ການແລນລົດໃນແຕລະ 10 ລີ, ມັນກຕີກະດິ່ງອີກ ໍ

ເທື່ອໜຶ່ງ. ລົດຊີ້ທິດ ແລະ ລົດກອງຈື່ລີ່ ອາດຈະເວົ້າໄດວາ

ເປັນສິ່ງນໍາໜາຂອງການປະດິດໂມງວັດແທກໄລຍະທາງ

ແລະ ເຄື່ອງຫຼຸດຄວາມໄວ, ພວກມັນເຫຼົ່ານີ້ລວນແຕເຄີຍ

ເປັນລົດລາພາຫະນະກອງກຽດຕິຍົດຂອງພະເຈົ້າຊີວິດໃນ

ສະໄໝບູຮານ, ເປັນຕົວແທນຂອງຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງ

ທີ່ຂ້ອນຂາງກາວໜາໃນຍາມນັ້ນ.

ບ່ພຽງແຕແມນພ ໍ າຫະນະຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງເທົ່າ

ນັ້ນ, ລາຊະສະກຸນໃນສະໄໝບູຮານຍັງມົວເມົານໍາການ

ໃຊອຸປະກອນ “ແບບອັດຕະໂນມັດເພື່ອໃຫຊີວິດເຕັມໄປ

ດວຍຄວາມລະອຽດປານີດ. ໃນສະໄໝລາຊະວົງຖັງ(The

Tang Dynasty, ປີ ຄ.ສ. 618 - ປີ ຄ.ສ. 907), ມີຊາງ

ໄມຜູໜຶ່ງໄດເຮັດໂຕະແຕງຕົວແບບອັດຕະໂນມັດໜວຍ

ໜຶ່ງໃຫພະລາຊິນີ. ໂຕະແຕງຕົວໜວຍນີ້, ມີແວນທອງ

ໜວຍໜຶ່ງຢູບອນທາງກາງ, ຢູດານກອງຂອງໜາໂຕະມີ

ສອງຊັ້ນ, ແຕລະຊັ້ນລວນແຕມີປະຕູນອຍ. ເມື່ອພະລາ

ຊິນີກົດລົງທີ່ບອນເປີດປິດແລວ, ຈະມີຕຸກກະຕາອັນໜຶ່ງ

ປາກົດຂຶ້ນຢູພາຍໃນປະຕູ, ມືທັງສອງໂກບດວຍເຄື່ອງ

ແຕງຕົວ, ຫຼັງຈາກພະລາຊິນີສິ້ນສຸດການແຕງຕົວແລວ

ກົດລົງທີ່ເປີດປິດອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ຕຸກກະຕາດັ່ງກາວກຈະໍ

ຖອຍກັບຄືນຫຼັງ, ທົ່ວຂະບວນການດັ່ງກາວແມນບ່ຈໍ ໍາ

ເປັນການຮັບໃຊຂອງນາງສະໜົມ.

ຮູບ① ລົດກອງຈື່ລີ່ ທີ່ວາງສະແດງຢູຫພິພິທະພັນ ໍ 6 ລາຊະວົງ ທີ່ນະ

ຄອນນານກິ່ງ(Nanjing) ແຂວງຈຽງຊ(Jiangsu)

图① 江苏省南京市六朝博物馆展出的记里鼓车 CFP 图

ຮູບ ② ລົດຊີ້ທິດ(ຮູບຈຳລອງ) ທີ່ວາງສະແດງຢູຫໍພິພິທະພັນແຫງ

ຊາດຈີນ

图② 中国国家博物馆展出的指南车(模型) CFP 图

vtmy[kpI6[rk[

武瑞 设计

本刊综合

43

9exkrkvjko | 占芭阅读

第46页

dkoln[gonjv'0v'lt8yxaopk

\"dkogxaoc[[vaf8t3o,af\"

ຖາຫາກວາ “ຄົນຫຸນຍົນ” ທີ່ກາວມາໃນຂັ້ນເທິງເຫຼົ່າ

ນີ້, ຫຼືບາງທີອາດຈະແມນເພື່ອອອກລາຫາສິ່ງທີ່ແປກໆ

ເທົ່ານັ້ນ, ຫຼືຍອນວາ ລັກສະນະດານມາລະຍາດຂອງມັນ

ແມນສູງກວາລັກສະນະດານນໍາໃຊຕົວຈິງຢາງຫຼວງຫຼາຍ,

ຄວາມຄາດເຄື່ອນ ແລະ ຄວາມຫຼູຍຫຽນຂອງມັນກຂ້ອນ ໍ

ຂາງໃຫຍໄປພອມ,ຈຶ່ງຈະຄອຍໆຖືກປະຖິ້ມໃນປະຫວັດ

ສາດເທື່ອລະກາວ. ຄັນຊັ້ນ, ອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດ

ຕາງໆ ເຊັ່ນ: ໂຄມວຽນ, ໂມງຕັ້ງແບບອັດຕະໂນມັດ ແລະ

ອື່ນໆ, ກສໍ າມາດເວົ້າໄດວາ ພວກມັນເປັນປະດິດຖະກໍາ

ທີ່ຂ້ອນຂາງກາວໜາແລວ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອມາຮອດທຸກວັນ

ນີ້, ຫຼັກການໃຊງານຂອງພວກມັນຍັງເໝາະສົມໃຊໃນອຸ

ປະກອນກົນຈັກຫຼວງຫຼາຍປະເພດ.

ໂຄມວຽນເປັນເຄື່ອງຫຼິ້ນຂອງຊວງເວລາວັນບຸນປະ

ເພນີໃນສະໄໝບູຮານຈີນ, ຮູບຊົງພາຍນອກຄາຍຄືໂຄມ

ພະລາຊະວັງທີ່ມີຮູບກົມ ຫຼື ຮູບຫຼາຍຫຼຽມ, ມັນເຂົ້າສູຊີວິດ

ຂອງຜູຄົນແມນປະມານຢູໃນສະໄໝລາຊະວົງຊົ່ງ(The

Song Dynasty, ປີ ຄ.ສ. 960 - ປີ ຄ.ສ.1279). ການປະດິດ

ໂຄມວຽນແມນປາສະຈາກຜູຄົນປາກົດເຫັນພະລັງແຮງ

ຂອງອາກາດຮອນບ່ໄດ. ຫຼັງຈ ໍ າກໄຕທຽນຢູພາຍໃນໂຄມ

ໄຟແລວ, ອາກາດທີ່ຖືກເພີ່ມຄວາມຮອນຈະຢືດກອນຂະ

ຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ, ລອຍຂຶ້ນສູຂາງເທິງຂອງໂຄມໄຟ, ຊຸກດັນ

ໃບພັດທີ່ຢູດານເທິງໃຫໝູນວຽນຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຈະພາໃຫແກນ

ກາງ ແລະ ເຈຍຕັດທີ່ເປັນຮູບຄົນ ແລະຮູບມາທີ່ຢູເທິງເພົາ

ນັ້ນຈະໝູນວຽນໄປພອມ, ຮູບເງົາຂອງພວກມັນຖືກທອດ

ໄປຍັງຝາໂຄມໄຟ, ຖາເບິ່ງຈາກພາຍນອກ, ຄືວາມີຫຼາຍ

ຄົນກໍາລັງແລນໄລຕາມນໍາກັນຢູ. ອາກາດຮອນຈະລະ

ບາຍອອກຈາກສົ້ນເທິງ, ແຕອາກາດເຢັນຈະເພີ່ມເຕີມ

ຈາກສົ້ນລຸມ, ໝູນໄປວຽນມາ, ທຽນໄຟບ່ດັບ, ໂຄມວຽນ ໍ

ກບໍ ໍ່ຢຸດ. ອັນນີ້, ສາມາດເອີ້ນໄດວາ ເປັນການໝູນໃຊ

ແບບດັ້ງເດີມກຽວກັບຫຼັກການທໍາງານຂອງເຄື່ອງຍົນ

ແບບກັງຫັນອາຍຮອນທັນສະໄໝ.

ການເປັນແບບອັດຕະໂນມັດໂດຍຜານກະແສນໍ້າ

ໄຫຼ, ກຄື ເລື່ອງເລົ່ ໍ າຂອງໂມງຕັ້ງອັດຕະໂນມັດໃນປະເທດ

ຈີນ, ເຊິ່ງເຕັມໄປດວຍສະຕິປັນຍາ ແລະ ຄວາມສະຫຼາດ

ຂອງຜູຄົນສະໄໝບູຮານ. ໃນສະຕະວັດທີ 2, ທານ ຈາງ

ເຫີງ(Zhang Heng) ນັກດາລາສາດສະໄໝລາຊະວົງ

ຕົງຮັ້ນ(The Eastern Han Dynasty , ປີ ຄ.ສ. 25 - ປີ ຄ.ສ.

220) ໄດປັບປຸງດັດແປງເຄື່ອງສະແດງປາກົດການດວງ

ດາວຊະນິດໜຶ່ງ—ເຄື່ອງຫູນທຽນຢີ(Huntianyi, ເຄື່ອງ

ຮູບ ① ຫສັງເກດກ ໍ ານດາລາສາດດ້ວຍແຮງນາ້ໍ

图① 水运仪象台 CFP 图

ຮູບ ② ຮູບແຕ້ມຂອງໂຄມວຽນ

图② 走马灯插画 CFP 图

vtmy[kpI6[rk[

44

9exkrkvjko | 占芭阅读

第47页

ວັດແທກຕໍາແໜງຂອງດວງດາວ). ໃນແຕລະຊັ້ນຂອງ

ມັນໄດຄວັດໃຫມີຂົ້ວໂລກໃຕ, ຂົ້ວໂລກເໜືອ, ຈັກກະລາ

ສີ, ເສັ້ນສູນສຸດ, 24 ລະດູການ ແລະ ປາກົດການດວງ

ດາວຕາງໆ. ເພື່ອໃຫໝູນວຽນອັດຕະໂນມັດ, ທານຈາງ

ເຫີງ ໄດອອກແບບ ໂມງນາ້ໍ ຊຸດໜຶ່ງ, ຢູພື້ນຂອງໂມງນາ້ໍ ດັ່ງ

ກາວມີຮູ, ແຮງພະລັງຂອງນາ້ໍ ໄຫຼໄດຊຸກດັນວົງແຫວນຄອຍ

ໆໜູນວຽນຕາມແຕລະຂີດ, ມັນຈະເຮັດໃຫປາກົດການ

ດວງດາວປະເພດຕາງໆໄດສະແດງຢູຕ່ໜ ໍ າຂອງຜູຄົນ.

ໃນສະໄໝລາຊະວົງເປີ່ຍຊົ່ງ(The Northern Song

Dynasty, ປີ ຄ.ສ. 960 - ປີ ຄ.ສ. 1127), ຫສັງເກດກ ໍ ານດາ

ລາສາດດວຍແຮງນາ້ໍ ທີ່ປະດິດສາງໂດຍ ທານ ຊຊົ່ງ(Su

Song) ແລະ ທານ ຫານກົງຫຼຽນ(Han GongLian) ນັ້ນ,

ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງວັດແທກຕໍາແໜງຂອງດວງດາວແບບອັດ

ຕະໂນມັດຂະໜາດໃຫຍທີ່ໄດລວມຕົວລະບົບການສັງ

ເກດດາລາສາດ, ລະບົບການສະແດງວົງຈອນໝູນວຽນ

ຂອງດວງດາວ ແລະ ລະບົບແຈງເວລາເປັນໜຶ່ງດຽວ. ມັນ

ປະກອບດວຍສາມພາກສວນ ຄື: ກອນອື່ນໝົດ ແມນຫຼັງ

ຄາຂອງມັນສາມາດເປີດປິດໄດ, ແມນຕົວແບບດັ້ງເດີມ

ຂອງຫຼັງຄາຮູບກົມທີ່ເຄື່ອນໄດຂອງຫສັງເກດກ ໍ ານດາລາ

ສາດສະໄໝປັດຈຸບັນ; ຖັດຈາກນັ້ນມາ, ຢູຊັ້ນກາງໄດຕິດ

ຕັ້ງໃຫມີເຄື່ອງຫູນຊາງ ເຊິ່ງຄາຍຄືກັບເຄື່ອງວັດແທກຕໍາ

ແໜງຂອງດວງດາວນັ້ນ ສາມາດໝູນວຽນແບບອັດຕະ

ໂນມັດໃນຮອບໜຶ່ງພດີໃຊເວລ ໍ າໜຶ່ງກາງເວັນ ແລະ ກາງ

ຄືນ, ແລະ ສະແດງປາກົດການຂອງດວງດາວຕາງໆໄປ

ພອມ; ນອກຈາກນີ້ແລວ, ຢູຊັ້ນລຸມສຸດຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ

ແຈງເວລາ, ມັນສາມາດແຈງເວລາແບບອັດຕະໂນມັດ

ຢູພາຍໃຕການຊຸກດັນຂອງລະບົບໝາກເຟືອງຊຸດໜຶ່ງຢາງ

ມີຄວາມສະຫຼັບຊັບຊອນຫຼາຍ, ຫຼັກການລະບົບຈັບ-ປອຍ

ຂອງອຸປະກອນດັ່ງກາວ(ໃນຍາມນັ້ນ, ແມນນໍາໃຊນາ້ໍ ໄຫຼ

ທີ່ມີປະລິມານກໍານົດໄວໃຫໝູນໄປວຽນມາດວຍຄວາມ

ໄວເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ກະແສນາ້ໍ ສະໝາ່ໍ ສະເໝີກັນ) ກໍ

ໄດນໍາໃຊໃນໂມງກົນຈັກໃນສະໄໝປັດຈຸບັນນີ້.

ໂມງນາ້ໍ ທີ່ປະດິດສາງໂດຍທານ ກົວໂສວຈີ້ງ(GuoShoujing) ນັກວິທະຍາສາດໃນສະໄໝລາຊະວົງຢວນ

(The Yuan Dynasty, ປີ ຄ.ສ. 1271 - ປີ ຄ.ສ. 1368), ເຊິ່ງ

ຫຼັງຈາກຜານການຄົ້ນຄວາຫໍສັງເກດການດາລາສາດ

ດວຍແຮງນາ້ໍ ແລວ,ຕັດອອກພາກສວນການສັງເກດປາ

ກົດການດາລາສາດ, ແລະ ໄດຮັກສາພາກສວນການນັບ

ເວລາໄວ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫບລິມໍ າດຂອງໂມງນາ້ໍ ດັ່ງກາວໄດ

ຫົດລົງຢາງຂະໜາດໃຫຍ. ຕາມການບັນທຶກໃຫຮູວາ,

ໂມງນາ້ໍ ສູງ ປະມານ 5,4 ແມັດ, ມີໜວຍກົມທີ່ສັນຍາລັກ

ດວງຕາເວັນ ແລະ ດວງຈັນ, ຢູທັງສອງສົ້ນຂອງໄມຄານ

ຮູບໂຄງຍັງຕິດຕັ້ງຫົວມັງກອນ, ປາກຂອງມັງກອນສາ

ມາດອາອອກ ແລະ ອັດປິດໄດ, ໜວຍຕາຂອງມັງກອນ

ກສໍ າມາດເໜັງຕີງໄດ, ໃຊຈັງຫວະເຫຼົ່ານີ້ແມນເພື່ອສະ

ແດງວາ ຄວາມໄວຂອງກະແສນໍ້າແມນໄວເກີນໄປ ຫຼື

ຊາ ເກີນໄປແລວ. ນາລິກາໂມງນາ້ໍ ດັ່ງກາວນີ້ແມນປະໄວ

ຢູຫຕ ໍ າໝິງຕຽນຂອງພະລາຊະວັງ, ແມນໂມງໜວຍທໍາ

ອິດທີ່ເອກະລາດອອກຈາກເຄື່ອງມືສັງເກດດາລາສາດ,

ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນຫຼາຍໃນປະຫວັດສາດການພັດທະ

ນາໂມງຈັບເວລາຂອງຈີນ.

本刊综合

45

9exkrkvjko | 占芭阅读

第48页

ບໍ່ວາຢູຍຸກໃດກໍຕາມ, ທຸກໆການຄົ້ນຫາຕໍ່ຫຸນຍົນ

ລວນແຕແມນເພື່ອສາງຊີວິດການເປັນຢູທີ່ດີກວາເກົ່າ

ໃຫແກມວນມະນຸດ. ການປະດິດຖະກໍາທີ່ “ເປັນແບບ

ອັດຕະໂນມັດ” ຂອງຜູຄົນສະໄໝບູຮານ ແມນເຕັມໄປ

ດວຍຫົວຄິດປະດິດສາງ, ອີກດານໜຶ່ງ “ຄວາມໃຝຝັນ

ແຫງຫຸນຍົນ” ຍັງສືບຕໍ່ໃນສະໄໝປັດຈຸບັນ. ການຂະ

ຫຍາຍຕົວຢາງວອງໄວຂອງເຕັກໂນໂລຊີອັດຕະໂນມັດ,

ໂດຍສະເພາະແມນການກໍາເນີດຂອງຄອມພິວເຕີ, ໄດ

ຊຸກຍູ ແລະ ສົ່ງເສີມການປາກົດຕົວ ແລະ ການພັດທະ

ນາຂອງຫຸນຍົນທັນສະໄໝ.

ຫຸນຍົນລາດຕະເວນກວດກາສາມາດນໍາໃຊຢາງ

ຫຼວງຫຼາຍໃນສິ່ງແວດລອມການຜະລິດຕາງໆທີ່ຕອງ

ການລາດຕະເວນກວດກາຢາງເປັນປະຈໍາ ແລະ ຢູ

ເລື້ອຍໆ ເຊັ່ນ: ສະຖານີໄຟຟາ, ສູນຂໍ້ມູນຂາວສານ,

ເຂດບໍ່ແຮ ແລະ ອື່ນໆ; ຂະໜາດການນໍາໃຊຫຸນຍົນ

ອຸດສາຫະກໍາໃນຂະແໜງການຕາງໆ ເຊັ່ນ: ໂລຈິສ

ຕິກ, ລົດຍົນ, ເອເລັກໂຕຼນິກ, ຜະລິດຕະພັນໂລຫະ,

ຜະລິດຕະພັນປຼາສະຕິກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເຄມີເປັນ

ຕົ້ນ, ແມນມີທາອຽງຂະຫຍາຍຕົວຢາງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ; ຫຸນ

ຍົນໃຕນໍ້າໄດບັນລຸເຖິງຄວາມກາວກະໂດດຂັ້ນດານ

ເຕັກນິກໃນການສໍາຫຼວດຢັ່ງເບິ່ງທະເລເລິກ ແລະ ການ

ສໍາຫຼວດທາງວິທະຍາສາດຕ່ທະເລ-ມະຫ ໍ າສະໝຸດ; ຫຸນ

ຍົນບໍລິການ ໄດລົງເລິກການດໍາເນີນງານຢາງຕໍ່ເນື່ອງ

ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ແລະ ສະຖານທີ່ການແພດ,

ໄດສາງຄວາມຮູສຶກການສໍາຜັດຢາງຫຼາກຫຼາຍໃຫແກ

ການບໍລິການຄອບຄົວ ແລະ ການສຶກສາ-ການບັນ

ເທິງ… ສາມາດເຫັນໄດວາ, ຫຸນຍົນໃນປັດຈຸບັນນີ້ແຮງ

ເປັນແບບທັນສະໄໝ ແລະ ເປັນແບບອັດສະລິຍະ, ໄດ

ຂະຫຍາຍຕົວເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນກັບເສດຖະກິດທີ່ມີຕົວ

ຕົນ ແລະ ການປົກຄອງບລິຫໍ ານສັງຄົມ, ມັນບ່ພຽງແຕ ໍ

ເປັນຜູຊວຍທີ່ດີຂອງມວນມະນຸດເທົ່ານັ້ນ, ຍັງເປັນໜຶ່ງໃນ

ຂີດໝາຍສໍາຄັນຕາງໆທີ່ຊັ່ງຊາລະດັບການນະວັດຕະ

ກໍາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ລະດັບອຸດສາຫະ

ກໍາການຜະລິດຊັ້ນສູງອີກດວຍ.

v5flkstdes5jopqo

muj,udkoxjPocx'1jk'w;;k

日新月异

的机器人产业

CFP 图

46

9exkrkvjko | 占芭阅读

第49页

ຢູໃນປະເທດຈີນ, ອຸດສາຫະກໍາຫຸນຍົນກໍໄດຮັບ

ການຂະຫຍາຍຕົວຢາງໄວວາ, ໃນປີ 2021, ມູນຄາລາຍ

ໄດທີ່ມາຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນທົ່ວອຸດສາຫະ

ກໍາການຜະລິດຫຸນຍົນແມນເກີນກວາ 130 ຕື້ຢວນ, ມີປະ

ລິມານການຜະລິດຫຸນຍົນອຸດສາຫະກໍາ 366.000

ໜວຍ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 10 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສປີ 2015. ນອກ

ຈາກນີ້ແລວ, ເຕັກນິກຫຸນຍົນຍັງໄດປະສານປະສົມ ແລະ

ເຊື່ອມໂຍງກັບເຕັກນິກຂໍ້ມູນຂາວສານລຸນໃໝ, ເຕັກ

ນິກຊີວະພາບລຸນໃໝ, ເຕັກນິກພະລັງງານໃໝ, ເຕັກ

ນິກວັດຖຸໃໝ ແລະອື່ນໆ, ຊຸກຍູການກໍາເນີດອຸດສາຫະ

ກໍາໃໝ ແລະ ເຕັກນິກປະຍຸກໃຊແບບໃໝ. ອີງຕາມ

“ບົດລາຍງານກຽວກັບການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາ

ຫຸນຍົນ ສປ ຈີນ(ປີ 2022)” ເປີດເຜີຍໃຫຮູວາ, ການ

ນໍາໃຊຫຸນຍົນໃນຂົງເຂດຕາງໆໄດຮັບການຂະຫຍາຍ

ຕົວຢາງຕ່ເນື່ອງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ ເຊັ່ນ: ຂົງເຂດກ ໍ ານຜະ

ລິດລົດຍົນ, ຂົງເຂດການຜະລິດເອເລັກໂຕຼນິກ, ຂົງເຂດ

ການເກັບຮັກສາໄວໃນສາງ ແລະ ການຂົນສົ່ງ, ຂົງເຂດ

ການແພດ ແລະ ສຸຂະພາບບໍາບັດ, ຂົງເຂດກອບກູຊວຍ

ເຫຼືອສຸກເສີນ ແລະອື່ນໆ, ຂະໜາດການຕະຫຼາດນັບມື້

ນັບໄດຮັບການຂະຫຍາຍຕົວ, ຄອຍໆສາງເປັນສະຖາ

ນະການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ມີສີສັນພິເສດ ແລະ ຄວາມ

ເປີດກວາງ.

ຕົວຢາງຄື: ໃນຂົງເຂດການແພດ, ລະບົບຜາຕັດ

ພະແນກກະດູກແບບອັດສະລິຍະທີ່ຈີນຄົ້ນຄວາປະດິດ

ດວຍຕົນເອງນັ້ນ ມັນສາມາດແກໄຂຂໍ້ຫຍຸງຍາກທີ່ບໍ່

ແມນຍໍາເທົ່າໃດ, ເນື້ອທີ່ບາດແຜຂອງຜູເຈັບຂ້ອນຂາງ

ໃຫຍ ແລະ ການອອກເລືອດຫຼາຍໃນການຜາຕັດຂອງ

ພະແນກກະດູກ. ໃນພະແນກວິຊາສະເພາະອື່ນໆ ເຊັ່ນ:

ພະແນກຈັກສຸແພດ, ພະແນກຊອງປາກ, ພະແນກລະ

ບົບຫາຍໃຈ ແລະອື່ນໆ ແມນມີຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສີສັນ

ຈໍານວນໜຶ່ງໄດປາກົດຕົວຂຶ້ນຕາມລໍາດັບ, ໄດບັນລຸເຖິງ

ການປະຕິບັດງານຢາງຖືກຈຸດຖືກເປົ້າໝາຍໃນການກວດ

ກາຈໍາແນກພະຍາດ, ການວິນິດໄສບົ່ງມະຕິ ແລະ ການ

ປິ່ນປົວ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນດາຂະແໜງການທີ່ເກີດໃໝທີ່

ລັກສະນະທາງຍຸດທະສາດໃນຈີນ ເຊັ່ນ: ລົດຍົນລັງງານ

ໃໝ, ແບັດເຕີຣີລິທຽມ(Lithium Cell), ພະລັງງານແສງ

ແດດ ແລະອື່ນໆ, ແມນມີທວງທາການຂະຫຍາຍຕົວຢາງ

ແຂງແຮງ, ເຊິ່ງໄດສາງພື້ນທີ່ການຂະຫຍາຍຕົວດານການ

ຕະຫຼາດທີ່ດີໃຫແກອຸດສາຫະກໍາຫຸນຍົນ. ຂະແໜງການ

ອັນໃໝໄດປາກົດຂຶ້ນຢາງບ່ຢຸດຢັ້ງ, ກ ໍ ານນໍາໃຊເຕັກນິກກໍ

ຕອງມີການພັດທະນາໄປຕາມກັນ, ໃນອະນາຄົດ, ເສັ້ນ

ທາງທີ່ພວກເຮົາຈະກາວເດີນຍັງໄກເຕີບ. ແຕວາ ນັບແຕ

ໃດໆມາ, ພວກເຮົາແມນບ່ເຄີຍຢຸດຕິກ ໍ ານສະແຫວງຫາ

ຕ່ນະວັດຕະກ ໍ ໍາທາງວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ.

本刊综合

ຫຸ່ນຍົນຜ່າຕັດການແພດ

医疗手术机器人 CFP 图

ຫຸ່ນຍົນລາດຕະເວນດຳເນີນການປັບຄ່າຢູ່ທີ່ລະບຽງທໍ່ສັງລວມທີ່ຊັ້ນໃຕ້ດິນ

巡检机器人在地下综合管廊内进行技术调试 CFP 图

47

9exkrkvjko | 占芭阅读

第50页

10 月 1 日是中国的国庆节,中国人也迎来了七天小

长假。不同于提前规划好行程、去热门景点走马观花式的“打

卡旅游”,这个假期,年轻人喜欢不按“套路出牌”:追求

说走就走的即兴出游,或是躲避人潮开发新玩法,又或是

继续坚持自己的爱好。这些方式,还原了假期的自由与纯粹。

ວັນທີ 1 ຕຸລາ ແມນວັນຊາດຂອງປະເທດຈີນ, ພວກ

ເຮົາໄດມີວັນພັກຍາວນອຍເປັນເວລາ 7 ວັນ. ໂດຍແຕກ

ຕາງຈາກການທອງທຽວທີ່ມີການວາງແຜນໄວລວງໜາ

ແລະ ການໄປທຽວແບບຜິວເຜີນຢູສະຖານທີ່ທອງທຽວ

ທີ່ເປັນກະແສນິຍົມເພື່ອເຊັກອິນ, ໃນວັນພັກຄັ້ງນີ້, ບັນ

ດາໄວໜຸມມັກຈະ “ແວກແນວ”: ມັກການອອກທຽວ

ແບບເວົ້າແລວໄປເລີຍ ຫຼື ຫຼີກລ່ຽງກະແສຄົນທີ່ແອອັດ

ຄົ້ນຄິດວິທີການທຽວຫຼິ້ນແບບໃໝອອກມາ, ຫຼືອາດຈະ

ສືບຕໍ່ເຮັດໃນຄວາມມັກຂອງຕົນເອງ. ວິທີການເຫຼົ່ານີ້

ໄດເຮັດໃຫຜູຄົນກັບຄືນໄປສູຄວາມອິດສະຫຼະ ແລະ

ຄວາມບລິສຸດຂອງວັນພັກ. ໍ

ກອນວັນພັກວັນຊາດຈີນຂອງປີນີ້, ຈາກຜົນການ

ສໍາຫຼວດການອອກທອງທຽວໃນວັນຊາດຂອງຜູຊົມໃຊ

ຂອງແອັບເໝີຍຖວນ(Meituan ເປັນແອັບຊະນິດໜຶ່ງ

ໃຫບໍລິການອໍານວຍຄວາມສະດວກຊີວິດປະຈໍາວັນ)

ສະແດງໃຫເຫັນວາ, ຜູຊົມໃຊຫຼາຍກວາ 50% ມັກຈະ

ເລືອກວາງແຜນການທອງທຽວພາຍໃນ 3 ວັນກອນອອກ

ເດີນທາງ ຫຼືອາດຈະວາງແຜນທັນທີໃນມື້ທີ່ອອກເດີນ

radpk;ohvpF [=j \"mjP;\" c[[me,tfk

小长假,不“游”寻常路

ທາງເລີຍ. “ການທອງທຽວແບບເວົ້າແລວໄປທຽວຕາມ

ລໍາພັງໃຈເລີຍ” ທີ່ມີຈຸດພິເສດຄື “ຕັດສິນໃຈກະທັນຫັນ,

ຄົ້ນຫາທຽວຫຼິ້ນຢູພາຍໃນທອງຖິ່ນ, ທຽວແບບເບົາໂຕ,

ທຽວໄລຍະທາງສັ້ນໃນບໍລິເວນອອມຂາງ, ການສໍາຜັດ

ແບບປະດິດໃໝ, ວິທີການທຽວຫຼີ້ນສໍາລັບຄົນສວນໜອຍ”

ແລະອື່ນໆ ແມນໄດກາຍເປັນທາອຽງໃໝຂອງການທອງ

ທຽວວັນພັກຍາວວັນຊາດຈີນ. ພາຍໃຕສະພາບການແບບ

ນີ້, ນັກທອງທຽວສວນຫຼາຍມັກຈະເລືອກຮູບແບບການ

ທອງທຽວແບບ“ໂຮງແຮມ + X”, ເຊັ່ນວາ: “ໂຮງແຮມ +

ນາ້ໍ ຊາຕອນບາຍ” “ໂຮງແຮມ + ປີ້ເຂົ້າຊົມສະຖານທີ່ທອງ

ທຽວ” “ໂຮງແຮມ + ສະປາ” “ໂຮງແຮມ + ຟິດເນສ/ໂຢ

ຄະ” ແລະອື່ນໆ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລວນແຕໄດກາຍເປັນຜະລິດ

ຕະພັນຫຼັກທີ່ໄດຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຈາກຜູຄົນ. ໄລ

ຍະເວລາ ແລະ ຄາໃຊຈາຍການເດີນທາງຂອງການທອງ

ທຽວປະເພດນີ້ຈະບ່ສູງ ແລະ ບ ໍ ່ຈໍ ໍາເປັນຕອງຈອງລວງໜາ,

ສະດວກສໍາລັບການທີ່ເວົ້າແລວອອກເດີນທາງເລີຍ.

ໃນໄລຍະວັນພັກວັນຊາດຈີນ, ສວນສາທາລະນະ

ສິລະປະທຽນຟູ(The Tianfu Art Park) ນະຄອນເສິງຕູ່

(Chengdu) ແຂວງເສສວນ(Sichuan) ມີນັກທອງ

ທຽວແບບບໍ່ຂາດສາຍ. ທານ ຝົງ(Mr.Feng) ໄດພາ

ຄອບຄົວມາເບິ່ງການວາງສະແດງ. ລາວເວົ້າວາ: “ວັນ

ພັກວັນຊາດຈີນຈະບໍ່ເດີນທາງໄກ, ຈັດເວລາເຄິ່ງມື້ພາ

ຄອບຄົວມາທຽວຊົມຫໍສິລະປະ. ທັງບໍ່ເມື່ອຍກັບການ

ສະແກນລະຫັດ QR Code ຟັງວາລະສານ

扫描二维码 轻松听杂志

48

;y4u-u;yf | 生活方式

百万用户使用云展网进行电子期刊在线制作,只要您有文档,即可一键上传,自动生成链接和二维码(独立电子书),支持分享到微信和网站!
收藏
转发
下载
免费制作
其他案例
更多案例
免费制作
x
{{item.desc}}
下载
{{item.title}}
{{toast}}